یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۴

صورت معاملات فصلي،آيينه تمام نماي مبادلات اقتصادي

مالیات

قدس آنلاین : اصفهان - ماليات نوعي مشارکت اجتماعي شهروندان است وتامين کننده اهداف خرد وکلان اقتصادي،اجتماعي وسياسي است.

به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، ترديدي در جايگاه ونقش اساسي ماليات در اقتصادهاي پيشرفته وجود ندارد.براي دستيابي به اهداف مذکور هر کشوري بايد ساختارها،نهادها،قوانين وارتباطات لازم را داشته باشد.

در اينجا نقش نظام مالياتي ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي قانون است ونقش موديان انجام تکاليف قانوني است.

ارائه اطلاعات لازم از جانب موديان اولين بخش وعنصر اصلي نظام مالياتي است.نوعي از اين اطلاعات صورت معاملات فصلي است. صورت معاملات فصلي چيست؟چه کساني بايد آنرا ارسال کنند و اصولاً چرا بايد ارسال شود؟

صورت معاملات فصلي سندي مهم درنظام اقتصادي کشور است.اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلي زمينه ساز شفافيت اقتصادي وتامين کننده عدالت مالياتي است.اصولاًنظام مالياتي براي تحقق اهداف ومسئوليت هاي خود بايد اطلاعات لازم را دراختيار داشته باشد.براساس قانون ماليات هاي مستقيم کشورمان، اشخاص حقوقي وحقيقي موضوع بندهاي الف وب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند براي عرضه وفروش کالاوخدمات ازصورتحساب فروش کالااستفاده نمايند ودرصورت حسابهاي صادره،شماره اقتصادي خريداررا درج نمايند.

 دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تايکماه پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود.

سازمان امور مالياتي با دريافت تدريجي ومنظم اين اطلاعات از موديان مي تواند به خوبي به وظايف قانوني خود عمل کند.اما عدم ارسال صورت معاملات فصلي، نظام اقتصادي کشورمان را دچاربي نظمي مي کند وزمينه هاي فرار مالياتي را فراهم مي کند، علاوه بر اين وقتي اين اطلاعات در اختيار نظام مالياتي قرار نگيرد نباشد،عمل به مسئوليت هاي قانوني براي نظام مالياتي دشوار است.اطلاعات ناقص،نتيجه گيري وقضاوت ناقص را درپي خواهد داشت.

از اين رو براي جلوگيري از اين مسئله،قانون راهکارهاي در نظر گرفته است، عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود وطرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يااستفاده ازشماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود.

 همچنين عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالياتي كشور،طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يك درصد معاملاتي كه فهرست آن ها ارايه نشده است خواهد بود.

جرائم مذكورتوسط اداره امورمالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده ??? اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام كند نظام مالياتي کشور همگام با تحولات تکنولوژيکي تلاش نموده تا خدمات خود به موديان را به روز کند،بر اين اساس در خصوص صورت معاملات فصلي نيز درسالهاي اخير ازشيوه هاي جديدي استفاده شده است.

روشهاي زير براي ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در پيش بيني شده است: - روش برخط (ONLINE): اين روش براي آن دسته از مودياني مي باشد که در سامانه الکترونيکي ثبت نام موديان ، حداقل مرحله پيش ثبت نام و اعتبار سنجي مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربري و کلمه عبور مرحله دوم را از طريق پاکات پستي مخصوص مربوطه دريافت نموده اند.

براي اين دسته از موديان با ورود به سامانه، امکان ثبت هر يک از فرم هاي زير برحسب نوع اطلاعات فراهم مي باشد.ثبت گزارش خريد، ثبت گزارش فروش ، ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها و ثبت گزارش امتناع از اقداماتي که مي توان در سامانه انجام داد.

بايد توجه داشت ،پس از تکميل اطلاعات هرفرم با استفاده از ثبت نهايي، اطلاعات در سيستم ثبت و امکان هيچگونه تغير يا ورود مجدد نيست. - روش غير برخط(OFFLINE) :مودياني که از سيستم هاي رايانه اي خريد و فروش استفاده مي نمايند، مي توانند در سامانه اينترنتي سازمان امور مالياتي قالب مورد نظر اين سازمان را با هماهنگي متخصصين مربوطه به ويژه توليد کنندگان اين گونه نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم کامپيوتري خود دريافت و در قالب مذکور وارد نمايند، و با استفاده از نرم افزار کنترلي و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اينترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور يکجا نموده و رسيد دريافت نمايند.

علاوه بر دو روش مذکور موديان مي توانند فهرست صورت معاملات سه ماهه خود را درقالب لوح فشرده به واحد مالياتي مربوطه تحويل دهند.

سازمان امور مالياتي کشور، کشورگام هاي موثري را براي اجراي قانون ،دريافت وپردازش اطلاعات مالي بنگاههاي اقتصادي برداشته است. با صدورکد اقتصادي ودريافت الکترونيکي صورت معاملات فصلي، فرايندها وروش ها به روز شده است وموديان به سرعت وبا سهولت مي توانند به تکاليف قانوني خود عمل کنند.

درابتداي هرفصل نيز درخصوص مهلت ارسال¬صورت‏معاملات فصلي ازطريق رسانه هاي جمعي اطلاع رساني مي‏‏‏شودودرطول سال اين اطلاعات ثبت،ذخيره وپردازش مي شود.در مقابل موديان نيز بايد با ثبت منظم وتحويل به موقع صورت معاملات فصلي گام هاي نظام مالياتي را تکميل کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.