یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۵

اختراع يك محقق جوان ايراني

دستگاه اكسيژن ساز خانگي با قابليت خالص سازي اكسيژن

دستگاه اکسیژن ساز

قد س آنلاين – محبو به بوري :يك محقق جوان ايراني به همراه تيم تحقيقاتي خود توانست دستگاه اكسيژن ساز خانگي با قا بليت خا لص سازي اكسيژ ن تا ۹۰ در صد، تو ليد كند .

 پيمان بخشنده نژاد  كار شناس ار شد با يو مكا نيك و مد ير عامل شر كت زيست تجهيز شر يف در گفتگو با خبر نگار قدس آنلاين گفت:  يك تيم تحقيقاتي در مر كز رشد فناور يهاي پيشر فته دانشگاه صنعتي شريف ،ظر ف مدت 5/1 سال مو فق به سا خت دستگاه اكسيژن ساز خا نگي شد .  او در ادامه تو ضيح داد : اين دستگاه  هوا را از محيط  دريا فت و پس از جدا سازي نيتروژن و سا ير گاز ها  اكسيژن با در جه  خلو ص قابل تنظيم از 30 تا 90 در صد تو ليد مي كند .

 به گفته وي سالا نه 12 هزار  دستگاه اكسيژن ساز  از كشو رهاي مختلف وارد  ايران مي شود كه با تو ليد اين دستگاه اكسيژن ساز خا نگي  سود قا بل توجهي نصيب كشور خواهد شد . او با  بيان اين مو ضو ع كه اين دستگاه اكسيژن ساز تا كنون فقط در كشو رهاي آمر يكا،  آلمان، ايتاليا و تا يوان تو ليد مي شد ه است ،افزود: نمو نه سا خته شد ه در كشور مجهز به يون منفي اكسيژن است كه اين يون منفي سبب افزايش جذب اكسيژن در ريه هاي بيماران خواهد شد . به گفته  اين كار شنا س ارشد اين مزيت در دستگا ههاي خا رجي وجود ندارد .

بخشنده نژاد همچنين تجهيز دستگاه به نبو لايزر را از ديگر مشخصات و يژه اين دستگاه نسبت به نمو نه خا رجي آن بر شمرد و ادامه داد: بر خي از دارو ها براي بيماران ريوي به صورت پودر تجويز ميشود ،كه براي رساندن اين دارو به ريه هاي بيمار دستگاهي به نام نبولايزر لازم است ،حا ل آنكه اين دستگاه اكسيژن ساز، مجهز به نبو لايزر سر خود مي با شد و نياز به نبو لايزر جدا ندارد . به گفته وي اين دستگاه اكسيژن ساز با حجم مناسب جا يگز ين بسيار خو بي براي كپسو لهاي اكسيژن است و در صورت استفاده، بيمار  از هز ينه شار ژ و نگهداري كپسو لهاي اكسيژن معاف خواهد شد .

اين مدير جوان در ادامه اظهار كرد :گر چه اين دستگاه بيشتر براي بيماران ريوي كا ربرد دارد ،اما چون قا بليت شارژ در خو در و ها را دارد، در زما نهايي كه هواي شهر ها ي بزر گ طوري آلو ده است كه امكان تردد را براي افراد دچا ر  بيمار يهاي قلبي و تنفسي مشكل مي كند،  با استفاده از اين دستگاه دا خل خودرو امكان تردد  براي اين افراد براحتي  فرا هم خواهد شد .

بخشنده نژادهم چنين اظهار كرد: در زمان ريكاوري عضلات باز يكنان ،در تيم هاي مطر ح دنيا نيز از اين دستگا هها استفاده مي شود وي در ادامه افزود اين دستگاه به دليل اكسيژن رسا ني خوب به بافتها قادر است تا 28 در صد چر بي هاي اضا فه بدن را با افزايش ميزان سو خت و ساز از بين ببرد  در نتيجه براي كا هش وزن نيز كار برد دارد .

بخشنده نژاد همچنين توضيح داد: قيمت دستگاه تو ليد داخلي تقر يبا يك سو م قيمت خارجي آن است ضمن آنكه كيفيت بسيار بهتر از نوع خا رجي دارد وي با بيان اين مو ضو ع كه استفاده از  دستگاه تو ليدي در كشور  هنوز در مر حله كلينيكال تست آن است ،گفت: در حالي كه ابعاد دستگاه تو ليد ي در كشور 16*30*30سانتي متر و وزن آن 2/5 كيلو گر م است اما دستگاه اكسيژن ساز خا رجي وزن حد اقل 16 كيلو گر م دارد كه اين  نيز يك مز يت بسيار مهم  براي تو ليد داخلي محسو ب ميشود.

اين كارشناس ارشد جوان در ادامه  ضمن بر شمردن موانع تو ليد تو ضيح داد : براي سا خت آن نياز به يك فيلتر بود كه پس از تلاش فراوان و شكست تحريم  تو ليد اين دستگاه مقدور شد . وي با بيان اينكه در طي 5/1 سال تو ليد اين دستگاه از حمايت هيچ ار گان و ساز ماني بر خور دار نبو ده است اظهار اميد واري كرد كه معا ونت علمي وزارت علو م و نيز معا ونت بهداشت  در مان وآموز ش پز شكي براي تو ليد انبو ه اين دستگاه همكاري كنند.

 

نظرات

  • حمید فتاحی ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ - ۰۹:۳۶
    2 0
    باسلام و عرض عدب خدمت شمابنده چند سالی هست که در این ضمینه تحقیق وبرسی کردم ودستگاهای تنفسی صدرصد از کشور خارجی وارد کشور میشوندو فاقد گارانتی هستندو معضل بزرگی که دراکسیژ سازهای خارجی دیده میشه صدای زیاد انها حین کار هست امیدوارم این مورد دردستگاهای شما حل شده باشد در ضمن من خودم نیز از وارد کننده دستگاهای تنفسی هستم. ولی واقعا خوشحالشدم این دستاورد شما در خور تحسین است امیدوار موفق باشین
  • عصمت ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ - ۱۷:۰۰
    0 0
    با تشكر از شما اين دستگاه را ازكجا ميتوان تهيه كرد

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.