جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰

مهدی جان ! سال هاست عاشقان شهر بی تابند

امام زمان عج

رقیه توسلی : پایبند جمعه ها و تمام لحظاتی شده ایم که از شما ، قولی و نشانه ای به ما برسد. خبری که سقف خانه صبرمان را بلندتر کند.

این همه تنهایی و فاصله ، عذاب مان می دهد. این اندازه لکنت. اما کاش اینقدر جماعت بی معرفتی نبودیم که طبل تهیدستی شان گوش عالم را کر کند.

مولاجان ! ای اعظم تمام نام ها ! سال هاست عاشقان شهر بی تابند و جاده جمعه هایتان تنها آرام چشم هایمان شده اند.

محبوب دور از وطن ! شور دیدارتان از ما آدم دیگری ساخته است و دوست داشتن تان هرروز در ما تکثیر می شود. در روح آدم هایی که قرن هاست پایبند روشنای خورشید شده اند. پایبند بارانی که گاه آنان را به یار می رساند و گاه به صبری که تا ظهور ، نوشداریشان می گردد.

ای امام آخرین ! شور دیدارتان از ما آدم های دیگری ساخته است که هر لحظه جام صبر را با امید و بغض سر می کشد و بر ندیدن ها و نداشتن هایتان تحمل خرج می کند. آدم هایی که دلشان بی وقفه تنگ می شود و بی وقفه توبه می کند.

سالهاست شور دیدارتان از کالبدمان ، آدم های پایبند دیگری زاییده است که می خواهند درهای بسته رسیدن را باز کنند و با شوریده ترین ذکرها و زمزمه ها تا غفران و رضای معشوق اوج بگیرند. باشد که به نزدیک در گوش هایشان بانگ برآید که ؛ جمعه موعود نزدیک است...