دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸

وحشت دولتمردان از تحریم عامل تشدید تحریم ها

محمد صادق کوشکی

 صادق کوشکی

بعد از برجام همه سیاســتمداران آمریکا به این نتیجه رسیدند که مفیدترین و کم هزینه ترین روش برای تسلیم کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تجربه ای به نام برجام، افزایش تحریم هاست.

 کسانی که به صورت جدی و علمی تحولات درونی آمریکا را در طول ۳۹ ســال گذشته رصد کردند به این نکته رسیده اند که مقابله جدی با اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و گسترش انقلاب اسلامی یک اصل ثابت در سیاست خارجی دولت آمریکا در این سال ها بوده است و همه رئیسان جمهور، سناتورها و نمایندگان کنگره در این قضیه اتفاق نظر جدی و اجماع داشته اند. البته ممکن است در مسیر مقابله با جمهوری اسلامی ایران، بعضاً درباره اینکه چه تاکتیکی ثمــره و نتیجه بیشــتری دارد اختلاف نظر پیش آمده باشــد، به طــوری که در برخی موارد جمهوری خواهان اعتقاد داشته اند که فشار نظامی یا تهدید نظامی بیشتر می تواند ثمربخــش باشــد یعنی منجر بــه کاهش دســتیابی ایران به اهدافش شــود یا توقف انقلاب اسلامی و یا حتی براندازی نظام تأثیر بیشتری داشته باشد. در حالی کــه در برخی از موارد دموکرات ها اعتقاد داشتند باید فشار تحریم ها را بیشتر کــرد. اما بعد از برجام همه سیاســتمداران آمریکا به این نتیجه رسیدند که مفیدترین و کم هزینه ترین روش برای تسلیم کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تجربه ای به نام برجام، افزایش تحریم هاست. به عبارتی وقتی آن ها احســاس کردند که هیئت حاکمه جمهوری اســلامی در برابر تحریم ها تسلیم شد و خواسته های آمریکا را که نابودی صنعت هسته ای است را به دست خودش در مدت زمان بسیار کوتاهی محقق کرد و توانمندی هسته ای اش را تعطیل کرد و همه خواســته های آمریکا درباره مسائل هسته ای عملاً پذیرفته شد، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان به این نتیجه رسیدند که باید همین مســیر تحریم هــا ادامه پیدا کند تا سایر توانمندی ها و نقاط قوت انقلاب اسلامی ایران مثل توانمندی موشکی تعطیل و از بین بروند. از ایــن رو، پذیرش برجام از ســوی دولت یازدهم، زمینــه اصلی اتفاق نظر جمهوری خواهــان و دموکرات ها دربــاره تمرکز بر پدیده فشار تحریمی اســت و مادامی که دولتمردان ایران از تحریم ها وحشت داشته باشــند و همه ناکارآمدی ها را به تحریم ها نسبت دهند و مأموریت اصلی خودشان را شکســتن تحریم ها دانسته و همه جزئیات زندگی مــردم را منوط بــه واردات بدانند در چنیــن حالتی این اجمــاع نظر قوی تر نیــز می شــود. بنابراین برای بــرون رفت از ایــن وضعیت بایــد آمریکایی ها به این درک برسند که تحریم ها فایده ای ندارد و دولتمردان ایران از تحریم ها نمی ترسند و خرید چند هواپیمای دست دوم را به عنوان قله افتخارات خودشــان مطرح نمی کنند. اگر تأکید دولتمردان ایــران بر حمایت از توان تولیــد داخلی، مخترعان، صنعتگران، کشــاورزان، کارگران ایرانی استوار باشد و ایــران اقتدار اقتصادی و صنعتی پیدا کند، عملاً تحریم ها بی نتیجه خواهد بود و کنار گذاشته خواهند شد.

منبع: روزنامه قدس