سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۱

در آیین آغاز سال تحصیلی جدید مطرح شد؛

آموزشی عالی نقطه تلاقی سه قلمرو فرهنگ، قدرت و دانش است

دانشگاه

اهواز_معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به اینکه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو «ﻓﺮﻫﻨﮓ و قدرت و دانش» می‌دانم، عنوان کرد: تعلیم و تربیت ارائه یک سری مهارت‌های خنثی به دانشجویان نبوده و کارکرد آن آزمون گیری و صدور گواهی‌نامه نیست، بلکه دانشجویان را با گفتمان‌های جدید و نحوه کارکرد دانش در جامعه درگیر می‌کند.

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر عبداله پارسا در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که ۱۷ مهرماه در آمفی‌تئاتر دانشکده علوم برگزار شد، گفت: آموزش عالی موجب عمق بخشیدن به نگرش‌های علمی و فرهنگی، تعمق فرهنگ گفت‌وگو، مدارا و کارکرد جمعی، ارتقای تنوع و غنای فرهنگی شده و با نظریه‌پردازی به حل مسائل و بحران‌های جامعه کمک می‌کند و از طریق رصد کردن تغییرات اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در عرصه علم و فناوری، جامعه را برای تسلط بر رویدادهای آینده توانمند و مهیا می‌کند.

وی اظهار کرد: شرط لازم برای توسعه‌ی متوازن پایدار و همه‌جانبه‌ی یک جامعه، توسعه متوازن و پایدار نظام دانایی به‌طور عام و نظام‌های آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌طور خاص است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، اضافه کرد: گسترش آموزش عالی نه‌تنها نیروی تربیت‌شده موردنیاز جامعه را تأمین می‌کند، بلکه زیرساخت‌های فکری و فرهنگی جامعه را برای برخورداری از روش‌ها و فناوری‌های نوین فراهم می‌کند و بر همین اساس مؤثرترین شیوه‌ی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی به شمار می‌رود.

پارسا، بیان کرد: آموزش عالی، موجب دانش افزایی و ارتقای نگرش‌ها و مهارت‌ها شده و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برای توسعه‌ی ملی فراهم می‌کند و منبعی برای تولید دانش و ایده‌های نو است.

وی ادامه داد: اما افزایش انتظارات از نظام‌های آموزش عالی و دگرگونی جمعیت دانشجویی و ناهماهنگی در افزایش تعداد دانشجویان با رشد سایر عوامل و درون دادها و فرایندهای نظام آموزش عالی، توجه بیشتر به کیفیت این نظام را الزامی کرده است، به همین دلیل است که آموزش عالی در جهان و به ویژه در کشور ما با چالش‌های گوناگونی مواجه است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، بابیان اینکه تابه‌حال، نه دانشگاه و نه جامعه به یک تعامل ساختمند و سازماندهی‌شده و روشن نرسیده‌اند، گفت: جامعه هنوز نقش دانشگاه را برای خود به‌طور کامل نپذیرفته است و دانشگاه هم نقش خود در جامعه را به صورت روشن تعریف نکرده است. متأسفانه دانشجویان نیز مانند غالب استادان خود بعد از ورود به دانشگاه از جامعه فاصله می‌گیرند و این فاصله گرفتن از جامعه را یک نوع راه نجات از دغدغه  و بعضاً حتی یک نوع تعالی برای خود می‌دانند. دردمندانه، این جدایی امروزه به یک فرهنگ دانشگاهی تبدیل‌شده و سبب جدایی روزافزون دانشگاه چه از نظر معرفتی و چه ساختاری از جامعه گشته است.

پارسا با اشاره به اینکه باید یقین داشته باشیم محیط پویا و پیچیده، تغییرات روزافزون جغرافیایی-سیاسی، اقتصادی و فن‌آوری که بر کل جهان تأثیر می‌گذارند، دانشگاه را نیز فرا خواهند گرفت، اظهار کرد: با نهضت جهانی‌شدن، انحصارهای منطقه‌ای از بین می‌رود و  دانشگاه‌ها بر این اساس هم رقابت جهانی و هم رقابت منطقه‌ای را تجربه خواهند کرد.

وی بیان کرد: باید اطمینان حاصل کنیم آموزش عالی در بازتعریف رسالت خود، با دقت بیشتری به دیدگاه‌های جامعه توجه نماید تا نیازها و انتظارات در حال تغییر آن‌ها را با توجه به عوامل و نیروهای تغییر درک کند. دانشگاه‌ها باید اشتیاق بیشتری برای مشارکت با صنعت، دولت و سایر مؤسسات آموزش عالی از خود نشان دهند یا حتی در این کار رهبری را بر عهده گیرند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، تأکید کرد: باید آگاه باشیم اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند در جهان دانش فردا، نقـش اساسـی ایفا کنند، نمی‌توانند هم در شرایط سنّتی به سر برند و هم به پیشرفت متمایل شوند. دانشگاه‌ها بایـد تغییر کنند و این کار را باید به‌تنهایی انجام دهند. آن‌ها باید به‌گونه‌ای متحول شـوند کـه بتواننـد بـا امکانات کمتر، بازدهی بیشتری داشته باشند.

پارسا، با اشاره به اینکه دسترسـی گـسترده بـه آمـوزش عـالی و پژوهش‌های علمـی، ضرورتی اساسی است، افزود: کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با سیر جهانی‌شدن، مبـادرت بـه گسترش تعاملات خود در سطح بین‌المللی و ازجمله افزایش تعداد دانشجویان خارجی خود کرده‌اند و سال به سـال، تعـداد دانـشجویان خـارجی ایـن کـشورها افزایش می‌یابد. از ضرورت‌های جدی پیش روی ما، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و عملیاتی جدی برای بین‌المللی شدن است.

وی ادامه داد: زمانی یک دانشگاه و سیستم آموزش عالی خواهد توانست در صحنه آموزش عالی جهانی شده، خودی نشان دهد و دانشجویان گوناگون را از سراسر نقاط جهان جذب کند کـه برنامه‌های درسی و کیفیت آموزش خویش را بیش از پـیش ارتقـاء دهـد و بـا تحـول در ارزیـابی برنامه‌ها، رشته‌های تحصیلی و عملکرد خود به ارتقای کیفیت تولیدات آموزش عالی بر اساس نیازهای بازار بیاندیشد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، بابیان اینکه همه آنچه گفته شد، تحقق نخواهد یافت مگر در سایه توجه اساسی به جایگاه  دو عنصر اصلی یعنی هیئت‌علمی و دانشجویان، اذعان کرد: سرمایه‌گذاری در آمـوزش عـالی، تحـولات جهـانی و توسعه فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات و افزایش مراودات علمی، انتظارات هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان را افزایش داده است. آن‌ها می‌خواهند در مراکزی فعالیت و تحصیل کنند که به رشـد و شکوفایی مهارت‌های آنان برای بقا و موفقیـت در دنیـای نـوین کمـک کنـد. در آینده‌ای نه‌چندان دور، اعضای هیئت‌علمی کمتر در مقام تأمین‌کنندگان اطلاعات و بیشتر در منزلـت مـشوقان و مفـسرانی عمل خواهند کـرد کـه مسئولیتـشان ایجـاد درک عمیـق از یـک حوزه علمـی و ارائه رهنمـون  و هدایت‌های صحیح و مناسب به دانشجویان است.

پارسا، اضافه کرد: با  رسوخ سیاست در آموزش، عدم انطباق آموزش با بافت و ساختار تولیدی و اقتصادی کشور، عدم رشد طبیعی آموزش در حوزه‌های علوم انسانی، فنی، کشاورزی و پزشکی،   اشتغال غیر تمام وقت و حق تدریس،   افزایش  بی‌رویه و بی‌برنامه ظرفیت پذیرش دانشجو، مدرک‌گرایی و نظام آموزشی جزوه ای و تک مطالعه‌ای و آموزش غیر استنتاجی، عدم آموزش برای مطالعات کتابخانه‌ای، عدم عادت به مطالعه منابع روز، سکون در مطالب آموزشی و دورافتادگی از پیشرفت‌های جدید، عدم باروری قابلیت‌های مطالعه‌ی خودجوش در دانشجویان، و فقدان پژوهش و ساختار پژوهشی جهت‌دار،   نمی‌توان به چنین اهدافی رسید.

وی گفت: اگر نهاد دانشگاه بخواهد به چنین هدفی پاسخ دهد باید همه توان خود را برای خود شکوفایی و بروز استعدادها و توانایی‌های بالقوه افرادی که عضو دانشگاه هستند، یعنی دانشجویان و مدرسان بسیج کند. معنای دیگر این حرف این است که ساختارها و سازمان‌های دانشگاهی و آموزش عالی در تمام زمینه‌های آموزشی (برنامه‌ریزی درسی)، پژوهشی (سیاست‌گذاری علمی) و پرورشی (سیاست‌گذاری فرهنگی) باید به‌گونه‌ای طراحی شوند و قوام یابند که این ساختارها در مسیر خود شکوفایی و بروز خلاقیت‌ها، توسعه استعدادها و به‌طورکلی افزایش سرمایه انسانی جامعه باشند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این معاونت، اظهار کرد: ازجمله اقدامات انجام‌شده مکاتبه و مذاکره مدیر آموزش‌های آزاد دانشگاه با بیش از ۸۰ شرکت و سازمان دولتی و غیردولتی برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت که نتیجه آن، دریافت درخواست برگزاری ۳۸۳ دوره از شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف بوده که از این درخواست‌ها، برگزاری ۷۰ دوره کوتاه مدت قطعی شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: همچنین برگزاری یک دوره mini MBA نفت و گاز، سه دوره MBA و دو دوره DBA ویژه پتروشیمی که به قرارداد رسیده، از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

پارسا، ادامه داد: طی یک سال گذشته در مجموع ۳۰۸ دوره‌ی آموزشی پیشنهادی  از دانشکده‌ها برای ارائه به سازمان‌ها دریافت شده است.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد علمی دانشجویی، در این دانشگاه اضافه کرد: این المپیاد یکی از اقدامات بسیار مهم و نتیجه‌بخش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  در سال تحصیلی گذشته بود که با لطف و همکاری بی‌دریغ و مساعدت بی چشمداشت همکاران گران‌قدرمان در دانشکده‌های مختلف و مدیریت تلاشگر و دلسوز مرکز استعدادهای درخشان در ۱۸ رشته و با شرکت بیش از ۲۰۰ دانشجو برگزار شد و  ۷۰ نفر از برگزیدگان به مرحله نیمه‌نهایی معرفی شدند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، عنوان کرد: در این مرحله ۳۲ نفر از دانشجویان موفق شدند با کسب رتبه‌های ۱ تا ۵ به مرحله نهایی راه‌یافته و در آخرین مرحله، ۱۱ نفر رتبه‌های ۱ تا ۱۵ را در کل کشور کسب کردند. این آمار در مقایسه با سال گذشته و سنوات پیشین بیش از سه برابر شده است.

پارسا، اذعان کرد: دارندگان این رتبه‌ها مجازند بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.   علاوه بر تأمین هزینه‌های شرکت دانشجویان در مراحل مختلف المپیاد، مشوق‌های نسبتاً خوبی هم برای برگزیدگان هر مرحله پیش‌بینی‌شده  و به مرحله اجرا درآمده است. امسال نیز درصددیم به یاری خدا و باهمت همکاران عزیز، این المپیاد علمی دانشگاه را حتی‌المقدور در تعداد رشته‌های بیشتر و با جدیت بیشتر برگزار کنیم

وی افزود: جذب دانشجویان برتر در مقاطع مختلف نیز از اقدامات جدید است که گام نخست آن امسال برداشته شد و با ارزیابی تحلیلی که از نتایج امسال خواهیم داشت برای سال آینده، سیاست‌های حمایتی و تشویقی جدی‌تر و قوی‌تری اتخاذ خواهد شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه امسال ۱۰۸ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  ۲۶  نفر در مقطع دکتری از طریق پذیرش بدون آزمون پذیرفته‌شده‌اند، عنوان کرد: متأسفانه به دلایل مختلف، هنوز بخش اعظم ظرفیت پذیرش دانشجوی ما از این طریق، خالی و بلااستفاده مانده و انتظار می‌رود مجموعه دانشگاهیان تلاش کنیم بسترهای مساعدتری را برای جذب این برگزیدگان فراهم سازیم.

پارسا، تصریح کرد: برگزاری ۱۱ آزمون سراسری و استخدامی دستگاه‌های مختلف با شرکت بیش از ۷۶ هزار داوطلب در طول سال گذشته از فعالیت‌های قابل‌توجه  و مهم این حوزه بوده  که به صورت مستمر در طول سال جریان دارد.

وی بابیان اینکه امسال تقریباً ۲۶۰۰  دانشجو در مقطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای، ۱۲۵۰ نفر در مقطع ارشد و  ۱۸۰  نفر در مقطع دکترای تخصصی پذیرش جدید داشته‌ایم، بیان کرد: از این تعداد تقریباً ۲۵۰۰  نفر پسر و ۱۵۰۰ نفر دختر هستند که۳۱۰۰ نفر روزانه، ۸۰۰  نفر شبانه و ۵۰ نفر در دوره‌های پردیس برای امسال جذب‌شده‌اند. همچنین ۱۷۰ نفر دانشجوی مهمان و انتقالی به این تعداد افزوده می‌شوند.

معاون آموزشی و  تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: با این روند، امسال در مجموع سنوات مختلف تقریباً ۱۴۵۰۰ نفر دانشجوی فعال داریم که  ۹۳۰۰  نفر در مقطع کارشناسی، ۳۳۰ نفر در مقطع دکتری عمومی، ۳۵۰۰  نفر در مقطع ارشد و ۱۲۵۰ نفر در مقطع دکتری تخصصی مشغول به تحصیل‌اند و از این تعداد ۵۷۰۰  نفر پسر و ۸۸۰۰ نفر دخترند که ۱۱۵۰۰ نفر در دوره‌های روزانه و حدود ۳۰۰۰ نفر در دوره‌های شبانه  و پردیس مشغول به تحصیل هستند.

پارسا در پایان عنوان کرد: یکی از سیاست‌های جدی ما برای ساماندهی به پذیرش دانشجو در سال آینده در دوره‌های تحصیلات تکمیل، تلاش برای نزدیک شدن به رویکرد استادمحوری است و از همین رو برای سال ۱۳۹۷، ظرفیت و میزان پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برای هر یک از اعضای هیئت‌علمی، جداگانه تعیین خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.