دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳

دلی سربلند برای «حسام» خوش لفظ و خوش قلم

حسین قرایی

حسین قرایی

اگر دل دلیل است آورده ایم اگر داغ شرط است ما برده ایم تــا آن زمان کتاب های خاطــره با این ساخت و ســاختار را ندیده بودم گامی که «حمید حسام» در این ژانر برداشته بود قابل توجه و تحســین بود.

قدس آنلاین-سال ها پیش «دلیل» اش را خواندم و با او «شهید علی چیت سازیان» را شناختم. برایم جالب بــود که کتاب را با بیتی از «قیصر امین پور» آذین بسته بود؛ اگر دل دلیل است آورده ایم اگر داغ شرط است ما برده ایم تــا آن زمان کتاب های خاطــره با این ساخت و ســاختار را ندیده بودم گامی که «حمید حسام» در این ژانر برداشته بود قابل توجه و تحســین بود. زبان و بیــان چالاک حســام «حرفی از جنس زمــان» دارد. شــیفتگی و دلدادگی او به واژه «شــهادت» موجب شده تا او از یاران شهیدش بنویسد و حق مطلب را خوب ادا کند. حسام با مهندسی خاصی که در گزینش واژه هــا به کار می بندد موجب می شود تا سخنش بر جان و دل مخاطب بنشیند و شاید یکی از دلایلی که موجب شــده تا برخی کتاب هایش بیــش از ۱۰ چاپ فــروش برود همین است. صداقت شــهیدانه ای که در روایت های قلم «حسام نویســنده» درخشش دارد جاذبه کلام و کلماتش را فریب می دهد این صداقت و شــیوه شیرین را می توان در «وقتی مهتاب گم شــد» به تماشــا نشست. وقتی کتاب های حســام را ورق می زدم به قلمی برخــوردم که با قلم های دیگر فــرق دارد: یعنی هنگامــی که مقدمه «وقتی مهتاب گم شــد» را می خواندم دقیقــاً متوجه می شــدم نویســنده با چکــش کاری ادیبانــه ای قلمش را در ارتفاع نشانده اســت. چند روزی هم با حســام هنرمند، گفت وگو داشــتم. در نهایت قلم و ســلوک این هنرمرد عصر انقلاب اســلامی ویژگی هایی داشت که مرا بر آن داشــت تا تاریخ شــفاهی اش را بنویســم، تا امروزیان و آیندگان او را بیشتر بشناسند. وقتی با حمید حسام در تهران و همدان به گفت وگو نشســتم تازه متوجه شدم کــه او ادبیــات را به طــرز عالمانه ای انتخاب کــرده و در تبییــن گونه های ادبی، استاد است. داستان دوستی اش با «قیصر امین پور»، داســتان تأســیس موزه دفاع مقدس همــدان، گوش بــه فرمــان فرمانده با صفایــی چون «شــهید حاج حســین همدانی» بودن در ســه مقطع حساس زندگــی، معاونت ادبیــات بنیاد حفظ آثار، تحلیل نگاه های ارجمندان ادبیات دفــاع مقــدس بخش هایــی از زمانه و زندگی اوست که در فضای گفت وگوی صمیمانه با حسام آمده است. چه قدر خوب شــد که «حمید حسام» به عنوان یکی از تراز هــای هنر انقلاب مورد توجه قرار گرفت. در این مواقع که انتخاب ها عالمانه و هنرمندانه است، باید به دســت اندرکاران «هفته هنر انقلاب» دستمریزاد گفت. چرا که سعی و اهتمام هنرمندانی مانند حمید حسام در حوزه هنر انقلاب ســعی ای به رنگ فیروزه ای آســمان اســت. ســعی ای به رنگ نادر ابراهیمی، ســعی ای به رنگ قیصر امین پور، ســعی ای به رنگ حسن حسینی، سعی ای به رنگ سلمان هراتی. ابراهیمی ها و امین پورها و حسینی ها و هراتی ها نجیب و استادانه برای ارتقای هنر عصــر انقلاب کوشــیدند و وقتی زندگی و سلوکشان را مطالعه می کنیم به این تصویــر زلال قیصــر امین پور می رسیم که؛ دلی سربلند و سری سربه زیر از این دست عمری به سر بریده ایم

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.