چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

برجام برای کشور مفید است اگر...

سعید شعرباف تبریزی

دکتر سعید شعرباف تبریزی

«خانه ها را در دامنه آتشفشــان بنــا کنید» و من این جمله نیچه را این گونه تفسیر می کنم که همواره در رو به رو شدن با واقعیت ها باید شجاعت ورزید و حتی در بدترین شــرایط ظاهری هم به دنبال استفاده از فرصت ها و نبرد رودررو با مشکل بود.

قدس آنلاین- «خانه ها را در دامنه آتشفشــان بنــا کنید» و من این جمله نیچه را این گونه تفسیر می کنم که همواره در رو به رو شدن با واقعیت ها باید شجاعت ورزید و حتی در بدترین شــرایط ظاهری هم به دنبال استفاده از فرصت ها و نبرد رودررو با مشکل بود. درست از همین جهت است که معتقدم از همین روح و جســم پاره پاره برجام هم می توان بهره های بسیار نظری و عملی به نفع انقلاب اســلامی برد. داستان معاهده برجام و آنچه در این سال ها به موجب آن رخ داده، با همه ضرباتی که به روح و جسم نظام انقلاب وارد کرده، قطعاً می تواند برایند مثبتی برای کشــور داشته باشــد، اگر بتوانیم آن را به یک تجربه زیسته و عبرت شفاف و روشن در تاریخ انقلاب اسلامی بدل کنیم. اگر تجربــه تاریخی این برهه زمانی به دقت بازخوانی شــود و خروجی این بازخوانی ها، تحلیل های عینی از مبانی نظری نظام ســلطه باشد، اگر بتوانیم جریان شناســی فکری جریان های مشــهور به اصولگرایی و اصلاح طلبی و اعتدالــی و ... را در تقابل با این مســئله، مورد به مــورد و در مقاطع زمانی مختلف پیش از امضا، حین کار و در این دو سال اخیر بررسی کنیم و به یک دریافت واقعی از دســته بندی های حقیقی در فضای سیاسی کشور برسیم، اگر بتوانیم با مقایســه آنچه گمان می کردیم از برجام به دســت می آوریم و عملاً به دست نیاوردیم، تحلیلی واقع بینانه و دقیق از مکانیزم پیچیده جنگ اقتصادی آمریکایی ها علیه جمهوری اســلامی به دست بیاوریم و با توصیف دقیق آن، نقشه کاملی از جبهه مقابل به دست آوریم، آنگاه می توان گفت که داده های ما از برجام در مقایسه با ستانده هامان پر اهمیت تر است. اگر می توانســتیم برجام را نه به عنــوان یک معاهده صرفاً بین المللی، بلکه به عنوان یک پدیده دارای اثرات متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تحلیل و آن را به یک اندوخته دانشــگاهی و تجربی بدل کنیم، اگر نخبگان انقلابی قــادر بودند که به زبان ســاده و قابــل فهم برای مردم، نــوع تعامل واقعی آمریکایی ها با جریان های در ظاهر نزدیک به خود را شرح دهند و سرنوشت جریان هایی که ســاده لوحانه گردش چرخ مشــکلات اقتصادی و اجتماعی کشــور را به چرخ مذاکره با کدخدا گره زدند، تبیین کنند و به طور نســبی هم که شــده ظرفیت فکری عمومی مردم را پس از این تجربه ارتقا دهند، مطمئن باشید که می توانیم بگوییم برجام به نفع ما تمام شده است. در این برهه زمانی، اتفاق های قابل تأملی در حوزه های اقتصادی در کشــور افتاده اســت. اگــر بتوانیم با تحلیــل واقعی جریان های پشــت پرده کلان کشــور، بویژه در حوزه های اقتصادی مرتبط با تعاملات بانکی و نفتی، نحوه و ســازوکار عملکرد کاسبان برجام را شناســایی و ریشه های مبنایی فساد وســیع گسترش یافته در سطح یقه ســفیدهای قانون دان! را از بین ببریم، مطمئن باشــید چند قدم بزرگ آینده اقتصاد کشور را به جلو حرکت داده ایــم. اگر بتوانیم بر مبنای نتایج عینــی و واقعی عملکرد تیم مذاکره کننده در موضــوع برجام و در یک فضای کاملاً منطقی، اســتدلالی و واقع گرایانه نسبت به فضای حاکم بر روابط بین الملل، برای همیشه، قهرمان پنداری ها، ســاده انگاری ها و بی توجهی های ساختاری به نقدهای منصفانه را در حوزه سیاست خارجی جمهوری اســلامی ایران ریشه کن و بنیادهای مستحکم هیئت های اندیشــه ورز فرادولتی را بنا کنیم تا دیگر جامعه دانشــگاهی و نخبگانی ما، تمرکزش را به انگلیسی سخن گفتن اعضای تیم مذاکره کننده و دانشــگاه محل دانش آموختگی فلان شخص و های و هوی های زرد رسانه ای معطوف نکند، آنگاه منافع ملی براحتی محل بازی لفاظان کم هنر قرار نخواهد گرفت. یادمان نرود که در جمهوری اســلامی ایران زندگی می کنیم، در نظامی که رهبری آن حاضر به پذیرش مشروط عقب نشینی از بسیاری از دستاوردهای هســته ای می شــود با این امید که تجربه عمومی مردم و نخبگان، همپای تجربه ولی فقیه رشــد کند و دولتمردان خوش خیال و ایده آلیست کشور، به یک برداشــت واقع بینانه و حقیقی از خصومــت بنیادی و پیچیده نظام سلطه برسند. اگر نخبگان و خواص انقلابی مسئولیت تاریخی خود را در این برهه زمانی متوجه شــوند و حضرات مسئول خود را به خواب نزده باشند و منفعتی از قبل این خوش خیالی برای خود کنار نگذاشــته باشند، بهترین زمان برای یک بیداری بزرگ و دمیدن یک هوای تازه در آرمان «اســتکبار ستیزی» فرا رسیده است.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.