شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸

مقام قضایی در گفت و گوی اختصاصی با قدس:

کلاهبردار فروش خودروی کوپنی به مشهد بازگردانده شد

کلاهبردار

قدس انلاین -عقیل رحمانی: چند ماه پیش فرد جوانی به بهانه فروش سهمیه ای خودرو از چند صد مشهدی وجوهی را دریافت و در یک چشم به هم زدن از کشور متواری شد.

 مالباختگان پس
از آنکه خبر فرار عامل اصلی کلاهبرداری به گوششــان رسید و
دستشان از زمین و آســمان کوتاه بود، به دستگاه قضایی پناه
آوردند و در دادســرا طرح شــکایت کردند. این گزارش حاکی
است،برهمین اساس بود که دســتگاه قضایی به موضوع ورود
کرد و پرونده تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه 217 دادسرای
عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و به صورت ویژه ای مورد رسیدگی
قرار گرفت. روند قضایی و پیچیده پرونده کلاهبرداری همچنان
ادامه داشت تا اینکه چهارشنبه گذشته قاضی غلامعلی صادقی،
دادستان مرکز استان خبر داد متهم فراری پرونده کلاهبرداری
با هویت «م-گ» با پیگیری های بازپرس شعبه 217 دادسرای
عمومی و انقلاب مشهد به کشور بازگشته و تحقیقات از وی در
دادسرا آغاز شده است.
* رد زنی در ترکیه و قبرس
محمد علی کمال زاده بازپرس شــعبه 217 دادسرای عمومی
و انقلاب مشهد در تشــریح اقدام های قضایی صورت گرفته در
پرونده کلاهبرداری بزرگ موسوم به فروش سهمیه ای خودرو
بیان داشت: پس از آنکه متهم پرونده با هویت «م-گ» از ایران
فرار کرد، ابتدا همراه با همسر وفرزندش به کشور ترکیه گریخت.
وی در ادامه پس از اقامت کوتاهی که در ترکیه داشت، آنجا را هم
ترک و به کشور قبرس رفت و در آنجا ساکن شد.
وی تصریــح کــرد: بلافاصلــه پس از متــواری شــدن عامل
کلاهبــرداری، مالباختگان که تعداد آنــان نزدیک به 500 نفر
می باشد، با حضور در داســرای ناحیه 2 مشهد مبادرت به طرح
شــکایت کردند. برهمین اســاس پرونده به این شــعبه(217
بازپرســی) ارجاع و اقدام های قضایی موردنیاز باتوجه به اینکه
متهم از کشــور متواری و کار کمی پیچیده شده بود، به صورت
ویژه ای در دستور کار قرار گرفت.
* مکالمه ای چند ساعته و تسلیم شدن متهم
بازپرس پرونده اشــاره ای بــه پیگیری های بیــن المللی برای
دستگیری متهم فراری کلاهبرداری ده ها میلیارد تومانی فروش
خودرو سهمیه ای کرد و در این زمینه عنوان داشت: در راستای
شناسایی و دستگیری متهم مکاتبات لازم با دفتر امور بین الملل
قوه قضائیه و پلیس اینترپل صورت گرفت.
اما پیش از صدور برگ جلب بین المللی و اعلان قرمز متهم، امکان
برقراری تماس تلفنی با وی صورت پذیرفت که پس از ساعت ها
مکالمه تلفنی بنده با «م-گ» سرانجام وی حاضر شد تا به کشور
بازگردد وخود را به دستگاه قضایی معرفی کند. قاضی کمال زاده
اضافه کرد: موازی با اقدام های مذکور کلیه هماهنگی های لازم با
پلیس اینترپل صورت گرفته بود و درصورتی که متهم به کشور
برنمی گشت با توجه به شناسایی موقعیت مکانی، او درکمترین
زمان ممکن توســط پلیس اینترپل دستگیر و به کشور مسترد
می شد.
* متهم باوثیقه 100 میلیاردی در زندان
بازپرس پرونده افزود:در ادامه متهم هفته گذشــته به کشــور
بازگشت و اتهاماتش در شعبه بازپرسی مورد رسیدگی قرارگرفت.
متهم در اولین جلسه بازپرسی در مقابل اتهام های وارده دفاعیاتی
را مطرح کرد که صحت و سقم آن به طور ویژه ای در دست بررسی
می باشد. همچنین حسابرسی های مالی در این زمینه نیز آغاز
شده است.
برهمین اساس عامل کلاهبرداری فروش سهمیه ای خودرو به
اتهام کلاهبرداری و تحت قرار تأمین وثیقه 100 میلیارد تومانی
به زندان معرفی شد. این مقام قضایی به شهروندان توصیه کرد:
تعداد بسیار بالای پرونده های کلاهبرداری مطروحه در مراجع
قضایی بیانگر این واقعیت است که افراد در مشارکت های مالی
خود تمامی جوانب امور را در نظر نمی گیرند و این عدم بررسی
همه جانبه اقدامات مالی و اعتماد بی جا، فرصت ســوء استفاده
افراد شیاد را فراهم خواهد کرد.
بازپرس محمد علی کمال زاده در پایــان گفت: تمامی اقدام ها
و تمهیدات لازم صورت خواهد گرفت تا وجوه دریافت شــده از
مالباختگان به ایشان مسترد شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.