یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۱

به دنبال ضعف بودجه ۹۸ در تأمین غرامت سیل تدبیر مجلس دراین باره چیست؟

دست به دامان صندوق توسعه ملی!

زهرا طوسی

خسارت سیل

میزان خســارتهای سیلاب بهاره به گفته کارشناســان با مشــخص شدن آســیبها به زیرســاختهای ارتباطاتی، ریلی، جادهای و مسکونی ممکن است به۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برســد، در بودجه سال ۹۸ ردیفی برای تأمین اعتبار ندارد.  

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سیلاب بهاره میهمان ناخوانده در ســال ســخت اقتصادی، خسارات سهمگینی بر پیکره کشور وارد کرد، برآورد نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از خسارتهای اولیه باالی ۳۰ هزار میلیارد تومان اســت، ولی میزان خســارتها که به گفته کارشناســان با مشــخص شدن آســیبها به زیرســاختهای ارتباطاتی، ریلی، جادهای و مسکونی ممکن است به۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برســد، در بودجه سال ۹۸ ردیفی برای تأمین اعتبار ندارد.  

بودجه ۹۸ ردیفی برای خسارت حوادث ندارد

به گفته علی الریجانی رئیس مجلس» در بودجه ۹۸ متأسفانه ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده و معلوم هم نیست بشود ردیفی برای پرداخت خســارت سیل در بودجه ایجاد کرد «. وی اذعان کرده اســت» با توجه به بسته شــدن بودجه ۹۸ و پیشبینی شدن این حجم از خسارت باید به دنبال یک منبع مطمئن برای تأمین اعتبار در این بخش باشیم. «در حالی که بارش شدید باران و سیل در روزهای اخیر سبب شده تا خسارات زیادی به بخشهای مختلف زیربنایی کشور وارد شود دولت طبق یک روال همیشگی حدود ۹۰ درصد از بودجه خود را صرف امور جــاری و حدود ۱۰ درصد از آن را به امور زیرساختی و فعالیتهای عمرانی اختصاص داده است، بر این اساس در بودجه ۹۸ نیز حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای بخش عمرانی و ۵۰ هــزار میلیارد تومان نیز اوراق به این حوزه اختصاص پیدا کرده است. علوی که برآورد اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومانی خسارت را رسانهای کرده است معتقد است این رقم باید از طریق صندوق توسعه ملی و یا اصالحاتی در بودجه ۹۸ جبران شود.

برآوردهای اولیه خسارتهای ناشی از سیل

بر اساس برآوردهای اولیه، محمد جودی مدیرکل بازســازی بنیاد مسکن سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد دچار خسارت و ۱۵ هزار واحد تخریب شده است. در حــوزه محصــوالت کشــاورزی هم ســیل موجب بروز خســاراتی جدی شــده است. سید محمد موســوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، خسارت به بخش کشاورزی ۱۲ استان کشور را ۴۵ هزار میلیارد ریال ارزیابی کرده است. در حــوزه راهســازی هم محمد راشــد مدرس گرجی معاون دفتر ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از بروز خســارات جدی در حوزه زیرساختی خبر داده و گفته است که پیش بینی میشود سیل بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان به راهها و ابنیه کشــور خسارت وارد کرده باشد. جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیزگفته است زیرســاختهای ارتباطی در کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارتدیده است.

خسارتها از چه محلی جبران میشود؟

حال چگونگی جبران این خســارات در شرایط اقتصادی فعلی مسئلهای است که مورد پرسش افکار عمومی قــرار دارد. تأمین مالی این حجم عظیم از خســارات وارد شده آن هم در شرایطی که بــه عقیده بســیاری از کارشناســان دولت خود کســری بودجه ســنگینی را در سال ۹۸ تجربه خواهد کرد مســئلهای بغرنج اســت که اظهارنظرهــای متفاوتی پیرامــون آن در فضای رسانهای کشور شکل گرفته است. لطفعلی بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی برای تأمین هزینههای مالی بازسازی مناطق آسیبدیده از ســیل گزینه انتشار اوراق قرضه را پیشــنهاد کرده و گفته است دولت در این شــرایط میتواند انتشــار اوراق قرضه ملی را در دســتور کار خود قرار دهد تا از این طریق هزینههای مالی بازسازی خسارات که بودجهای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی میطلبد را تأمین کند. با این حال انجام این کار هم نیازمند وجود سرمایه اجتماعی قوی است که این سرمایه در حال حاضر بسیار ضعیف است. علی سرزعیم دیگر کارشــناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه دولت برای مواجهه با این مشکل نمیتواند به منابع بانکی متوسل شود، زیرا تعمیق بحران بانکی، کشــور را با مشــکالت بزرگتری نظیر تورم روبهرو خواهد کرد بر این باور اســت که راه حلی کــه فعالً دولت آن را دنبال میکند اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. به اعتقاد وی، این امر اگرچه بهتر از فشــار به منابع بانکی اســت، اما بــا توجه به چشــمانداز تداوم تحریم و تشدید آن قابل توصیه نیست و راه حل پیشنهادی آن است که افزایش حقوق کارمندان دولت حداقل از اردیبهشــت ماه اعمال شــود و منابعــی که قرار بود بابت افزایش حقوق ســال ۱۳۹۸ صرف شود به سیل زدگان اختصاص یابد. وی راهحلهای دیگری نظیر افزایش قیمت بنزین برای تأمین مالی جبران خسارت سیل دیدگان را هم پیشنهاد داده است.

تدابیر مجلس برای تأمین اعتبار غرامت سیل

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار ما تالش کرد با پارهای از توضیحات به ســؤاالت در این زمینه پاسخ گوید. قاضیزاده هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه طبق قانون دو منبــع و تنخواه گردان به نــام ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای حوادث غیرمترقبه در دسترس قرار دارد، تصریح کرد: این منبع در صدی از ســرجمع کل منابع کشور است که در اختیار رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشــور قــرار دارد، که در موارد بحرانی از جمله سیل، زلزله و بالیای طبیعی که نیاز به منابع خاص و ویژه دارد از آن برای اقدامات امدادی و اولیه استفاده میشود. وی با اشاره به اینکه بخشی از این پول هر ساله به اورژانس و هالل احمر و سازمانهای مرتبط برای تسهیل در امداد و نجات کشور پرداخت میشود، افزود: گاهی در زمان بروز حوادث طبیعی مانند سیل اخیر، این امکان وجود دارد که خسارتها بیش از منابع در اختیار دولت و ساختار بیمهای کشور باشد، در این مواقع مجلس باید به کمک خود دولت دســت به اصالح بودجه زده یا اینکه برای ایجاد منابع جدید چارهاندیشی کند. قاضیزاده در پاسخ به احتمال برداشت از صندوق توســعه ملی گفت: در حال حاضر مجموعه ای از منابع شــامل صندوق بیمه کشاورزی، صندوق خســارتهای بدنــی مربــوط بــه تصادفات و سرنشــینان خودرو و همچنین مــاده ۱۰ و ۱۲ تنظیم بخشــی از مقــررات دولــت را داریم که میزان آن، اکنون مشــخص نیست، طی روزهای آینده دولت باید این عدد را احصا و طی گزارشی به مجلس ارائه بدهد، تا مشخص شود برای چه میزان خسارت باید منابع تأمین کنیم. با تمام این تفاســیر استفاده از صندوق توسعه ملی کامالً به این بستگی دارد که اصالً منبعی در این صندوق وجود دارد که بشود آن را هزینه کرد یا خیر که البته آن هم مشروط به مجوزهایی است که باید گرفته شود، در این باره تا حساب و کتاب دقیقی که مورد تأیید دیوان محاســبات است در اختیار مجلس قرار نگیرد هر اظهار نظری زود است.

کل بودجه ۹۸ خط قرمز است

وی درباره خط قرمزهای مجلس برای دستاندازی در بودجه ۹۸ گفت: در حال حاضر بودجه بسته شــده و هر ردیفی برای خودش صاحب دارد، به عبارتــی کل بودجه خط قرمز اســت و از هر جا بخواهیم برداریم با مشکالتی مواجه خواهیم بود بــا این حال همین تنخواه کــه در اختیار دولت است نیز منابعش از کل بودجه و سرجمع منابع دستگاهها برداشت میشود. وی احتمــال انتشــار اوراق قرضــه را که نوعی اســتقراض از آینده محسوب میشود را منتفی دانســت و افزود: پیشنهادهای زیادی در این باره که چگونه منابع را تأمین کنیم مطرح میشود، ولی هر کدام مزایا و معایبی دارد که بدون بررسی کارشناسانه نمیشود درباره آن نظر داد.

امروز در مجلس چه میگذرد؟

وی دربــاره جلســه امروز مجلس با مســئوالن اجرایی کشور نیز گفت: هیئترئیسه مجلس از مســئوالن اجرایی کشور دعوت کرده تا امروز در مورد اقدامات دولت در سیل اخیر گزارشی را به مجلس ارائه دهند. بر این اساس آقای رحمانی فضلی وزیر کشور و اردکانیان وزیر نیرو و اسالمی وزیر راه و شهرسازی دعوت شدهاند تا در صحن علنی مجلس حضور یابند و گزارشی از علل وقوع سیل و اقدامات دولت برای پیشگیری از خسارات و کمکرسانی به مردم آسیب دیده ارائه دهند. وی با اشــاره به اینکه جلســه امروز درباره علل وقوع بحران اســت و بعداً جلسهای برای تعیین خسارتها نیز خواهیم داشت، افزود: وزیر نیرو باید به خاطر مدیریت ســدها، وزیر راه و شهرسازی، برای راههای دسترســی به مناطق ســیلزده و رئیس سازمان هواشناســی برای توضیح درباره چرایی نداشتن پیشبینیهای الزم به نمایندگان مردم پاسخگو باشند، همچنین باید مشخص شود تا وضعیت آینده و تمهیــدات احتمالی در برابر خطرات احتمالی چگونه خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.