یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸

تسهیلات بانکی و بی‌ثباتی نرخ ارز ضد تولید عمل می‌کنند

سید بهاء الدین حسینی هاشمی

پرداخت تسهیلات بانکی

محدودیت منابع مالی و عدم ســرمایه گذاری خارجی در ایران موضوعی است که تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده اســت، چر ا که تولید ایران در برخی از کالاهای راهبردی و ضروری نیازمند اســتفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی است.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سید بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی نوشت:

محدودیت منابع مالی و عدم ســرمایه گذاری خارجی درایران موضوعی است که تولید را با چالشهای جدی مواجه کرده اســت، چرا که تولید ایران در برخی از کاالهای راهبردی و ضروری نیازمند اســتفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی است، قطعاً سرمایهگذاری خارجی و راهبرد واردات تجهیزاتی که به نفع تولید ملی باشد مزیتی بزرگ به شمار میرود که میتواند سودآوری بخش تولید ملی را تضمین کند.تحریمهای آمریکا و افزایش نرخ دالر واردات کاال را گران کرده اســت؛ بنابراین میتوان گفت تولید ایران فرصتی کم نظیر برای رقابتی شدن و افزایش کیفیت و حضور درعرصههای داخلی و خارجی اقتصاد را به دست آورده است، قطعاً افزایش کیفیت و رقابتپذیری تولید ملی میتواند منجر به رونق تولید شود، هر چند تحقق این موضوع نیازمند اعتمادسازی مردم و هدایت نقدینگی به بخش تولید است.قطعاً در صورتی میتوان به هدایت نقدینگی به تولید امیدوار بود که قوانین دست و پاگیر حذف شود و همه سازمانها و مؤسسات دولتی شرایط را برای جایگزینی راهبرد تولید به جای واردات و ســپس هموار کردن صادرات کاالی با کیفیت ایرانی باز کنند، تحقق این مسئله میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش میزان درآمد و اشتغال مردم شود. سیاست یکسانسازی نرخ ارز از جمله موضوعات مهم در رونق تولید ملی است، تا زمانی که ارز چند نرخی باشــد قطعاً نمی‌توان به تولید و رونق آن امیدوار بود، چرا که همواره ارز ارزان مشوق واردات و علیه تولید داخل است. در صورتی تولید ملی رونق می‌یابد که دولت با یکسان سازی نرخ ارز راه را برای حمایت از تولید و شکوفایی تولید داخلی فراهم کند. با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول بانکها بالاست، تسهیلات دهی بانکها به تولیدکنندگان نیز دارای نرخهای بالایی است که به نفع تولیدکننده نیست، قطعاً بانکها براساس نرخ تورم میزان سوددهی و باز پس گیری سود خود را تعیین میکنند، گران بودن منابع بانکی، رقابتهای ناسالم، رکود اقتصادی و تورمهای پیاپی منجر به ایجاد هزینه بانکی شــده، اما این مســئله هم به خودی خود بر تولید به اندازه افزایش نرخ ارز تأثیرگذار نیســت، هنگامی که نرخ ارز ســه برابر میشــود، افزایش هزینههای تولید منجر به تولید کاالیی با نرخ باال میشود که میزان رقابت پذیری کاالی تولید داخلی را با کالای خارجی کاهش می‌دهد؛ بنابراین در مســئله رونق تولید ثبات نرخ ارز بســیار مهم است، چرا که ثبات نرخ ارز نیز میتواند به هدایت نقدینگی و امنیت روانی ناشی از سرمایه گذاری در بخش تولید کمک شایان توجهی کند، قطعاً در صورتی که نرخ ارز مناسب باشد تولید کننده با فروش بیشتر و سود بیشتر میتواند سود بانک را پرداخت کند هر چند که با رونق تولید و کاهش قیمتها نرخ سودهای بانکی نیز به اندازه نرخ تورم تعیین میشود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.