دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷

به همت واحد آوای رضوان مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی انجام شد

برگزاری نخستین جشنواره نوروزی اجرای سرود آکاپلا در مشهد

رضوان

 مسئول واحد آوای رضوان مؤسســه آفرینشهای هنری آســتان قدس رضوی گفت: نخستین جشنواره نوروزی و کشوری اجرای ســرود آکاپلا (اجرای سرود بدون موسیقی)، نوروز98 در مشهد برگزار شد.

محمدحسین مروج کاشانی/

 مسئول واحد آوای رضوان مؤسســه آفرینشهای هنری آســتان قدس رضوی گفت: نخستین جشنواره نوروزی و کشوری اجرای ســرود آکاپلا (اجرای سرود بدون موسیقی)، نوروز98 در مشهد برگزار شد. سیدمجتبی ذبیحی در این باره به خبرنگار قدس اظهار داشــت: هــدف از اجرای این جشــنواره، شناخت گروه های سرود آکاپلای کشور و ارتقای سطح کیفی اجرای این نوع سرود در سطح کشور بوده است. وی ادامــه داد: علــت انتخاب ایام نــوروز برای برگزاری این جشنواره، به خاطر حضور گسترده زائران و هموطنان عزیز از سراسر کشور در شهر مقدس مشهد بوده که ســعی شد از این مزیت برای معرفی گروههای ســرود آکاپالی کشــور استفاده شود. دبیر این جشنواره تصریح کرد: از تاریخ 28 اسفند 1397  تا 16 فروردین 1398 به همت واحد آوای رضوان این مؤسسه و با حضور25 گروه سرود از 13 اســتان آذربایجان شرقی، فارس، قم، تهران، البرز، هرمــزگان، همدان، گلســتان، مازندران، چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان، اصفهان و خراسان رضوی هر روز حداقل 170 سرود آکاپلا در مناطق مختلف مشهد برگزار شد. ذبیحــی افزود: در این مــدت در مجموع 3000 ســرود آکاپلا در حــرم مطهر رضــوی رواق امام خمینی(ره ) و در مراســم تحویل ســال نو همچنین در مناطــق پرتردد اطراف حرم مطهر رضوی مانند بســت طبرسی، بســت شیرازی، بست نواب صفوی، میدان بیت المقدس، شارستان رضوی، خیابان مرحوم آیت الله واعظ طبسی و...، در مبادی ورودی مشهد شامل فرودگاه، راهآهن و پایانه مسافربری، در محل برخی از بازارهای مشهد مانند آرمان، امید و برخی از بوستانهای مشهد از جمله کوهسنگی، وحدت، ملت، وکیل آباد و کمپ زائر غدیر توسط این گروه ها اجرا شد.

 برگزیدگان جشنواره

 مســئول واحد آوای رضوان اظهار داشت: در این جشنواره اســتان های خراسان رضوی با 9 گروه (گروه های 12 تا 15 نفره)، تهران با ســه گروه، اصفهان و هرمزگان با دو گروه و بقیه استانهای شرکت کننده هر کدام با یک گروه حضور داشتند کــه در مجموع بیش از 350 نفــر در 25 گروه سرود در ایام نوروز سال جاری در مشهد مقدس به اجرای برنامه پرداختند.  وی اضافه کرد: این اجرای برنامه در قالب جشنواره سرود آکاپلا و به صورت اجراهای پاتوقی (میدانی و خیابانی) در ســطح شهر مشهد برگزار شد که در نهایت یکی از گروه های سرود استان اصفهان به نام گروه «آوای مهر طاها» حائز رتبه نخســت و گروههای «رویش» از اســتان خراسان رضوی، »نجم الثاقب» از اســتان تهران و «مصباح الهدی» از اســتان فارس به عنــوان گروههای منتخب هیئت داوران این جشــنواره کــه دارای امتیاز همســطح بودنــد، برگزیــده شــدند. ذبیحی خاطرنشــان کرد: در بخش ســرودهای محلی نیز گروههای «آوای انقلاب» از اســتان لرستان، »محمد رســول الله(ص) از استان چهارمحال و بختیاری و «رهپویان ولایت» از اســتان مازندران از سوی هیئت داوران، شایسته قدردانی شناخته شــدند و جایزه ویژه هیئت داوران این جشنواره هــم به گروه ســرود «ســقای حســین(ع)» از اســتان هرمزگان به خاطر اجرای ارزشمند آنان تعلــق گرفت. همچنین با نظر هیئت داوران این جشنواره، ســه گروه سرود »شــمیم رضوان» از اســتان قم، «نورالمهــدی» از اســتان همدان و »نسیم بهشت» از اســتان اصفهان هم شایسته قدردانی شناخته شدند.این مقام مسئول گفت: در پایان این جشنواره که پنجم فروردین 98 بود به گروههای سرود برتر و برگزیده تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا شــد، ضمن اینکه اجرای برنامه گروه های ســرود آکاپلا در بخش پاتوقی تا 16 فروردین ســال جاری در مشــهد مقدس ادامه داشت. وی یادآور شد: استاد حسین انفرادی (مسئول حوزه موسیقی بسیج هنرمندان استان خراسان رضوی) و استاد سیدتقی نیکوکار )آهنگســاز و از استادان رشــته سرود در سطح کشــور( داوری نخستین جشــنواره نوروزی و کشوری اجرای سرود آکاپلا را بر عهده داشتند.

چگونگی انتخاب گروههای سرود

مســئول واحد آوای رضوان در زمینه چگونگی انتخاب گروه‌های سرود آکاپال برای حضور در این جشنواره بیان داشت: فراخوان عمومی این جشنواره از سوی مؤسسه آفرینش‌های هنری آســتان قدس رضوی در آذر سال گذشته و از طریق فضاهای مجــازی، گروههای تلگرامی، پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه آفرینش‌های هنری و شــبکه امید سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شــد و از 31 اســتان کشور، 100 اثر به این جشنواره ارسال شد که از این تعداد با نظر هیئت داوران، 13 اســتان (با تعداد گروههای ســرود ذکر شده) حائز شــرکت در جشنواره شدند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.