یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۸

ناتوی مضحک عربی

مسعود بصیری

مسعود بصیری

گاوشیرده غرب آسیا این روزها بشدت دنبال آن اســت که با جمع کردن یک عده درکنار خود یک ناتو عربی شکل داده و در برابر آنچه نفوذ ایران در منطقه مینامد، ایستادگی کند.

به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، گاوشیرده غرب آسیا این روزها بشدت دنبال آن اســت که با جمع کردن یک عده درکنار خود یک ناتو عربی شکل داده و در برابر آنچه نفوذ ایران در منطقه مینامد، ایستادگی کند.

 معمولا در این گونه مواقع نخستین کشوری که عربستان را همراهی میکند، دولت امارات اســت و بعد هم مصر، اما برخلاف گذشته این بار مصــر اعلام کرده اســت که حاضر به مشــارکت در اتحادی که در مقابل ایران بایستد، نیست.

 در این خصوص خبرگزاری رویترز در خبری از قول منابع آگاه، نوشت که مصر از طرحی برای تشکیل» ناتو عربی» با حضور کشورهای عربی متحد آمریکا در خاورمیانه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران کناره‌گیری کرده است.

 این خبرگزاری ضمن اعلام این خبر، نوشت که مصر این تصمیم خود را پیش از نشست یکشنبه گذشته در پایتخت عربستان به اطلاع ایاالت متحده و دیگر کشورهایی که قرار اســت عضوی از ائتلاف باشند، رسانده است.

 یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این خبر گفته است: «مصر نقش بسیار مهمی در امنیت منطقه دارد و ایالات متحده و همه کشورهای عضو ائتلاف استراتژیک خاورمیانه می‌خواهند مصر بخشــی از این ائتلاف، که منافع بسیاری خواهد داشت، باشد «.

 این مقام دولت آمریکا که نخواســت نامش فاش شــود، افــزود: «همان طــور که این ائتلاف در حال شکل‌گیری است، ما از مصر میخواهیم کــه فرصت ایفای نقش رهبری )در آن) را از دست ندهد «.

 امــا گویا مصــر ترجیح میدهــد با طناب عربســتان وارد چاه جدیدی که پیش از آن یک بــار هم در یمن امتحانــش کرده بود، نشود. السیسی بتازگی هم یک عقب نشینی از گرایش به آمریکا داشــته و اخیراً تصمیم گرفته اســت به جای خریــد هواپیماهای اف۱۶ و اف ۳۵ ســوخوهای جدید روسی را خریداری کند.

 از ســوی دیگر اردن هم میل چندانی برای ورود به ائتلاف ضد ایرانی ســعودیها ندارد . منابع عربی اعلام کردند که شاه اردن هم به دلایلی درباره پیوستن به این پیمان مطمئن نیست که مهم ترین آن، نگاه از بالا به پایین عربســتان و کشــورهای حوزه خلیج‌ فارس به کشــورش و توقف کمکها به آن کشور و حمایت آنها از معامله قرن اســت که به ضرر اردن است و موجب خواهد شد که این کشــور به وطن جایگزین برای فلسطینی‌ها تبدیل شود. شاید به همین دلیل است که برخی منابع ســعودی از پیشرفت نامناســب طرح ناتو عربی ســخن گفته و اظهــار می‌دارند کار خوب پیش نمیرود و احتمال شکست آن زیاد اســت؛ بنابراین به همین دلیل است که جلســه رسمی امضای اســناد مربوط به این ائتلاف که قرار اســت در واشنگتن برگزار شود، بارها به تعویق افتاده و هر روز خبرهای بدی به گوش سعودی‌ها و افرادی مانند جــان بولتون که مدافــع این طرح هستند به گوش میرسد. گفته می‌شــود که قرار بــوده در این ناتو یــا اتحادیه عربی کشــورهای عربســتان ســعودی، امارات عربی متحــده، کویت، بحریــن، قطر، عمان، اردن و شــاید مصر حضور داشته باشند، اما نگاهی به اعضای این ائتــلاف مضحک نشــان میدهد که طرح تا چــه اندازه تبلیغاتی و شکســت خورده اســت؛ چرا که در میان همراهان ســعودی به جز امــارات، دیگران یا دچار اختلاف جدی با ســعودیها هســتند یا اساســاً نقش مهمی در تحــولات منطقه نداشــته و فقط ظاهراً یا به دلیل گرفتن پول‌های ســعودی از حکمرانان این کشور حمایت کاغذی می‌کنند.

 به همیــن دلیل اســت کــه عبدالباری عطــوان، ســردبیر روزنامــه رأی الیوم و تحلیلگر سرشناس عرب در یادداشتی در این روزنامه نوشــت: همگرایی اردن با دو کشــور ترکیه و عراق آن هم در بالاترین ســطوح این گونه القا میکند که پادشاه اردن در ائتلافــش بــا کشــورهای عرب حــوزه خلیج فــارس بــر روی گزینه‌های قبلی خود حساب باز نمیکند، بلکه برای ایجاد چشــم‌اندازهای جدیــد و پیروی از سیاســتهای همســوتر با خواست مردم اردن چه در روابط با ایران چه با ســوریه دســت به تلاشهایی میزنــد و عجیب نیســت که بزودی با تصمیــم اردن برای بازگشایی اماکن شیعی در کرک (آرامگاه ابــو جعفر طیــار) به روی زائــران ایرانی مواجه شویم؛ همان گونه که برخی منابع آگاه تأکید کردند، سیسی به آن حمایت مالی که از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میخواست (حدود ۵۰ میلیارد دلار) دست یافته است و اکنون سیاستهای مســتقل‌تری از حامیان مالی خود در حوزه خلیج فــارس و آمریکا اتخاذ میکند. سیسی نمی‌خواهد اتفاقات الجزایر و سودان در مصر تکرار شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.