شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳

یادداشت

چرا از هر مذاکره‌ای استقبال می‌کنند؟

محمدرضا مرندی استاد دانشگاه شهید بهشتی

محمد رضا مرندی

 چنانچه خبری که از سوی شبکه المیادین در مــورد اهداف ســفر امانوئل مکرون به ایران منتشــر شده اســت، صحیح باشد، قطعاً هدف این شــخص، مصالحه و توافق با ایران نیست.

 غربی‌هــا تاکنــون تعهــدات برجام یک را انجــام ندادند، اما برجــام 2 را مطرح می کننــد و در طرح مکــرون وعده هایی دادند که تجربــه بدعهدی آن ها در طول تاریخ نشــان از این است که این تعهدات هم هرگز انجام نمی‌شــود و نشان دهنده این اســت که دنبــال توافق نیســتند و بعید به نظر می رســد کــه غربی ها تا این اندازه کودن و نادان باشــند و حتی دولت و دستگاه دیپلماســی کنونی هم به نظر نمی‌رسد که پیشــنهادهای آن‌ها را قبول کنند.

 از طرفی با وجود سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به ایران و پاسخ واضح و روشن رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم مذاکره با آمریکا، اصلاح طلبان و دولتی‌ها همچنان امید بســتند که مذاکره مجدد با آمریکا انجام شــود و خوش بینانه فکر کردن در خصوص این رفتار این اســت که اصلاح طلبان دچار آلزایمر سیاسی شدند.

 اصلاح طلبان که در ســفر نخســت وزیر ژاپن به ایران امید داشــتند باب مذاکره آمریکا با ایران باز شــود و محقق نشــد، اینکه با حضور امانوئــل مکرون در ایران همچنــان چنیــن امیدی دارنــد، جای بسی تعجب اســت که چه قصدی از این رفتار خود دارند؟! و ســؤال این است که چگونه ممکن اســت این همه جهالت از یک جریان سیاســی ظهور پیدا کند؟! به عبارتی بعید اســت یک جریان سیاســی این همه ســهل اندیشی داشته باشد و یا اصلاح طلبان برای اینکه خودشان را مطرح کنند، هر پیشــنهادی از طرف غربی ها را دنبال می کنند و خوش بینانه این است که بر خلاف ادعاهای خودشان، بسیار بسیار خودباخته و ســاده لوح هستند و بدبینانه این مهم این است که با غرب تعهد بستند و همان اهداف آمریکا و انگلیس و اروپا را دنبال می کنند و به صورت واضح و آشکار در فکر خیانت به ملت ایران هستند.

 البته اصلاح طلبان با حمایت گسترده ای که در انتخابات 96 از روحانی انجام دادند و با افتضاحاتی کــه روحانی در مدیریت کشور به وجود آورد، در جامعه ما مرده‌اند و از همــه جا مانده اند و ایــن امکان هم وجود دارد که بــا این مواضع می خواهند خودشان را زنده کنند.

 اصلاح طلبان که سنگ برجام موجود را به سینه می‌ زدند که قرار است چنین و چنان شود، به عنوان نمونه تجارت ما بسیار بهتر می شود و اقتصاد ما به ثبات می رسد، اما هیچ کدام از وعده های آن ها عملی نشــد، چگونــه دولت کنونــی می‌تواند تعهدات فعلی برجام 2را قبول کند؟ می توان گفــت رهبر معظــم انقلاب که مذاکــره بــا آمریــکا را نپذیرفته اســت، دولــت هم این طــرح را نخواهد پذیرفت و خوشــبختانه دولت در یک الی دو ماه اخیر مواضع نسبتاً بدی نسبت به کاهش تعهدات برجام نداشــته است و هم رئیس جمهور و هم وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به کاهش تعهدات برجام در مقابل بی‌تعهــدی آمریکا پابرجــا بودند و امید داریم که بر همین مواضع پابرجا باشــند و دولت نسبت به طرح مکرون نظر مثبتی نداشــته است؛ چرا که چشم انداز روشنی در این طرح دیده نمی‌شود.

 قــرار بود در برجام اصلــی همه تهدیدها برداشــته شــود، اما هیچ اقدامی در این خصــوص انجام نشــد و اکنــون غربی ها بخواهند با پیشــنهادات نسیه، جمهوری اســلامی ایــران را قانــع کننــد، قطعاً نمی توانند و اگر جمهوری اســلامی ایران می‌خواســت پیشنهادهای طرح فرانسه را قبول کند، نشانه اوج بی سیاستی است. در واقــع می تــوان گفت طرح فرانســه یــا طــرح امانوئل مکرون هــم از طرف غربی ها و هم از طرف اصلاح طلبان یک شــانتاژ سیاســی و یا یک حقه بازی و چرب زبانی و دروغگویی نهفته سیاســی بود.

 غربی ها از ارائه این طرح اهداف چندجانبه دارند، در بعد بین الملل می خواهند بگویند ما پیشــنهاد دادیم اما ایــران نپذیرفت و خوشــبختانه در بعد داخلی هر نیتی که داشــته باشــند، حنای آن ها برای مردم ایران رنگی ندارد؛ چــرا که مردم در این مدت چهار سال متوجه شدند که نه تنها برجام هیچ ثمره ای برای آن ها نداشــت، بلکه مشکلات کشور چند برابر شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.