چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶

یادداشت

بازگشت ضرر ائتلاف نظامی در خلیج‌فارس به آمریکا و اروپا

رضا تنهایی مقدم

رضا تنهایی مقدم/

تلاش آمریکا و انگلیس برای ایجاد ائتالف نظامی در آبهای منطقهای ایران و یمن به بهانه ایجاد ثبات تجاری، به ضرر خود آمریکاست. آمریکا با اقدام‌هایی که علیه کشــور ما انجام داد، فرصت سرمایه‌گذاری و ثبات را در اقتصاد ما از بین برد و حالا به دنبال این است به بهانه آنچه ثبات تجاری میخواند، ائتلافی به راه بینــدازد.

اگر بخواهیم به تحلیل و بررســی این اتفاق بپردازیم، نخست باید اتفاقاتی که آبهای منطقه‌ای را دچار ناامنی کرده، مورد بررســی قرار دهیــم. ما گفتیم اگر نفت ایران نباید صادر شــود، نفت کشور دیگری هم نباید صادر شود و یا تهدیدهایی که در مورد بستن تنگه هرمز شد و یا انگلیس که کشتی نفتی ما را توقیف و مصادره کرد و ما هم عنوان کردیم که رفتار انگلیس را بی‌جواب نمی‌گذاریم، همین عوامل و موارد مشابه در منطقه و جنگ و درگیری در برخی کشورهای مجاور مسیرهای تجاری آبی سبب شده است که مقداری ثبات و اطمینانی که از مسیر تجاری خلیج فارس تا تنگه هرمز وجود داشت، کاهش پیدا کند و این مسیر ریسک‌پذیر شود.

 پس طبیعی اســت که آسیب این اوضاع، متوجه کشورهای متحد آمریکا و کشورهای غربی مصرف کننده نفت شود.  بنابراین هر کسی که به تنش منطقه دامن بزند، ضرر آن پیش از آنکه متوجه ایران شود، متوجه کشــورهای غربی مصرف کننده نفت و متحدان ایــالات متحده آمریکا میشــود و اینکه آمریکا تهدید کرده اســت ائتلاف نظامی برای امنیت و صیانت از عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتی خلیج فارس تشکیل دهیم، ظاهر امر این است که امنیت عبور و مرور کشــتی‌ها را در خلیج فارس تأمین کنند، اما در حقیقت سبب دامن زدن به تنش‌ها در منطقه و تحریک مجدد ایران خواهد شــد که در نتیجه امنیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، کاهش بیشــتری پیــدا میکند و طبیعی است بیشترین ضرر متوجه خود غربی‌ها و متحدان آنها، بخصوص آمریکا شود.

 از طرفــی دیگر در این مدتی که مذاکرات برجام انجام میشد و آمریکا هم به تعهدات خود پایبند نبود، سبب شد اقتصاد ایران دچار یک سردرگمی شــود و در عمل، تصمیم‌گیــری بلندمدت که لازمه سرمایه‌گذاری اســت، امکان پذیر نبود و سرمایه‌گذار هم به دلیل نبود ثبات اقتصادی در کشــور، برای سرمایه‌گذاری نمی‌توانست اعتماد کند و در نهایت موجب شد که اقتصاد ما متضرر شود.

 اما از زمانی که آمریکا از برجام خارج شــد و در مقابل ما هم تصمیــم گرفتیم که تعهداتمان را در قبال برجام کاهش دهیم، در مســیری قرار گرفتیم که تکلیف ما مشخص شد و از بالاتکلیفی امید به برجام خارج شــدیم، هر چند در شرایط سختتری قرار گرفتیم، اما به این نتیجه رسیدیم که سیاست مقاومت باید ادامه پیدا کند.

 ما با همین سیاســت مقاومــت، پهپاد آمریکا را سرنگون کردیم، اما بازار ما به این حوادث واکنش نشان نداد و این نتیجه سیاست مقاومت اقتصادی اســت که در پیش گرفتیم و در نتیجه تکلیف اقتصاد کشورمان مشخص شد و تأثیریپذیری اقتصاد ما از اخبار سیاســی کاهــش پیدا کرد.

 بنابراین واضح اســت باید این سیاست را ادامه دهیم تا به یک ثبات سیاسی و تجاری در شرایط سخت برسیم و امید واهی به غرب نداشته باشیم تا با کوچکترین اخبار سیاســی دچار نوســان نشویم.

 اکنون اقتصاد ما نســبت به تهدیدهای غرب در حال واکســینه شدن اســت و طرح‌هایی که از طرف ایران، مطرح شــده، طرح‌هــای مقابله به مثل با آمریکاست و پایداری و پافشاری نظام بر این طرحها، این پیام را به اقتصاد کشــور مخابره میکند که ما همچنان در سیاست مقاومت مصر هستیم و امید واهی به غرب نداریم و چنانچه عده معدودی هم که به غرب امید دارند، ناامید شوند به ثبات اقتصادی بیشتری میرسیم و نوسان‌هایی هم که وجود دارد از بین خواهد رفت.

 بنابراین باید عنوان کرد که ائتلاف نظامی آمریکا در آب‌های منطقه ای ایران و یمن نه تنها دیگر تجارت و اقتصاد ما را دچار نوسان نمیکند، بلکه به ضرر خود آمریکا و متحدانش در منطقه تمام خواهد شــد؛ چرا که سیاست مقاومت اقتصادی ثبات را برای اقتصاد به ارمغان خواهد آورد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.