دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹

یادداشت/

افسانه همه‌گیر کارآمدی بازار رقابت کامل

میثم ظهوریان

نتیجه تحقیقی که در مورد 50 شــرکت دارای ســهام برتر در بــازار بورس نیویــورک و نزدک انجام شده نشان‌دهنده پیوستگی متقابل بالای این شرکت‌ها با یکدیگر اســت.

میثم ظهوریان/

نتیجه تحقیقی که در مورد 50 شــرکت دارای ســهام برتر در بــازار بورس نیویــورک و نزدک انجام شده نشان‌دهنده پیوستگی متقابل بالای این شرکت‌ها با یکدیگر اســت.

 در این تحقیق پیوستگی متقابل بر اساس میزان وجود مدیران مشترک بین این شرکتها با یکدیگر اندازه‌گیری شده است. به عبارت دیگر فرض شده است وقتی عضو هیئت مدیره شرکت الف در شرکت ب نیز جزو اعضای هیئت مدیره است تلاش خواهد کرد تصمیمی که در یکی از این دو شــرکت گرفته میشود هم‌راستا با منافع شرکت دوم نیز باشد.

 نتیجه تحقیق نشان‌دهنده میزان بالای اعضای هیئت مدیره این شرکت‌هاســت. بر اساس این نتایج 78 درصد از شــرکتهای موجود در این فهرست از طریق یک تا هفت عضو هیئت مدیره دارای ارتباط متقابل مستقیم و در نتیجه منافع مشترک هستند و اگر ارتباط‌های غیر مستقیم را نیز به این فهرست اضافه کنیم این میزان افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

 مسئله فعالیت شبکه‌ای و ایجاد پیوستگی متقابل بین بنگاه‌ها منحصر به آمریکا نیست. به عنوان مثال نتیجه تحقیقی روی پیوســتگی متقابل اعضای هیئت مدیره 176 شرکت بزرگ جهان که نشریه هاروارد بیزینس رویو منتشر کرده است، نشــان میدهد بیش از 80 درصد این شرکتها دارای پیوستگی متقابل مستقیم از طریق حداقل یک عضو هیئت مدیره با سایر شرکتهای مذکور هســتند و بالاترین ارتباط متقابل نیز مربوط به شرکت‌های اروپایی است.

 در ژاپن نیز نظام بین بنگاهی کیرتســو که در قالب آن مجموعه‌ای از بنگاهها از طریق سهامداری زنجیره‌ای در یکدیگر دســت به ایجاد منافع مشترک میزنند، پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی ساختار مؤثر اقتصاد خانوادگی نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشــور و کاهش ریسک کسب و کارها از طریق ایجاد نظام شبکه‌ای بین آنها داشته است.

 در پشت صحنه نسخه‌ای که با عنوان بازار رقابت کامل توسط نظام سرمایه‌داری به عنوان تنها راه حل توسعه اقتصادی به کشورهای دیگر توصیه می‌شــود یک نظام رگولاتوری و همکاری قوی وجود دارد و این نسخه بیشتر ابزاری برای سلطه شرکتهای چند ملیتی در بازار این کشورهاست.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.