دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۹

یادداشت/

بن بست سیاست های تشدید تنش علیه ایران

سعدالله زارعی

 هیئت اماراتی در سفر اخیر خود به تهران مواضع این کشور را در قبال یمن، امنیت خلیج فــارس و ایران، متفــاوت با مواضع گذشــته خود تعریف کردند و این امر در توضیحات مسئول دفتر رئیس جمهور هم به خوبی روشن است.

سعدالله زارعی/ تحلیلگر مسائل بین الملل و سیاست خارجی

 هیئت اماراتی در سفر اخیر خود به تهران مواضع این کشور را در قبال یمن، امنیت خلیج فــارس و ایران، متفــاوت با مواضع گذشــته خود تعریف کردند و این امر در توضیحات مسئول دفتر رئیس جمهور هم به خوبی روشن است.

 در تحلیــل این مهم باید اشــاره داشــت که سیاســت جنگ در یمن و همین طور سیاســت تشــدید تنش علیه جمهوری اســلامی ایران به بن بســت رسیده است.

 آمریکایی هــا، ســعودی ها، انگلیســی ها، همچنین اماراتی ها و ســایر کسانی که در ســال های اخیر در تنور جنگ و تنش در منطقه می دمیدند به بن بست رسیده اند و این بن بست را ما در سوریه پس از هفت یا هشت سال نیز می بینیم.

 عقب نشــینی این کشــورها از سوریه در حالی بود که هزینه ســنگینی برای تغییر نظام سیاسی و حاکمیتی این کشور انجام دادند و به نتیجه نرسیدند. فقط سعودی ها بنا بر آنچه رســماً از ســوی ملک عبداالله پادشــاه عربستان اعلام شد، چیزی حدود 200 میلیارد دلار هزینه کردند.

 همان طور که سیاســت برای تغییر نظام و وضعیت سیاســی سوریه و تبدیل شدن این کشــور از کشوری مستقل به کشوری وابسته به جبهه آمریکا و سعودی، شکست خورد؛ سیاست تبدیل عراق به یک کانون تنش علیه جمهوری اسلامی و برهم زدن امنیت ایران هم با شکســت مواجه شد و امروز ما امن ترین مرزهای جغرافیایی مان را در منطقه غربی و در مجاورت با کشور عراق داریم.

 این امنیت در حالی اســت که در منطقه مرز بین ایران و عــراق طولانی ترین مرز زمینی است.

 علاوه بر این سیاست افزایش تنش و جنگ درصحنــه یمن با هدف تســلط بر یمن و تبدیل این کشور به یک نقطه درگیری در جهان اسلام به بن بست رسید و با پیروزی یمنی ها، ماشین جنگی غربی-عربی و این سیاست تنش زا هم با ناکامی مواجه شد.

 هــم آمریکایی هــا، هــم اروپایی ها و هم صهیونیست ها و هم سعودی ها و اماراتی ها و بقیــه کشــورهایی که بــا این ها همراه بودنــد، این میــراث را بــه ارث بردند و بن بســت را به میراث مشترکی میان خود تبدیل کردند، اما کشــورهایی که در این چرخه ضعیف ترند، آسیب پذیرترند.

 طبیعتاً در مقایسه بین امارات با آمریکا یا انگلیس یا عربستان سعودی، اماراتی ها در این صحنه آسیب پذیرترند و آثار شکست بیشتر و زودتر دامن آن ها را می گیرد. بنابراین عقب گرد آن ها از سیاست گذشته ضروری تــر و فوری تــر اســت؛ بنابراین اماراتی هــا با یــک جمع بنــدی معقول عقب نشــینی از پرونده یمن را آغاز کردند و بر اســاس آنچه از خبرها برمی آید آن ها دســت کم نیمی از نیروهــای نظامی را از یمن خارج کردند.

 اما این نکته را باید در نظر داشــته باشیم که این ها شامل نیروهای مزدور نمی شود؛ یعنی نیروهایی که امارات از داخل یمن با پول جذب و آن ها را تجهیز کرده، آموزش و ســازمان داده و در مقابــل مردم یمن قراردادند! این عقب نشــینی شامل این ها نمی شود.

 عددی که برای خروج نظامی های اماراتی گفته شده بیش از 90 هزار نفر است و این عقب نشینی شــامل نظامیانی می شود که مســتقیماً مربوط به اعضای رسمی ارتش امارات می شــود که در یمــن درگیرند و نیمی از این ها بر اساس خبرها خاک یمن را ترک کردند. به هرحــال علامت شکســت را اماراتی ها رســماً نشــان دادند و باید گفت که این سرنوشــت بقیه نیروهای متجاوز در یمن هم هســت و ما مطمئنیم کــه در دو یا ســه ماه آینده ســعودی‌ها هم ناگزیرند دست هایشــان را بالا ببرند و دنبال راهی برای خروج از باتلاق یمن باشند.

 این مسئله نشان می دهد، امارات از اینکه بتوانــد در چارچوب نظام شناخته شــده بین المللــی امنیــت خــود را حفظ کند، مأیوس شــده و به طور عینی تجربه کرده اســت که بودن در جبهه آمریکا امنیت را برای او به ارمغان نمی آورد. در همین ســال های اخیــر در منطقه ما کشورهای بســیاری بودند که با اطمینان بــه آمریــکا جلــو آمدنــد اما شکســت خوردند.

 از ســوی دیگر اینکه کشور ضعیفی مثل امــارات به خودش اجــازه می دهد کاری کند که این کار در چارچوب دیدگاه های آمریکایی هــا و ســعودی ها نیســت و یا حداقل به لحاظ زمانی اکنون را مناســب عقب نشینی می بینند، نشان دهنده ضعیف شدن آمریکا و عربستان هم هست، آن ها نمی تواننــد متحــدان خودشــان را کنار خودشان نگه دارند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.