شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷

یادداشت/

افول جایگاه زن در تمدن آمریکایی

محمدحسن قدیری ابیانه

یکی از حوزه‌هایی که غرب از جمله آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام تبلیغ میکند، موضــوع نقش و حقوق زن در اســلام، حجــاب و تعدد زوجات اســت که همــواره به نحو تمســخرآمیزی به آن می‌پردازند.

محمدحسن قدیری ابیانه/

یکی از حوزه‌هایی که غرب از جمله آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام تبلیغ میکند، موضــوع نقش و حقوق زن در اســلام، حجــاب و تعدد زوجات اســت که همــواره به نحو تمســخرآمیزی به آن می‌پردازند.

موضوع وضعیت زن و پوشــش زنان و روابط زناشویی از موضوعاتی است که نه تنها غرب نمیتوانــد درباره آن از موضع بالا با ایران و جهان اسلام برخورد کند، بلکه عرصه‌ای اســت که بنیان‌های جامعه غربی را سســت و رو به ریزش کرده اســت.

باید اذعان داشــت که صاحبان ثروت در غرب و به ویژه آمریکا در راستای مشغول کردن افکار عمومی نســبت به عدم اعتراض به انباشت ســرمایه قدرت و نفوذ در صاحبان سرمایه، بهانحــای مختلف درصــدد تحمیق ملت خویش هستند.

یکی از این راه‌ها ترویج آزاد روابط جنسی باهدف مشغول کردن آنها به اینگونه امور و جلوگیــری از ورود آنها به مسائل سیاســی و اعتراض به قدرت مالی و سیاسی و تعیینکننده در غرب است. آمریکا بیــش از همه بر این موضــوع تأکید دارد، به نحوی‌که در این راستا برهنگی زنان را مؤثر ارزیابی کرده و با توانایی تبلیغاتی رسانه‌ای این موضوع را تحت پوشــش آزادی زنان و آزادی روابط اجتماعی جامعه عنوان کرده و مخاطبان را اغفال می‌کنند.

 با این حال نقطه مشــترک فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی در ارزش بخشیدن و نعمت دانستن جذابیت جنسی است. اسالم روابط زناشویی را ضرورتی برای زن و مرد در سنین بلــوغ میداند. نقطه تفــاوت و حتی تقابل فرهنگ اســامی با آمریکایی آن است که اسلام جذابیت جنسی و روابط زناشویی را در حریم روابط مشروع زناشویی تعریف می‌کند، درحالی‌که در غرب روابط جنسی آزاد تبدیل به ارزش اجتماعی و اقتصادی شده است.

 بایــد بگوییم علــم، ایمان، عمــل صالح، نقش مادری و همســری و تجربه زندگی، ارزشهای زن در اســلام به شــمار می‌رود؛ هرچند در غرب علم، تجربه و کارهای خیر یک ارزش اجتماعی محســوب میشود، اما ویژگی‌های ظاهری زن نیز ارزش اجتماعی محسوب می‌گردد.

 درنتیجه در موارد بسیاری ســایر ارزش‌هایی مثل علم، توانایی کاری و انجام کارهای خیر تحت شعاع این جنبه از ارزشها قرار می‌گیرد . بایــد اذعان داشــت سیاســت‌مداران غربی به ویژه آمریکایی برای مشــغول نگهداشتن افــکار عمومــی حد و مرزهــای اخلاقی را شکســته‌اند، چنانچه در جامعه آمریکایی ازدواج همجنس‌بازان و رابطه بین انســان با حیوانات جزو آزادی‌های فردی محســوب می‌شود.

حتی ازدواج دو همجنس نیز قانونی شمرده میشود ! انحطاط اخلاقی و فروپاشی جامعه آمریکایی تا آن جا گسترش داشته که حتی سرپرستی کودکان یتیم به همجنس‌بــازان هم واگذار میشــود. حتی ســنای آمریکا بــا تصویب مصوبه‌ای رابطه جنسی با حیوانات را نیز مجاز شمرده، در همین راستا شاهد برگزاری مراسم ازدواج مردها یا زنها با حیوانات نیز بوده‌ایم.

 از تمام ایــن بی‌بندوباری ها که بگذریم باید عنــوان کنیم که زمزمه تلاش غربیها برای اینکــه رابطه با محارم را نیز قانونی کنند به گوش می‌رســد. ازاین رو است که می‌گوییم جامعه آمریکایی به شدت رو به انحطاط است!

 متأسفانه برخی جوامع اسلامی با مشاهده پیشــرفت‌های غــرب گمــان می‌کننــد پیشــرفت‌های جهان غرب ناشی از روابط اجتماعــی بین زن و مرد یــا حتی فراتر از آن است، درحالی‌که پیشرفت این کشورها به دلیل روابط آزاد نیســت، بلکه به دلیل ســاعات مفید کاری، ساعات مفید مطالعه، رعایت انضبــاط اجتماعــی و اقتصادی و الگوهای مصرف است.

 در جامعــه آمریکایی برهنگــی و روابط آزاد جنســی، آزادی تلقی شده و به شدت تبلیغ میشــود درحالیکه آنها اســیر این نوع نگاه هســتند. زنانــی که دائم به فکر عرضه جذابیت‌های خــود در روابط اجتماعی هســتند در حقیقــت به ملعبه جنسی مردان تبدیل شده‌اند.

جامعه‌ای که زنان آن درصدد شباهت با مردان هستند خود را کمتر از مــردان ارزیابی میکنند.  در چنین جامعهای فمینیســت‌ها مرد و زن را در تضاد با یکدیگر ارزیابی می‌کنند درحالی‌کــه در اســلام زن و مرد مکمل یکدیگرند نه متضاد با یکدیگر.

 در آمریکای در حال زوال، پوشش و حجاب دست و پاگیر شمرده میشود درحالیکه در قوانین اسلامی نه تنها پوشش مانع پیشرفت جامعه نیست بلکه عامل پیشرفت یک جامعه به شمار می‌رود.

درحالی‌که این مورد با توجه به آنچه در آمریکا دیده میشود نقطه مقابل اســت تا جایی که حتی در برخی اعتراضات زنان و مردان بدون هیچ پوششــی شرکت میکنند و این امر نه تنها نکوهش نمیشود بلکه با تبلیغات رسانه‌ای گسترده بزرگ و مهم جلوه داده میشود تا اوج توحش در فرهنگ آمریکایی و حرکت قریب الوقوع در مســیر زوال را بیش از گذشته به رخ بکشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.