یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۴

یادداشت/

شکست سخت آمریکا با حضور رژیم صهیونیستی در ائتلاف نظامی

جعفر قنادباشی تحلیلگر مسائل بین الملل

جعفر قنادباشی

 بــا وجــود شکســت و تمایل نداشــتن کشــورهای همســایه خلیج‌فارس و حتی اروپا برای شرکت در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج‌فارس اکنــون زمزمه‌های حضور رژیم صهیونیستی در این ائتلاف به گوش می‌رسد.

 در این زمینه باید گفت صهیونیست‌ها در بدترین وضعیت و ضعیف ترین حالت خود در 70 سال گذشــته تاکنون قرار دارند و اکنون آسیب‌پذیرتر هســتند؛ چرا که در شــمال آن لبنــان قرار دارد کــه هر آن میتواند آنها را نابــود کند و در جنوبش حماس اســت که این رژیم منحوس عملاً از آنها شکست خورده و با شکست داعش هــم در ضعیــف ترین موقعیــت خود در منطقه قرار گرفته است.

 بنابراین صهیونیست‌ها به دنبال یک جنبه تهاجمی هستند؛ چرا که معامله بزرگ قرن هم در عرصه سیاسی شکست خورد. آنها اجلاســی هم علیه ایران در لهستان تشــکیل دادنــد کــه آنهــم شکســت خورد.

 اینکه رژیم صهیونیستی می‌گوید با آمریکا همراهی می‌کنــم و به خلیج‌فارس می‌آیم در واقع کوششــی بــرای از انفعال خارج شــدن خود و خروج از آسیب‌پذیری است.

 چنانچه یکی از سیاست‌های دولت ترامپ هم عادیســازی کامل وضعیت این رژیم اشــغالگر در منطقه اســت، هر چند بنده اعتقادی به این عادی سازی ندارم؛ چرا که با کار نظامی نمی‌شود عادی سازی کرد.  اما این اشــتباه بزرگ آقای ترامپ اســت!

 ســربازان آمریکایــی زمانــی کــه همراه صهیونیســت‌ها باشــند، هدف همه مردم منطقــه قــرار خواهنــد گرفت؛ چــرا که اســرائیلی‌ها نه تنها در میان مردم ایران، بلکــه در میان تمام مــردم منطقه منفور هســتند و بنابرایــن حضورشــان در کنار آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها را آســیب‌پذیرتر می‌کند، در حالیکه خــود تصور میکنند می‌توانند آســیب پذیری ایــن ائتلاف یا آســیب‌پذیری رژیم صهیونیســتی را در منطقه کاهش دهند.

 به خصوص با موضع قاطعی که ایران با حضور نظامی اســرائیل در ایــن ائتلاف گرفته و عنــوان کرده که »حق مقابله بــا این تهدیــد را برای خود محفوظ می‌داند«.

 آمریکا میخواهد رضایت صهیونیستها را جلب کند و در میــان رئیس جمهورهای آمریکا ترامپ بیشــترین همکاری را با این رژیم داشته اســت، بنابراین عادی سازی روابــط را برای صهیونیســت‌ها در منطقه بــه عنوان یکی از اهــداف عمده خود قرار می‌دهد.

 اما ایــن امــر آمریکایی‌هــا را در معرض خشــم مردم منطقه قرار میدهد؛ چرا که حضور رژیم صهیونیســتی سبب ناراحتی ملت‌هاست، حتی عربســتان و کویت هم میدانند که شــرکت در ائتــلاف همراه با اســرائیل یعنی مرگ از داخــل! بنابراین ائتلافی که آمریکا می‌خواهد تشکیل دهد با حضور رژیم صهیونیســتی 100 درصد شکســت خواهد خورد و این سبب نگرانی کشورهای متحد آمریکا در منطقه میشود؛ چون حضور آنها در چنین ائتلافی سبب تنش و تحریک داخلی و منطقه‌ای برای‌شان خواهد بود.

حضــور صهیونیســت‌ها در ائتلاف نظامی خلیج‌فارس یک دروغ بزرگ است و اگر هم باشد سبب منزوی شــدن آمریکایی‌ها در منطقه و خروج کشورهای عربی متحد آن از ائتلاف خواهد شــد؛ چرا که اگر احتمال حضور یک درصدی رژیم صهیونیستی هم وجود داشــته باشد، باید هر شب و هر روز شــاهد هدف قرار گرفتن کشتی‌ها، منافع و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه باشــیم؛ زیرا مردم منطقه به شدت ضد صهیونیست هســتند و هدف صهیونیســتی یک هدف بســیار لذت بخش حتی برای پلیس‌های عربستانی و دیگر کشورهاســت؛ بنابراین حضور اســرائیل یعنی اغتشــاش، به آتش کشیده شدن چاه‌های نفت و جنگ.

 خشــم علیه یهودیها و صهیونیست‌ها در مکه بسیار شــدید و عمیق است و حضور آن در ائتــلاف نظامی خلیج‌فارس میتواند پیوندی میان شــیعه و سنی در عربستان ایجاد کند و وحدت و همســویی ملت‌های منطقــه‌ای چه عرب، چه فارس و چه ترک ایجاد خواهد شــد و در این وحدت هر روز کشــتی‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکایی و اســرائیلی هدف قرار خواهد گرفت و یک بلبشو و آنارشیسم در منطقه ایجاد می‌شود کــه آمریکایی ها هــم هرگــز نخواهند توانست به آن پایان دهند.

 بنابراین همراهی عربستان، امارات و بحرین ودیگر متحدان عربی آمریکا در منطقه در این ائتلاف میتواند تبعات داخلی سنگینی برای آنها به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.