پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۳

یادداشت/

موگرینی و دورنمای تاریکی پیش روی ایران

جعفر قنادباشی

جعفر قناد باشی کارشناس سیاست بین الملل/

 به تازگی موگرینــی در جمله ای عنوان کرده اســت: «اجرای اینســتکس زمانبر است». در تحلیل و ارزیابی این جمله نخست باید به اجرای برجام توسط اروپایی ها اشاره کرد؛ اگر بخواهیم اجرای برجام از جانب اروپایی ها را بررسی کنیم، باید عنوان کرد آن ها به تعهداتی که داشــتند، عمل نکردند!

دلیل این امر از چند جهت قابل ارزیابی است. نخست اینکه دولت های اروپایی متأسفانه اندازه و توانایی شان آن قدری نیست که بتوانند در برابر خواسته های آمریکا بایستند و عاملی که این ها را از این امر باز داشته است، ضعف دولت هایشان مانند فرانسه و انگلیس در برابر آمریکاست.

 عامــل دوم به فشــارهای صهیونیســت ها بر مطبوعات اروپایی و نقشی که آن ها در این امر ایفا می کنند، برمی گردد که سبب بازدارندگی اروپایی ها و ترسشــان از جنجال های رسانه ای علیه آن هاســت؛ چراکه در صحنه انتخابات به ناچار نیازمند حمایت های مطبوعات هستند.

 عامل بعدی هم سیاست های خود اروپایی هاست. وقتی خود اروپایی ها مانند فرانسه و انگلیس به معاهدات یک نگاه استعماری دارند و می خواهند معاهداتی را عمل کنند که به نفعشــان است؛ بنابراین وقتی می بینند ایــران دارد قدرتمند می شــود و در منطقه حامی کشورهای محور مقاومت اســت و این به ضرر منافع آن هاست، خودشــان هم علاقه مند به عمــل به چنین معاهداتی که به نفع ایران و قدرتمندتر شــدن جمهوری اسلامی در منطقه باشد، نیستند.

 وقتی خانــم موگرینی چنین حرفی می زند، در واقع دارد دورنمــای تاریکی در برابر ما ارائه می کند؛ چراکه اکنــون آمریکایی ها و غربی ها در یک پروژه مشــترک تحریم علیه ما شرکت کردند و دائماً عنوان می کنند که پایان این تحریم ها دورنمای تاریکی دارد و اینکه ســرانجام تحریم ها کاهش پیدا کند در برابــر ما تســهیل نشــود؛ چراکه دنبال این هســتند که مردم و دولت ما را از اینکه تحریم ها کاهش پیــدا کند و فرجی حاصل شود ناامید کنند.

 این طبیعی است که وقتی ملتــی امیدش در برابر فشــارهای خارجی زیاد باشد، به راحتی آن ها را تحمل می کند؛ بنابراین آنچه مد نظر غربی هاســت و خانم موگرینی هم دنبال آن است، نگرانی از ادامه مقاومت ما در برابر تحریم هاست.

موگرینی که خود فرد مشــکوکی در فروش فلسطین و قضیه همکاری و خیانت عرفات اســت، اکنون هم وارد مرحله جدیدی شــده تا به جای دادن وعده های واهی برای حل معضل و عمل نکردن به آن به دنبال ایجاد نا امیدی و شکستن مقاومت ما باشــد تا شاید ما دست از مقاومت برداریم و همه چیز به نفع آن ها تمام شود؛ بنابراین نه آن وعده های خانم موگرینی مبنی بر اتمام تحریم ها و عمل به تعهدات برجامی به نفع ماســت و نه این تصویر تاریکی که برای ایجاد ناامیدی پیش چشــم ما قرار می دهند؛ چراکه هر دوی این ها در قالب منافع صهیونیستی و استعماری غرب اســت و هر دو می خواهنــد مقاومت ما را یا با امید به وعده های واهی یا ناامیدی بشکنند.

 آن امید واهی برای این بود که ما به سراغ اقتصاد مقاومتی نرویم و پیوسته منتظر بمانیم و این نا امیدی هم برای این است که در واقع توان ما را برای تحمل و مقاومت بشــکنند و ما را تسلیم کنند. دشمن امیدوار است که در داخل دولت ما هم بتواند بخش هایی را با امید دادن های واهی یــا ناامید کردن تحت تأثیر قرار دهد و آن ها را وادار به شکستن مقاومت کند. دشمن امیدوار است در داخل دولت و قوه مقننه کسانی تحت تأثیر قرار گیرند و به جای مقاومت از همراهی باز دارند؛ چرا که متأسفانه دولت هم در برخی جاها درونمایه هایــی برای پذیرش غرب دارد، همان گونه که در 6 سال گذشته نشان داد که خیلی امیدوار به توانمندی داخلی و علاقه مند به برآورده کردن نیاز ها توســط بخش داخلی هم نیست و مسلماً خانم موگرینی و سایر غربی ها امیدوارند این همراهی که اکنون در داخل دولت و نظام وجود دارد را با این امیدها و ناامیدی ها بشکنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.