یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۸

یادداشت/

روحیه جهادی؛ فریادرس مردم

دکتر محمدرضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا مرندی

 در آستانه هفته دفاع مقدس، باید همواره به این سؤال فکر کرد که عامل موفقیت ایران در دفاع هشت ساله چه بود؟ برای پاسخ به تحولات چند سال اخیر در منطقه باید به موارد پیش رو توجه کرد.

قدس آنلاین: در ســال ۲۰۰۳ آمریکا به همراه ناتو وارد خلیج فارس و بعد هم عراق شدند، آمریکا ابتدا یک فرمانده آمریکایی برای عراق تعیین کرد و از مسئولان آمریکایی هم وقتی پرسیده شد که شما برای چه مدت می‌خواهید در عراق بمانید؟ گفتند مــا نیامدیم که از عراق برویم! اما در اثر اقتداری که ما در حوزه نظامی و نفوذی که در منطقه به سبب سپاه قدس، از خود نشان دادیم؛ عراقی که آمریکا آزادش کرد، امروز متحد اول ایران است.

 در ســوریه تمــام قدرت های منطقــه ای و فرامنطقه ای گرد آمدند تا نظام این کشــور را ســاقط کنند؛ در قدرت های منطقه ای اش که آن زمان شــامل ترکیه و قطر که البته حالا دو سال و نیم است از آن اتحاد خارج شده اند و بعد عربستان، امارات، اردن و رژیم صهیونیستی همه جمع شدند که رژیم سوریه را ساقط کنند؛ در خارج از منطقه هم آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان؛ اما یک ایران بود که نخواست رژیم بشار اسد که متحد راهبردی او بود، ساقط شود.

 شــما می بینید که ایران به تنهایی توانســت بر همه این قدرت هــا غلبه پیدا کند، البته در برهه ای هم روس ها فقط در فاز اقدامات هوایی با ما از حدود ســال ۹۴ تا ۹۷ همراهی کردند، آن هم تنها در فاز اقدامات نظامی هوایی، اما ما توانســتیم پیروز شویم؛ یعنی یک ایران و یک جریان مقاومت توانست بر تمام این قدرت ها با هزینه های بسیار نازل پیروز شود.

 گفته می شود ایران در ایــن اقدامات ۷۰ میلیون دلار هزینه کرد، در حالی که آمریکا و قطر و آن ائتلاف ضد سوری صدها میلیارد دلار هزینه کردند؛ یعنی مــا یک هزارم هزینه کرد آن ها را هزینه کردیم و موفقیت ها و دســتاوردهای بزرگی را تنها به دلیل همان روحیه مقاومت عاشورایی به دست آوردیم.

 اکنون اگــر در دو حوزه تولیــد و اقتصاد هم همین روحیــه را دنبال کنیــم، حتماً جواب می دهــد. رهبر معظم انقلاب دو ســال پیش چنین پرسشی را مطرح کردند که «چرا فکری که می تواند موشــکی را طراحی کند که چند صد کیلومتر آن طرف تــر هدفی را دقیق بزند!

 نمی تواند خودرویی بســازد که مشکل نداشته باشد؟» من پاســخش را می دهم که چرا آنجا ما این قدر موفق هســتیم، اما در خودروسازی این موفقیت نیست؟ باید گفت چون دو روحیه متفاوت در دو جا حاکم است. در حوزه نظامی؛ روحیه جهادی، انقلابی و بســیجی و مقاومت حاکم اســت، اما در حوزه تولید و خودروسازی این روحیه کمتر حاکمیت دارد، به همین جهت می بینیم قیمت خودروی پرایــد بیش از ۴۰ میلیون تومان می شود!

 ایــن چرایی وجود دارد کــه مگر تحریم ها که بر ایران تحمیل شــده در حوزه نظامی بیشتر از حوزه صنعتی نبوده اســت؟ چرا خیلی هم بوده اســت و ما در حوزه نظامی عملاً تحریم بوده ایــم و در حوزه صنعتی هم تا حدی، ولی چرا ما در حوزه نظامی این همه پیشرفت های تکنولوژیک و صنعتی بالایی پیدا کردیم، ولی در حوزه غیرنظامی چنین موفقیت هایی به دست نیاوردیم؟

قاعدتاً دلیلش تحریم ها نبوده است! چراکــه حوزه نظامی همان طور که شــاهدیم بیشتر تحریم بوده، پس دلیلش تنها آن فکر و اراده و اتکا و اعتماد به نفس و آن روحیه تلاش و جهاد و مقاومتی اســت که وجود دارد، اما در حوزه تولید و صنعت نیست. در همیــن اتفاقات اخیر ســیل گذشــته در کشــورچه کســانی به کمک مردم سیل زده آمدند؟

همین نیروهای جهادی بودند، همین بســیجی ها و نیروهای ارتش و سپاه بودند که روحیه مقاومت دارند، هلال احمر هم به واسطه همان روحیه جهادی که در او مانده پای کار آمد وگرنه اگر روحیه جهادی نبود مردم هنوز هم زیر سیل و آوارهای به جامانده از آن باقی مانده بودند.

بنابراین همین مقاومت و همین نیروهای جهادی و انقلابی هســتند که می توانند به داد این ملت برسند. اگر ما واقعاً به دنبال این هستیم که کشورمان از مشکلات خارج شود، باید اجازه دهیم تفکر انقلابــی و مقاومت در قدرت قــرار گیرد و با کمترین هزینه بیشــترین بهره مندی را برای جامعه و نظام سیاسی به همراه بیاوریم.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.