چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

یادداشت/

نظارت دائمی هسته‌ای برضد منافع ملی ایران است

مهدی خانعلیزاده پژوهشگر روابط بین‌الملل

مهدی خان علی

 کریســتین امانپور در توییتی مدعی شده که ظریف درباره گفت‌ وگوی آقای روحانی با ترامپ گفته اســت به شرط برداشتن تحریم‌ها توسط ترامــپ و در ازای نظارت دائمی بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران! اتفاق خواهد افتاد، هنوز این ادعا از سوی مقامات تأیید نشده که آیا واقعــاً آقای ظریف چنین حرفی را به خانم امانپور زده یا نزده؟ و احتمال زیادی هم وجود دارد که جعلی باشد.

قدس آنلاین:  با این حال آنچه مسلم است، اینکه ایران عضو معاهده ان پی تی یعنی معاهده منع گسترش ســاحهای اتمی اســت و بر پایــه آن آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی بازدیدهای منظمی از ایران انجام می دهد. این بازدیدها خودش قواعدی دارد، اینکه چطور باشد و مثلاً ۶ ماه قبل از اینکه ایران بخواهد یک مجتمع غنی‌سازی راه‌اندازی کند، می‌بایست اطلاع‌رسانی کند و سایر شرایطی که بر اساس معاهده منع گســترش سلاح‌های اتمی وجود دارد ...

 بنابراین هرگونه پذیرفتن بازرسی فراتر از این معاهده غیرقانونی است و دلیلی ندارد که وقتی ایران عضو ان پی تی است و مدام بازرسی میشود، دوباره بپذیریم که بازرسی فراتر از آن اتفاق بیفتد. مگر ایران چه کرده اســت که کشورهایی مثل هند، آفریقای جنوبی یا حتی برزیل انجام نداده است، آیا آنها نظارت دائمی دارند؟

 چه ضرورتی دارد که از ایران بازرســی بیشتری انجام شود؟ بازرسی بیشتر یعنی بازدید از پایگاه‌های نظامی و بازدید از دانشــگاهها! اتفاقی که در یکی دو سال اخیر ذیل برجام به دلیل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی واقعاً روی داد.

برای همین اساســاً منظور ادعایی که از آقای ظریف توســط امانپور نقل شده یعنی بازدید دائمی؛ همان چیزی است که بر پایه ان‌پی‌تی در حال انجام است. شرط جدیدی نیست و همین حالا هم انجام می‌شــود چه مذاکره و دیداری بشود و چه نشود؛ اما اگر فراتر از ان‌پی‌تی است، دلیلی ندارد و کاملاً برخالف منافع ملی ایران است.

 از دیگر سوی باید به این نکته متذکر شد که در صورت درستی چنین ادعایی آقای ظریف دوباره دچار همان اشتباه برجام میشود و مجدد آن را تکرار میکند! چراکه برداشته شدن تحریم کار رئیسجمهور آمریکا نیست، بلکه کار کنگره است؛ یعنی تلفیق مجلس نمایندگان و مجلس سنا، وگرنه همان اتفاقی می‌افتد که در برجام افتاد.

‌چنانچه سال آخر ریاست جمهوری اوباما توافقی امضا شد و تحریمها بر اساس اختیارات و دستورات اجرایی رئیس‌جمهور یک سال تعلیق شد، اما رئیس‌جمهور بعدی یعنی ترامپ که آمد حتی قبل خروج از برجام دیگر آن دســتورات اجرایــی را اجرا نمیکرد و تحریمها علیه ایران اجرا میشد.

 حالا دوباره سال آخر ریاست جمهوری ترامپ این ماجــرا دارد تکرار می‌شــود و میگویند تحریم‌ها لغو شود. بــر فــرض محــال می‌گوییــم ۱۰۰ درصد تحریم‌های آمریکا علیه ایران یعنی اولیه، ثانویه، هسته‌ای و غیرهسته‌ای را ترامپ تعلیق کند، سال دیگر انتخابات است و احتمال رأی نیاوردن ترامپ هم خیلی بالاست و یک رئیس‌جمهور دیگــر می‌آید و دیگر آن تحریم‌های تعلیقی را انجام نمی‌دهد، این همان اشتباه فاحشی است که در برجام اتفاق افتاد.

 آقــای ظریف خودشــان بزرگشــده آمریکا هستند و در آنجا درس‌خوانده و دیپلم و دکترا گرفته‌اند، قطعاً اطلاع دارند که ساختار سیاسی آمریکا کاملاً کنگره محور است و رئیس‌جمهور نمیتواند چنیــن کاری کند و هر دو وجه این ماجــرا یعنی لغو تحریم‌ها توســط ترامپ در ازای بازرسی دائمی فعالیت‌های هستهای ایران نشــدنی، غیرقانونی و برضد منافع ملی ایران است.

 اگر منظور از بازرسی دائمی چیزی بیشتر از بازرسیهای ان پی تی است، یعنی همه‌چیز و حذفی ندارد؛ یعنی دانشــگاه‌ها، استاد، خانه، دانشمند هسته‌ای، پادگان‌های نظامی و همه آن دغدغه‌ها و مســائلی که با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مبتلای آن شدیم.

 اما در خصوص مذاکراتی که ادعا میشــود در حیطه منطقه‌ای و موشــکی و نظامی وجود خواهد داشت، توجه به این نکته اهمیت دارد که ما ذیل برجام یکســری از محدودیت‌ها را به صورت غیرمســتقیم پذیرفته‌ایم، ولی باید عنوان کرد که اختیار مذاکره بر ســر مسائل منطقه‌ای و توان نظامی اصلاً در اختیار وزارت امور خارجه نیســت و این امــر با مراجعه به صحبت‌هــای رهبر معظم انقــلاب هم کاملاً مشهود است و تنها در موضوع هسته‌ای قرار شــده مذاکره اتفاق بیفتد و ترامپ هم اصلاً کسی نیست که بیاید در این شرایط وارد میز مذاکره شود که بخواهد بر سر مسائل نظامی و منطقه‌ای بحث و آن را در نهایت عمل کند؛ چراکه اکنون ترامپ آنچه در توافق هستهای بوده را زیر پا گذارده است و چه اتفاقی افتاده که حالا بخواهیم بر ســر مسائل منطقه‌ای و موشــکی و نظامی وارد مذاکره شویم و بحث کنیم و اینکه ایران در سوریه و یمن چه‌ کاری بکند اصلاً در حیطه وظایف امور خارجه نیست و حق مذاکره‌ای هم بر سر آن وجود ندارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.