شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶

یادداشت/

حرکت خاورمیانه در راستای هم‌افزایی دولت‌ها

سعدالله زارعی کارشناس مسائل خاورمیانه

سعد الله زارعي

منطقه مــا بر خلاف سیاســت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که در دهه‌های گذشته مبنی بر تفرقه و چند دســتگی و تجزیه و آشــوب و رقابت و جنگ و درگیر کردن ملت‌ها با یکدیگر در پیش گرفتند، خوشبختانه به سمت یکپارچه سازی می‌رود و در واقع ملتها و دولت‌های منطقه آرام آرام به سمت وضعیت متفاهم و هم افزا حرکت می‌کنند.

قدس آنلاین: این وضعیت کنونی منطقه، نشــانه مبارکی و بر خلاف تبلیغاتی اســت که توسط آمریکا درباره منطقه خاورمیانه می‌شــد. آن‌ها در تبلیغات خود می‌گفتند منطقه خاورمیانه منطقه بحران و درگیری اســت، ابر بحران در منطقه جابه جا می‌شــود، اما از منطقه بیرون نمی‌رود و از گوشه‌ای به گوشه دیگر نقل مکان میکند و دائماً در حال بارش باران‌های سیاه در این منطقه است.

 آمریکایی‌ها در اسنادی که منتشر می‌کردند از جمله سند 2030 که 6 نهاد اطلاعاتی آمریکا منتشــر کرد، تصویر آشــفته‌ای از کشورهای منطقه ارائه کرده بودند. از جمله درباره عراق در سند 2030 آوردند که ما یک عراق فروپاشیده داریم و یک دولت فرســوده و منحل و هرج و مرجی در اینجا حاکم خواهد بود و کانون بحران خواهد شد.

اما امروز پس از حدود 10 سال که ســند 2030 آمریکایی‌ها منتشر شده است و تا وعده آمریکایی‌ها هم حدود 10 ســال مانده است، می‌بینیم که منطقه به سمت آرامش در حرکت است.

 عراق 2003 را مشــاهده میکنید که توسط آمریکاییها اشــغال شده و یا پیش از آن عراق سالهای 1990 را نگاه کنید که فالکتی بر عراق حاکم اســت و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با ملت عراق، قانون نفت در برابر غذا را دنبال می‌کنند و در مقطعی دیگر ما شاهد حضور جریان غرب ساخته تروریسم در عراق بودیم.

 امــا امروز عراق دولت باثبات و منتخبی دارد و مردم پای صندوق‌های رأی می‌آیند و هر چهار ســال یکبار این امکان برای آنها فراهم است که دولت بهتری را سر کار بیاورند و تمام اقوام و مذاهب در عراق میتوانند موقعیت خودشان را در فضای جدید تحکیم کنند.

 در ســطح منطقه‌ای هم روابط رو به گسترش ایــران و عــراق از یک طــرف و روابط عراق و ترکیه از طرف دیگر و عراق و ســوریه از سمت دیگر و ارتباط عراق و دیگر کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در حال گسترش است و امروز عراقی‌ها احساس می‌کنند در یک حزب قوی منطقه‌ای قرار گرفته‌اند که اگر مورد تجاوز واقع شوند، دولت‌ها و ملت‌هایی هستند که به کمک آنها می‌آیند و بحران را از آنها برطرف می‌کنند و خودشــان هم دارای توانمندی‌های ذاتی هســتند کــه می‌توانند در کنــار ارتش رسمی‌شــان گروه‌های کارآمــد مردمی مانند حشد الشعبی یا بسیج مردمی را داشته باشند.

 بنابراین امروز هراس گذشــته در عراق وجود نــدارد و ملت عراق احســاس می‌کنند هم در داخل توانمند هســتند و هم در منطقه یار و یاور دارند. این وضعیت به ما می‌گوید، جمهوری اســلامی ایران آغاز ثبات دهی در منطقه بود.

 نخست ایران بود که ثبات پیدا کرد و فروپاشی نظام دو قطبی نه تنها آثــار منفی در ایران بر جای نگذاشت، بلکه نقطه اوجی برای جمهوری اسلامی ایران شد و این وضعیت را ایران توانسته در سطح منطقه توسعه دهد و امروز ما با یک جبه‌های در منطقه مواجه هستیم.

 اکنون فقط بحث ایران نیست، بلکه جبه‌های از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه وجود دارد که در حال توسعه است و ما در سطح آمریکای لاتین هم شــاهد دو رگه‌هایی هستیم که استقلال طلبانه با انگیزه‌های رها شدن از سیطره آمریکا و غرب حرکت می‌کنند و روابط بسیار مستحکمی با جمهوری اسلامی ایران دارند.

به دلیل همین انگیزه‌ها و روابط است که امروز آمریکایی‌ها حتی در آمریکای لاتین نمیتوانند با وجود تبلیغات و هزینه زیادی که بــه کار می‌برند، دولتی را در نیکاراگوئه، ونزوئال و پرو سرنگون کرده و دولتی وابسته به خودشان را سر کار بیاورند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.