پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۳

یادداشت/

مقاومت یعنی خنثی کردن اثر تحریم‌ها

مسعود بصیری

«تحریم هــا برای ما یک موهبت اســت اگر درســت اســتفاده کنیم». این جمله شــاید چنــدان خوشــایند برخی‌ها که علاقه خاصی به غرب دارند نباشــد؛ چرا که آنها تمایلی به ایستادگی و مقاومت ندارند و فکر میکنند با مذاکره و تعامل میشود مشکل کشور را با غرب حل کرد، اما واقعیت آن اســت که اساساً غرب و به خصوص آمریکا مشــکلش با ما موضوع تحریم و موشک نیســت.

مسعود بصیری/

«تحریم هــا برای ما یک موهبت اســت اگر درســت اســتفاده کنیم». این جمله شــاید چنــدان خوشــایند برخی‌ها که علاقه خاصی به غرب دارند نباشــد؛ چرا که آنها تمایلی به ایستادگی و مقاومت ندارند و فکر میکنند با مذاکره و تعامل میشود مشکل کشور را با غرب حل کرد، اما واقعیت آن اســت که اساساً غرب و به خصوص آمریکا مشــکلش با ما موضوع تحریم و موشک نیســت.

 آنها میدانند ما بمــب هســته‌ای نخواهیم ســاخت؛ چون رهبری در میان شــیعیان مهم‌تر از محاسبات ســاده زمینی است و رهبری هم گفته انــد که ما بمب اتــم را حرام می‌دانیم. تنها نگرانــی آنها قدرت ایســتادگی و گسترش نفوذ اسلام و تکثیر تفکر شیعه در جهان است.

 تفکر شیعه تفکر مقاومت اســت، اما مقاومت به معنای ایستادن و عدم تحرک نیست و این همان مسئله‌ای اســت که تحریم‌ها را برای ما تبدیل به یک موهبت میکند.

 سردار سالمی پیشتر در جمع فرماندهان عالی ســپاه به نکته زیبایی اشــاره کرده اســت. او با اشــاره به اینکه مقاومت نه به معنای برداشتن تحریم، بلکه برداشتن اثر تحریم اســت اظهار داشــته اســت: مقاومت فعــال، حرکــت اقتدارآفرین و قدرت‌زا اســت که موجب منزوی شدن دشمن می‌شود.

 مســئولان ما امروز وظیفه دارند موضوع ایستادگی و مقاومت را به صورت قوانین اجرایی و عملی به دســتگاه‌های مختلف ابلاغ کنند. در فرهنــگ ایســتادگی کار، ایمــان، بهــره‌وری و امید اولویت‌های نخســت هســتند. برای این منظــور باید مراقب فرهنگ مصرف‌زدگــی و طلبکارانه غربی بود که به وسیله رسانه‌های آنها به مردم ما القا می‌شــود، به نحوی که آنها حتی میــل چیزهایی که مردم خودشــان هم ندارنــد را در ملت ما زنده نگه می‌دارند و با ایجاد یأس و ناامیدی، آنها را از کار و عدم وابستگی به نفت دور میکنند.

 از ســوی دیگر برخی‌ها هم به اشــتباه فکر میکنند، ایســتادگی همان ریاضت اقتصــادی و حرکــت نکردن اســت تا گرسنه نشــویم. آنها تصور می‌کنند در برابر حمله دشــمن باید فقط صبر کرد و امیدوار بود تا دشمن به هر دلیلی از حمله دست بردارد و ما را به حال خودمان رها کند یا دوباره کســی پیدا شود که بتواند با مذاکره نظر شــیطان را تغییر داده و او را بــه خرید نفت از مــا و برقراری رابطه مالــی و دیپلماتیک راضی کند.

 در حالی که در فرهنگ شیعه، مقاومت به معنای حرکــت امیدبخش و حملــه قاطعانه به دشمن است. این دشــمن ممکن اســت تــوان حمله ظاهری داشــته باشــد، اما قطعــاً توان مقاومت نــدارد و خیلی زودتــر از آنکه تصورش را بــرای مردم خــودش ایجاد کرده فروخواهد پاشید.

 البته حمله به دشــمن تنهــا به معنای حملــه نظامــی نیســت، بلکــه باید در شــاخه‌های مختلــف او را مــورد هجوم قرار داد. بایــد اقتصاد خود را قوی کنیم و بــا کاهش وابســتگی ضربــه محکمی بــه قدرت آفنــدی او وارد کنیم.

 باید در حوزه سرمایه اجتماعی با امیدآفرینی در میــان مردم و توجه به مشــکلات آنها، نگاهشان را از لشــکر دشمن برداشته و بــه توان داخلی معطوف کنیم. باید رعب و وحشــت هیاهوی رسانه‌ای دشمن را از دل مردم بیرون کــرده و ثابت کنیم که آن هیکل تنومند فقط جنجال اســت و از درون دچار پوکی استخوان شده است.

 بله تحریم ها برای ما نعمت اســت؛ چون میل بــه حرکــت و ایســتادن را در ما تقویت خواهد کرد و مســئولان هم اگر می‌خواهند خدمت مانــدگاری به مردم کننــد، باید بــه جای تلاش بــرای رفع تحریم‌هــا به دنبال تالش بــرای رفع اثر آنها برای همیشــه باشند و این ممکن نیســت مگر آنکه همزمان و در گام‌های موازی، وابستگی ما در حوزه‌های مختلف به جبهه دشــمن کاهش پیدا کرده و با ســرمایه‌گذاری در حوزه‌هــای گوناگون به خصوص حوزه‌های علمی، وابســتگی دشمن به خود و ترس او را افزایش دهیم.

 بــه عنوان مثــال اگر با ســرمایه‌گذاری روی کشــف داروها یا فناوری‌های جدید بتوانیم دست به اختراعات و نوآوری‌های تازه بزنیم، قطعاً وابســتگی دشمن به ما افزایــش پیداخواهد کرد، امــا تا زمانی که منتظریــم آمریکایی‌ها با برداشــتن تحریم‌هــا دوبــاره به ما اجــازه مصرف فناوری‌های خودشــان را بدهند، نه تنها راه به جایــی نخواهیم بــرد بلکه دچار انحراف جدی هم خواهیم شد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.