شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۴

یادداشت/

جریان‌هایی از جملــه اربعین، معنویت جهادی را گسترش می‌دهند

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی

ابتدا باید تعریف درستی از معنویت ارائه دهیم. معنویت در زبان فارسی از «مینو» گرفته شــده و هر آن چیزی است که در برابر ظاهر قرار دارد؛ بنابراین در برداشت اول، معنویت به معنای وسیع کلمه مدنظر است.

قدس آنلاین:  در مرحله بعد ما برای معنویت اقســام هفتگانه‌ای را پیشــنهاد داده‌ایم؛ نخست معنویت تفننی یا شبه معنویت که از آن تعبیر به معنویت بازاری هم شــده است که قسمی است شبیه‌سازی شده برای ســرگرمی گروه‌هایی از مردم که می‌خواهند لذاتی از سنخ دیگر هم داشته باشند.

 قسم دوم، معنویت انفســی‌گرایی است که در دوره جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به دنبال کشــف حقیقت در درون خود انســان است و از این طریق می خواهد با کل هستی پیوند برقرار کند، این معنویت احتمالاً الهام گرفته از ادیان شرقی هندی است.

نوع سوم، معنویت دینی اســت؛ این نوع از معنویت، فرا رفتن از مادیت و کسب قداست بر پایه مبانی دینی است.

 معنویت چهارم معنویت توحیدی اســت کــه فرا رفتن از مادیت در مســیر تقرب به خدا و کسب قداست، آن هم بر اساس مبانی توحیدی است.

 پنجم معنویت اسلامی است که عبارت است از معنویت بر اساس تفسیری که در دین مبین اسلام در ابعاد فردی و اجتماعی وجود دارد و فرا رفتن از مادیت در مســیر تقرب به خدا بر اساس مبانی اســلام که از اعتقاد به خدای واحد، اعتقــاد به خاتمیت پیامبر گرامی اسلام(ص) و اعتقاد به معاد شکل می گیرد.

 معنویت ششــم معنویت شیعی است که مبانی عدل و امامت نیز به نوع قبلی معنویت اضافه میشود و محور دینداری انسان مؤمن قرار میگیرد و تمام ابعاد زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی را شامل میشود؛ ولایت در فرهنگ شیعی محوریت تام دارد و عمود خیمه دین محسوب میشود.

 آخرین نوع معنویت هم معنویت شــیعی انقاتبی بر اساس تفسیر حضرت امام(ره) است. این قید به این خاطر به تعریف قبلی اضافه میشود که نشان دهیم ما در زمان غیبت قائل به تعطیل بخشی از دین نیســتیم بلکه همه دین با محوریت امامت با حضور نایب امام ادامه پیدا میکند.

 البته این نوع از ولایــت معنوی الزاماً به معنای آن چیزی که در فرهنگ تصوف یاد میشــود نیســت، در این نگاه اصل و اساس پیشــرفت و تعالی معنوی، ولایت اســت که اتصال به والیت الله دارد و در میادیــن فردی و اجتماعی حضور جهت دارد و زندگی انسان را به سمت عالم بالا می‌کشاند و به همه رفتارهای او جهت می‌دهد.

 مــا اعتقاد داریم آیاتی که در زمینه ولایــت و امامت وجود دارد همچنــان ادامه دارد، از جمله اینکه جدا شــدن از ولایــت خدا و رسول و ولی که عاقبتی جز جهنم ندارد، امروز هم هست.

 بنابرایــن معنویت در نگاه امام راحــل و رهبر معظم انقلاب یک معنویت جهادی اســت. این معنویت بر بســتر مجاهدت حاصل میشــود، یعنی یک جهاد همه جانبه با جــان و مال برای خدا و تعالی و رسیدن به عالم قدس؛ این جهاد دقیقاً همان چیزی است که گفتیم در بحث معنویت بر محور خداست و سود نهایی نیز از آن همین فرد مجاهد است.

 بلاکشــی در این معنویت شرط فرارفتن از مادیت دانسته شده و خداوند به پیروان این نوع معنویت اســت که وعده بهشت داده؛ بــه همین دلیل می‌گوییم رزمندگان مــا در دوران دفاع مقدس یکشبه ره صد ساله را رفتند.

 باید بدانیم اگر قله‌هایی از معنویت را در عرصه جهاد و دفاع و سایر موارد مثل لبنان، عراق و ســوریه شاهد هستیم که پر از عبور از جنبه‌های مادی است، امروز مدلها و الگوهای خوبی پیش روی ما هســت که این مسیر را تسهیل کرده و نشان می‌دهد افزایش معنویت در جامعه شدنی است.

 رهبر معظم انقلاب هم در بخشی از بیانیه گام دوم از عبارت جهاد در بحث معنویت اســتفاده کرداند که نشان می‌دهد معنویت و جهاد با هم رابطه تنگاتنگی دارند.

 وظیفــه اصلــی حکومت دینی نیز تشــکیل دولت رفــاه و یک آسایشــگاه در این دنیا نیست، بلکه غایت حکومت دینی پروردن روح انسان‌هاســت، البته به تعبیر رهبر معظم انقلاب این با زور و فرمان و دستور نمیشود، بلکه مکانیزم آن چیز دیگری است.

 در این مســیر جریان‌هایی از جملــه اربعین، معنویت جهادی را گسترش می‌دهند. امروز فرصت‌های رشد معنوی زیادی از جمله اربعین، اعتــکاف، فعالیت‌های جهادی، مناطق عملیاتی جنوب و غرب و البته تبلیغ صحیح روحانیت و مسائل مختلفی وجود دارد کــه باید از آنها به بهترین نحو اســتفاده کنیم؛ از جمله همین حادثه ســیل اخیر بود که فرصت خوبی پیش روی مردم فراهم کرد و در نگاه مردم به روحانیت و دین نیز تأثیر بســزایی داشت؛ چراکه خوشبختانه حوزویان در این جریان خوش درخشیدند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.