پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱

مجید خدایی در گفتوگو با قدس:

هدفمان کسب قهرمانی کشتی برای خراسان است

سالن کشتی

هاشم رسائی‌فر/

چراغ لیگ برتر کشتی باشگاه‌های کشــور از هفته آینده با جــدال آزادکاران روشــن میشود. هشت تیم حاضر در این رقابتها در دو گروه چهار تیمی بیست و سوم مهر رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

 در لیگ امسال کشتی گیران «هشتگ تا ثبت جهانــی توس» که تا پیش از ایــن با نام هیئت کشتی خراســان رضوی در لیگ دســته اول کشتی می‌گرفتند با ســر و شــکلی جدید و با هدایت مجید خدایی به روی تشــک خواهند رفت.

 خدایی به شهر خودش برگشــته تا به همراه کشــتی گیرانی از دیار خراســان از ســکوی قهرمانی لیگ بالا برود. هرچند که خودش میگویــد کار در لیگ امســال به مراتب سخت‌تر از همیشه است و از مجموع هشت تیم حاضر حداقل 6 تیمش مدعی اند.

 رقابت تنگاتنگ

 قهرمان ســوم مســابقات جهانی 2002 در این باره عنوان داشــت: رقابت‌های لیگ امســال بــه اعتقاد خیلی از اهالی کشــتی جذابیت‌های زیادی خواهد داشــت چرا که همه تیم‌های حاضــر در لیگ خوب بسته شده اند و به نوعی مدعی اند به راحتی می‌شود گفت 6 تیم از تیمها حریفان قــدری برای همدیگر خواهند بود در حالی که ســال‌های گذشــته جنگ بر سر قهرمانی و بالا رفتن از ســکوی بین دو یا سه تیم بود.

 یک مشت ستاره

 سرمربی تیم «هشــتگ تا ثبت جهانی توس» در مورد ترکیب نهایی ایــن تیم برای حضــور در رقابت‌های لیگ برتر کشــتی آزاد گفت: تاکنون کشــتی گیرانی از جملــه یونس سرمســتی، دانیال حجتــی، محمد نامجو مطلــق، ابوالفضــل حاجی پور، امیرحســین مقصودی، محمد مهدی یگانه جعفری، امیرحســین متقی، ایمــان رحمانی‌زاده، محمد نخودی، حســن یزدانــی، علیرضاکریمی، مصطفی نجفی، اســماعیل محمودی، میثم مصطفی جوکار، اســماعیل نجاتیان و جعفر شــمس ناتری قطعی شده است که به ترکیب باید جبرییل حسن اف کشتی گیر عنوان دار تیم ملی آذربایجان را هم اضافه کرد کــه با ثبت قراردادش به زودی در تمرینات تیم اضافه خواهد شد.

 هدف ما سکو است

 مجید خدایی در پاسخ به این پرســش که چرا با ترکیب کاملاً خراسانی در لیگ حاضر نشدید اظهار کرد: در حال حاضر چهار کشتی گیر از جمله مصطفی نجفی، اسماعیل محمودی ، اسماعیل نجاتیان و امیر حسین متقی را که از کشتی‌گیران خوب استان هستند را در ترکیب تیم داریم ضمن اینکه یک کشتی‌گیر دیگر در سنگین وزن مورد نظر ما هست و در تمرینات تیم حضور دارد که در صورت تأیید فنی و رضایت از شــرایط و آمادگی‌اش به عضویت تیم در خواهد آمد.

اما در توضیح اینکه چرا با ترکیب بومی‌ها شرکت نکردیم باید عنوان کنم که ما این تجربه را همین لیگ سال قبل داشتیم که متأسفانه به دلیل ناآماده بودن کشتی گیران بومی نتوانستیم نتایج قابل قبولی بدست آوریم و نتیجه آن بی‌رغبتی کشتی دوستان به حضور در سالن محل مسابقات و مواردی از این دست شد.

 وی در ادامه افزود: با اینکه نگاه ما به کشتی‌گیران بومی به عنوان سرمایه کشتی استان ویژه خواهد بود این نکته را هم نباید از قلم بیندازیم که برای ســربلندی کشتی استان و اینکه نتیجه این تیم به نام کشتی خراسان ثبت خواهد شد از ظرفیت کشــتی‌گیران مطرح کشورمان اســتفاده کرده ایم تا به هدفمان که حضور بر ســکوی قهرمانی لیگ است دســت پیدا کنیم هرچند سخت اما تلاشمان را خواهیم کرد تا این مهم اتفاق بیفتد.

 ورود یزدانی به مشهد

سرمربی تیم کشتی «هشــتگ تا ثبت جهانی توس» در مورد حضور حسن یزدانی کشتی‌گیر مطرح کشتی ایران و جهان در تمرینات این تیم گفت: حسن یزدانی پس از اتمام رقابت‌های قهرمانی جهان مدتی استراحت داشت که با سپری شدن این زمان از روز پنجشنبه (امروز) در اردوی تیم که از شانزدهم مهر در خانه کشتی مشهد آغاز شده است حاضر میشود و به همراه سایر کشتی گیران تمریناتش را ادامه خواهد داد.

 جذب جبرییل حسن اف

 خدایی همچنین اظهار کرد: برای تقویت نماینده کشتی خراســان رضوی در لیگ امسال با مســاعدت خوبی که شخص رئیس هیئت کشتی استان داشتند توانستیم یکی از بهترین کشتی گیران جهان یعنی جبرییل حسن اف را که از مهره‌های تأثیرگذار در تیم ملی کشتی آذربایجان است را جذب نماییم که این کشتی گیر نیز همان طور که عنوان شد به زودی در تمرینات تیم حاضر خواهد شد.

 دعوت عمومی

 وی با دعوت از همه اهالی کشــتی استان و پیشکسوتان صاحب نظر برای حمایت از نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر کشتی باشگاه‌های کشور گفت: همه به این امر واقفیم که در کادر فنی و مدیریتی تیم تعداد محدودی از افراد می‌توانند حضور داشته باشند و نمی‌شود از کمک مستقیم همه دوستداران کشتی بهره برد اما انتظار این است که همه اهالی کشتی اســتان دست به دست هم بدهیم تا نماینده اســتان‌مان در رقابتهای پیش رو به موفقیت دست پیدا کند وکشــتی خراسان یکبار دیگر صاحب افتخار شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.