دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۲

فراموشی توجه به توان ملی

چند روز پیــش در جریان بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشــگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، ایشــان در پاسخ به انتقاد یکی از مخترعان که از استقبال کم دستگاه‌های دولتی از خرید کالای تولیدی خود گلایه کرد و گفت محصول مشابه خارجی را می‌خرند، یک جمله کوتاه اما قابــل تأمل گفتند، زمانی که خطاب به این مخترع (و البته بیشــتر به دکتر ستاری معاون فنــاوری رئیس جمهور) فرمودند: «این اشکال وارد است و باید رفع شود».

علی محمدزاده/

چند روز پیــش در جریان بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشــگاه دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان، ایشــان در پاسخ به انتقاد یکی از مخترعان که از استقبال کم دستگاه‌های دولتی از خرید کالای تولیدی خود گلایه کرد و گفت محصول مشابه خارجی را می‌خرند، یک جمله کوتاه اما قابــل تأمل گفتند، زمانی که خطاب به این مخترع (و البته بیشــتر به دکتر ستاری معاون فنــاوری رئیس جمهور) فرمودند: «این اشکال وارد است و باید رفع شود».

 بر همین اســاس و در ادامه نه در مقام تفسیر گفته رهبری که در تأملی جدی‌تر در عملکرد رایج در حوزه اقتصاد و تولید به چند نکته اشاره می‌کنیم.

 نکته اول: با نگاهی به نام گذاری‌های هر ساله در یک دهه گذشــته به خوبی میتوان فهمید تأکیــد و توجه جدی رهبــر معظم انقلاب در نامگذاری‌ها تمرکز بر تولید داخلی و حمایت از فعالان صنعتی و اقتصادی بوده و هست.

 حال این ســؤال را باید مطرح کرد که چرا باید پس از سال‌ها تأکید و تکرار بر توجه و تقویت تولیدات داخلی، یک تولیدکننده یا مخترع آن هم در سطوح عالی فناوری شکایت خود را به شخص اول کشور می‌گوید و سیستمی وجود ندارد که این گله و اعتراض بر معقول برطرف شود.

 نکته دوم: بخش پنهان ماجرا یا همان نکته‌ای کــه رهبری تحت عنوان ایراد از آن یاد کردند، بیانگر یک چیز است و آن اینکه منافع عدهای خاص به خریدهای خارجی گــره خورده و با خریدهای داخلــی از این منافع کلان و راحت محروم می‌شوند.

 بر همین اساس نگاهی دوباره به پرونده‌های رنگارنگ فساد اقتصادی در یک سال اخیر که در تمامی آنها رگه‌های طلایی رانت دیده میشود، میتوان مستندات بیشتری از ایراد مدنظر رهبری را آشکارا دید.

 نکته ســوم: با مراجعــه به آرشــیو اخبار و گزارش‌های چند ســال اخیر میتــوان موارد متعــددی از بی‌توجهی ســهوی یــا عمدی تصمیم‌ســازانی را دید که با صدور مجوزهای واردات بی‌رویه موجب شــده‌اند تا کارخانجات داخلی تعطیل شوند یا حتی مواردی را میتوان پیدا کرد که واحدهای تولیدی برخی محصولات خاص پــس از تکمیل و پیــش از آغاز به کار تنها به دلیــل واردات بی‌رویه همان محصول ورشکسته شده‌اند.

 نکته چهارم: با در کنار هم گذاشــتن تمام اتفاقات رخ داده حوزه تولید در سال‌های اخیر و پرونده‌های تکمیل شــده در دستگاه قضایی این واقعیت تلخ آشــکارتر می‌شود که در هرم اقتصادی کشــور فعالان میدانی در کف هرم و عالی‌تریــن مقامات کشــوری در رأس بر این باورند که می‌شــود با توجه بیشــتر به حوزه تولید و صنعت بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را مرتفع کرد و بر همین اساس تلاش میکنند.

 اما عده‌ای در میانه این هرم که نه از تصمیم‌سازان درجه اول محسوب میشوند و نه در زمره فعالان هستند، تنها با سوءاستفاده از فرصت‌های قانونــی و غیرقانونی که در اختیار دارند، در قبال پول‌های هنگفت و بادآورده تمام توان و باور ملی را فراموش میکنند.

 عده‌ای که با کنکاشــی ســاده قابل شناسایی هستند و نوکیســه بودنشــان را با رفتارهای ناهنجارشان در شئون مختلف فردی و اجتماعی فریاد می‌زنند و حتی گاهی شاید در صف اول مقابله با فساد هم بلندتر از دیگران جایی برای خود باز کرده باشند.

 نکته پنجم: به نظر میرسد خطاب رهبر معظم انقلاب با ضمیــر جمعی که به کار بردند تمام ملت ایران اســت، به زبان ســاده‌تر اینکه ایراد رانت‌پــروری و بی‌توجهی به تــوان داخلی بر تکتک ما وارد است. اگر باورمان استقلال واقعی اســت، باید اولویت گفتاری و رفتارمان تقویت اســتقلال ایران و ایرانی در هر حوزه‌ای باشد، اگر تولیدکننده و صنعتگر یا مدیر تصمیم‌گیر هستیم با فراموشی واردات زاید و بی‌رویه، زمینه را برای رشد تولید داخلی فراهم می‌کنیم و اگر هیــچ یک از این نقش‌ها را نداریم، می‌توانیم با دیدن هر رانت و فسادی فریاد میهن‌دوستیمان را به گوش همه برســانیم و نگذاریم نجواهای رانت فروشــی به گوش آنانی برسد که جیب بی‌انتهای دنیا دوستیشان را به راحتی و آسایش یک ملت ترجیح می‌دهند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.