شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹

جزئیات یک نشان جدید در حوزه سبک زندگی تشریح شد

«طیّب» استاندارد زندگی اسلامی

نشست خبری محصولات و کسب و کارهای طیب

مدیرعامل مؤسســه کیفیت رضوی گفت: نشــان طیــب یک نماد و استاندارد ممتاز برای سبک زندگی اسلامی است و باید به یک استاندارد فرایندی و رسمی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

 زهرا طوســی/

مدیرعامل مؤسســه کیفیت رضوی گفت: نشــان طیــب یک نماد و استاندارد ممتاز برای سبک زندگی اسلامی است و باید به یک استاندارد فرایندی و رسمی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

 زمانی در نشســت خبری نخســتین جشنواره محصولات کســب و کار طیــب، مأموریت این مؤسســه را ارتقای کیفیت زندگی دانست که با طراحی و استقرار نشان طیب تحقق خواهد یافت.   وی «طیب» را نیز یک نشان کیفیت معرفی کرد که از مضمون قرآنی «حیات طیبه» گرفته شده و بالاترین سطح استانداردها برای یک زندگی ممتاز را شامل می‌شود.

 طیب؛ ترازویی برای سنجش کیفیت زندگی بر اساس مبانی توحیدی

 وی با اشــاره به اینکه طراحی نشان طیب از سال ۱۳۹۴  در مؤسســه پژوهش‌هــای علوم صنایع غذایی کلید خورده و تــا امروز بیش از ۱۰ پروژه تحقیقاتی زیر نظر اعضــای هیئت علمی مراکز آموزشــی و تحقیقاتی کشــور را در حوزه طیب دنبال کرده است؛ هر کدام از این پروژه‌ها را حاوی تمام اســتانداردهای مورد تأیید در کشــورهای پیشرفته دانســت و افزود: با بررســی و مطالعه تمام نظام‌های کنترل کیفیــت در کنار معیارها و مؤلفه‌های برگرفته از معناشناســی، به مدلی با عنوان «استاندارد طیب» یا الگوی «ارزیابی کیفیت طیب» رسیدیم که یک ترازو برای سنجش کیفیت بر اساس مبانی توحیدی است.

 وی با اشاره به اینکه در الگوی طیب هم کیفیت و هم فرایندهایی که به تولید محصول منجر میشود مــورد توجه قرار میگیرد؛ ایــن الگو را یک مدل ارزیابی کیفیت جامع و فرایندی معرفی کرد که به کمک تیم‌های تحقیقاتی در برخی از محصوالت غذایی مثــل نان، خرما، زعفران، پســته، برنج و گوشــت پروژه تعریف شده اســت و برای برخی محصولات دیگر نیز در حال انجام است.

 رونمایی از سند »مدل تعالی سازمانی طیب» به زودی...

 وی با اشــاره به اینکه اســتاندارد طیب در تمام شــئونات زندگی برای ارزیابی کیفیت پیشــگام شــده است، به تعریف اســتاندارد چند محصول فرهنگی مانند استاندارد کتاب کودک، استاندارد انیمیشــین و همچنین مــدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی واحدهای مسکونی یا معماری داخلی فضای زندگی اشاره کرد و افزود: به زودی از سند» مدل تعالی ســازمانی طیــب» رونمایی خواهیم کرد که یک مدل اجرایی شــبیه مدل‌های تعالی سازمانی EFQM  ولی مبتنی بر مبانی اسلامی اســت.

به گفته وی، مؤسسه کیفیت رضوی قصد دارد در حوزه استاندارد طیب همــان نقشــی را عملیاتــی کند که کشــور مالــزی برای نشــان حــال ایفا کــرد تا دستورعمل‌های رساله‌ای آن را به یک اســتاندارد فرایندی و رسمی در سطح بین المللی تبدیل کنــد؛ بنابراین افق کار کاملاً بین‌المللی و فرا رشته‌ای دیده شده تا نشان طیب یک نماد و اســتاندارد برای ســبک زندگی اسلامی و محصولی برای تمدن نوین اسلامی باشد.

 برگزاری «جشنواره نان طیب» به میزبانی آستان قدس

وی با اشــاره به اینکه در مسیر تحقق این هدف، جشنوارههای فصلی تدارک دیده شده است، که هر بار روی یکی از موضوعات متمرکز خواهد بود، توضیــح داد: در حال حاضر توجه به اینکه «طرح رتبه‌بندی مراکز پخت نان» یا نانوایی‌های سنتی از طرف اســتانداری خراســان به ما واگذار شده، در تلاشــیم برنامه ارتقــای کیفیت تدریجی نان و زنجیــره نان را به پیش ببریــم و به عنوان یک کارگزار به نهادهای مســئول در این حوزه کمک کنیم.

 در این مسیر نخستین جشنواره را در زمینه کســب و کارهای مرتبط با نان تعریف کردیم و یکشنبه ۱۹ آبان بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان مراکز پخت و مسئوالن دست اندرکار در زنجیره نان را در آســتان قدس میزبانی خواهیــم کرد تا هم از برترین‌های این حوزه قدردانی شود و هم مدل و الگوی رتبه‌بندی برای تمامی واحدها تبیین شود تا این طرح به عنوان طرحی ملی به مســیر خود ادامه دهد.

 وی با تأکید بر اینکه ۳۰ درصد نان در کشــور به خاطر افت کیفیت در فرایند تولید تلف می‌شود، افزود: اگر معیارهای کنترل کیفیت طیب در این حوزه اجرایی شود، ۲۰ درصد از این نان استحصال میشــود و از محل منابع این استحصال میتوان برای به روزرسانی فناوری اقدام کرد و بخشی از آن را نیز به شبکه ملی ارتقای نان که قرار است در هر استان تشکیل شود اختصاص داد که باید به ازای هر ۱۰۰ نانوایی یک شــرکت نظارتی را راه‌اندازی کند.

 وی با بیان اینکه پس از جشنواره فصلی نان، جشــنواره‌هایی برای دیگر محصــولات غذایی، صنایع فرهنگی یا موضوعــات مرتبط با سالمت خانواده برگزار خواهد شد، تأکید کرد: از طریق این جشنواره‌ها و اهدای نشان طیب و جایزه طیب بــه برترین‌ها قصــد داریم فعالان حوزه کسب و کار و تولیدکنندگان محصولات یاد شده را به صورت مستمر به سمت ارتقای کیفیــت در همه اضلاع موجود در مفهوم واژه طیب سوق دهیم.

 جزئیات جشنواره نان و رتبه‌بندی نانوایی‌ها

 امیــر حســین ناصرمعدلــی، معــاون شــبکه همکاری‌های مؤسسه کیفیت رضوی نیز در این نشست با اشــاره به اینکه جشنواره نان از تیرماه ۹۸  فعالیت خــود را با دعــوت از واحدهایی که تمایــل به ارتقای کیفیت و اســتفاده از الگوهای سلامت‌محور در پخت نان دارند آغاز کرده است، اعلام کرد: تمام واحدها به صورت داوطلبانه به این طرح پیوستند و ما توانستیم با ارزیابی‌های مختلف از لحاظ آزمایشگاهی و محیطی و فرایندی برای این مجموعه‌ها به رتبه‌بندی واحدهای پخت نان اقدام کنیم.

 وی از شــرکت داوطلبانــه ۲۸۰ واحــد در طرح رتبه‌بنــدی و ارتقای کیفیت بر اســاس نشــان طیــب خبر داد و افزود: ۱۰۰ واحد از مجموع این تولیدکنندگان در مشهد بوده و بقیه از سایر شهرها مثل اصفهان، یزد، کرمان و... هســتند که در این رتبه بندی شرکت کرده‌اند.

 معدلی با اشــاره بــه اینکه ثبت نــام متقاضیان شــرکت‌کننده در ایــن طــرح ابتدا بــه صورت حضــوری انجام میشــد، توضیــح داد: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه جامع رتبهبندی، ثبت‌نام متقاضیان با سهولت بیشــتری انجام میشود به طوری که در دو هفته اخیر به ســرعت بر تعداد واحدهایی کــه تمایل دارند در ایــن رتبه‌بندی شرکت کنند افزوده شده است.

 وی با یادآوری اینکه این ســامانه در مرحله اول برای رتبه بندی واحدهای تولید نان به‌کار گرفته شده و در مراحل بعد برای ثبت‌نام دیگر موضوعات استفاده میشود، افزود: در جشنواره نان بنا داریم از برترین واحدهای عرضه نان ســنگک، بربری و نان‌های تافتون و تنوری و برگزیدگان مســابقات مهارت پخت نــان تقدیر کنیم.

در این مراســم همچنین از برترین فعالان موضوع «نان کامل» که توسط انجمن فعالان نان کامل، در سراسر کشور انتخاب شده‌اند، تجلیل خواهیم کرد تا واحدهای مختلف در کشور برای پخت نان کامل و با کیفیت ترغیب شوند.

 اصلاح زنجیره تولید نان از مزرعه تا نانوایی

معاون شــبکه همکاری‌های مؤسســه کیفیت رضــوی تأکید کرد: در مســیر تحقق هدف، تا پایان ســال تمام نانوایی‌های مشهد رتبه‌بندی می‌شــوند؛ کارخانه‌های آرد را رصد کرده و به حل مشکلاتشــان کمک می‌کنیم، به ســیلوها ورود کرده و بحث ذخیره‌ســازی گندم را بهینه می‌کنیم و ســپس مراحل کاشــت، داشــت و برداشــت در مزرعه را رصد خواهیم کرد؛ تلاش می‌کنیم تسهلاتی به کشاورزان ارائه دهیم که بدون بالا رفتن قیمت تمام شده بتوانند کیفیت گنــدم تولیدی خود را افزایــش بدهند.

 در این راه از تمام نهادهــای حمایتی دعوت کردیم تا بودجه‌های آبادانی و محرومیت‌زدایی و اشتغال خــود را روی موضوع نان و بهبود زنجیره تولید آن متمرکز کننــد و در مرحله بعد این مراحل را در اصفهان، قم، کرمان، تبریز، ساری و دیگر شهرها گسترش خواهیم داد. به طور کلی هدف ما اصلاح زنجیره اســت و واحدهایــی نانوایی نخستین گام ما هستند.

 »شفافیت» و «صیانت از برند رضوی» دو محور جشنواره هستند

معدلی با اشــاره به اینکه در جشنواره آبان ماه بــه دو موضوع «شــفافیت» و «صیانــت از برند رضــوی» نیز پرداختــه میشــود، تأکید کرد: مؤسســه کیفیت رضوی متولی شــفافیت در ســازمان اقتصادی رضوی اســت و با توجه به اینکه مؤسسه در پروژه شفافیت گام‌های زیادی در موضوعات مختلف برداشــته، قصد داریم در این مراسم شرح دهیم که شفافیت سازمانی چه ابعادی را شامل شــده و ما به چه نحوی آن را در سازمان اقتصادی رضوی پیاده‌سازی کردیم و همچنیــن درباره اهداف ایــن کار و اینکه در گامهای آینده چه موضوعاتی را زیر پوشش قرار خواهد داد صحبت خواهیم کرد.

درباره موضوع صیانت از برند رضوی که ما متولی آن هســتیم نیز برنامه‌هایی داریم. وی یادآور شد: در این جشــنواره حجت‌الاسلام والمســلمین مروی؛ تولیت معزز آســتان قدس رضوی، ســیف؛ معاون وزیر صمت و مدیر عامل شــرکت مادر تخصصی بازرگانــی دولتی و دکتر عبداللهــی؛ مدیر کل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشت حضور دارند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.