دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲

یادداشت/

ضرورت اجرای چهار مراقبه در شرایط کنونی

حجت الاسلام گنابادی نژاد

حجت الاسلام گنابادی نژاد

بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب در حاشــیه درس خارج فقه ایشــان تکلیف را بر همگان تمام کرد که ضروری است در این رابطه چهار محور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 ۱( حمایت از تصمیم مســئولان نظام؛ باید با توجه به شــرایط موجود، نیروهای انقلابی اهتمام لازم را نســبت به حمایت حداکثری داشــته و این مهم را در گفتــار و رفتار خود بروز دهند و از ســوی دیگر مخالفان علمی و تخصصی مصوبه، در نقدهای خود به گونهای بگویند و بنویســند که شــاهد یک حمایت تکلیفمدار و حداکثری باشیم.

 ۲ (رهبر معظم انقلاب فرمودند: «بنده در این قضیه سررشته ندارم؛ یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم»؛ در این رابطه مسئولان سه قوه، وزیران مرتبط و سایر رؤسای ذیربط نباید انتظار داشته باشند در چنین شــرایطی خواص و عوام یکپارچه بســیج شــده و بدون اطلاعات و آگاهی در صف حمایت حداکثری فعال شوند.

اینجا از عرصه‌هایی است که سران قوا و اعضای کابینه و سایر مســئولان، لازم است شرایط را برای حمایت -چه از ســوی نخبــگان و چه آحاد مردم- در قالب های «اطلاع رسانی»، «تبیین و ارائه عقبه علمی»، «کارشناسی این تصمیم» و» پیامدها و تمهیدات» فراهم نمایند.

 به نظر می رســد یکــی از مطالبات جدی نخبگان باید تبیین و ارائه مستندات و آگاهی بخشی باشد، نباید اکنون اینگونه تلقی شود که رهبر معظم فرموده اند؛ حمایت می کنم، پس وظیفه پیگیری از ما ساقط شده است، البته مردم هم تبعیت و حمایت حداکثری را خواهند داشت.

 با مجموع شرایط موجود به نظر ضروری اســت جدیترین حضور را از سوی مسئولان برای تبیین و روشنگری شاهد باشیم و مناسب است فعالان حقیقی و حقوقی در عرصه خبر و رســانه، پیگیر و مطالبه گر جدی این میدان باشند.

همچنین عملکرد ضعیف خبری و اطلاع رسانی پیش از تصمیم در دو روز گذشته، ضرورت و اهمیت این کار را افزون مینماید.

 ۳ )مراقبت نســبت به ناامنی و حفظ امنیت مردم و کشور، محور دوم تأکید شده از سوی حضرت آیــت الله خامنه ای بود. در این رابطه باید از کید و سوءاســتفاده دشــمنان اسلام و انقــلاب هشــیار بود و همچنیــن از توان نقش آفرینی حداکثری ظرفیت های مردمی و انقلابی مساجد، هیئت ها، تشکل ها، اصناف، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ... برای مقابله با سوءاستفاده های دشمنان بهره برد. برای این منظور میتوان با ارتباط و همفکری و گفتوگوی لحظه به لحظه، فهرست کارهای لازم را تنظیم و تکمیل کرد.

 ۴ )مراقبــت آثار گرانی؛ بخش دیگر مراقبت مورد تأکیــد رهبر معظم انقــلاب، ناظر به مراعــات آثار گرانــی برای مردم اســت. لذا دستگاه های مســئول باید واکنش و ظهور و بروز متفاوتی درباره مدیریت و پیشــگیری آثــار گرانی را طراحــی و نمایش دهند، اما بر نیروهای انقلابی واجب اســت یک پویش فراگیــر ملی راه اندازی نماینــد و در این راه با اســتمداد از عموم مردم، هر گونه افزایش قیمت و تخلف، لحظه به لحظه اطلاع رسانی شده و دســتگاه های مسئول خود را در آینه این پویش مردمی ارزیابی کنند تا فضا بیش از پیش برای اجحاف و گرانی های بی منطق و فراگیر ناامن شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.