پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹

ترامپ استقرار ۳هزار نظامی آمریکایی در عربستان را به کنگره اطلاع داد

رژیم تحت الحمایه!

نیروهای آمریکایی

 رئیس جمهور آمریکا که پروژه ایران هراسی او و دوشیدن شیوخ ثروتمند حوزه جنوبی خلیج فارس با این حربه اش زبان زد خاص و عام است، بار دیگر با توسل به این توطئه نخ نما ضمن موافقت با ارسال تجهیزات و نظامیان بیشتر به سعودی، درصدد است بار دیگر ریاض را بیش از پیش تلکه کرده و به قول خودش بدوشد.

مهدی خالدی/

 رئیس جمهور آمریکا که پروژه ایران هراسی او و دوشیدن شیوخ ثروتمند حوزه جنوبی خلیج فارس با این حربه اش زبان زد خاص و عام است، بار دیگر با توسل به این توطئه نخ نما ضمن موافقت با ارسال تجهیزات و نظامیان بیشتر به سعودی، درصدد است بار دیگر ریاض را بیش از پیش تلکه کرده و به قول خودش بدوشد.

 در همین راستا دونالد ترامپ روز گذشته در نامه ای خطاب به رئیس مجلس نمایندگان این کشور، با تهدید خواندن ایران، تأیید کرد ۳هزار نظامی آمریکایی در عربستان مستقر خواهند بود. ترامــپ در بخشــی از این نامه نوشــت: «همانطور کــه در ۲۲ جوالی (۳۱ تیر) ۲۰۱۹ گفتم، نیروهای ارتش آمریــکا جهــت محافظت از منافع آمریــکا و افزایش محافظت از منطقه در برابر اقدامات خصمانــه ایران و نیروهای نیابتی این کشــور در منطقه مســتقر شدند.

 وی در بخش دیگر این نامه با توســل به حربه نخ نمای گذشته خود اتهاماتی علیه ایران مطرح کرده و نوشت: «ایران تهدیــد علیه امنیت منطقــه را از جمله با حمله ۱۴ ســپتامبر(۲۳ شهریور) ۲۰۱۹ به زیرســاخت های نفتی و گازی در عربســتان ادامــه داد.بــرای اطمینان بخشــی به شــرکا، بازداشــتن ایران از رفتارهــای تحریک کننــده و افزایــش قابلیت های دفاعی در ســطح منطقه، به نیروهای دیگری از ارتش آمریکا دســتور داده شــد در خاورمیانه مستقر شوند».

 در راستای این تصمیم قرار است سامانه های موشکی و راداری و دو اسکادران جنگنده برای افزایش توان دفاعی عربستان به این کشــور اعزام شــود. به اذعان ترامپ این نیروها مادامی که حضورشان برای اجرای مأموریت های ذکر شــده لازم باشــد، در عربستان مستقر خواهند ماند. با احتساب این نیروهای اضافی، تعداد کل پرســنل نیروهای مسلح آمریکا در ریاض به نزدیک ۳هزار تن خواهد رسید.

 مسکو: استقرار آمریکایی ها در عربستان تنش زاست

 این در حالی است که معاون وزیر خارجه روســیه به این تصمیــم ترامپ واکنش نشــان داده و آن را گامی تنش زا توصیف کرد. میخائیل بوگدانــف، در واکنش به بیانیــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا درخصــوص اعزام نیروهای نظامی به عربستان خاطرنشان کرد: آمریکا تعداد نیروهایش را در عربستان به ۳ هزار نظامی در هفته های آتی افزایش خواهد داد و این اقدام تنها بــه افزایش تنش ها در منطقه دامن می زند.

 وقتی پول بر هر چیزی مقدم است

گفتنی اســت پنتاگون در سپتامبر سال جاری میــلادی (تیر مــاه) و همزمان با حملات موشــکی و پهپــادی نیروهای یمنی به تأسیســات شرکت نفتی آرامکو ســعودی و با ادعای آنچه کــه مقابله با اقدامات خرابکارانه ایران خوانده شد، مجوز استقرار نیروهای آمریکایی در سعودی را صادر کرد. در پی این اقدام شــاه سعودی نیز با میزبانی این کشور از نظامیان ایالات متحده با هدف آنچه «گســترش ســطح همکاری های مشــترک دفاعی» در جهت حفظ امنیت و ثبات خوانده شده، موافقت کرد.  در آن مقطع قــرار بود ۵۰۰ نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان واقع در منطقه های بیابانی در شرق ریاض، مستقر شــوند، اما به دلیل حساسیت ها، ریاض از اظهارنظر علنی درباره اعزام نیرو به عربستان امتناع کرده بود.

 امــا همزمان بــا مهر تأیید ســلمان بن عبدالعزیز بر افزایش نظامیان آمریکایی در خاک کشــورش، پنتاگون اعلام کرده بود سرپرست وزارت دفاع این کشور مجوز اعزام نیرو و تجهیزات به عربستان را صادر کرده است. وزارت دفاع آمریکا همچنین اعلام کرده بود شرکت لاکهید مارتین امتیاز عقد قراردادی به ارزش 1/48 میلیارد دلار برای فروش ســامانه های دفاعی موشکی «تاد «به عربستان را به دســت آورده است.  این همکاری های نظامی واشنگتن با سعودی در حالی بود که ســردمداران آل سعود به دلیل درگیر بودن در پرونده خونبار جنگ یمن و همچنین ماجرای قتل فجیع جمال خاشقچی منتقد دربار سعودی با انتقادات بسیاری از سوی جامعه جهانی روبه رو بوده و بسیاری تحریم تســلیحاتی سعودی را خواستار بودند.

 ترامپ اما پیشــتر بهصورت آشکار اعلام کــرده بود برای وی در رابطه با ســعودی پرونده حقوق بشــری و رفتار این کشور مهم نیست، بلکه چیزی که او در این رابطه دنبال می کند، کســب پول بیشتر است؛ همان چیزی که سعودی دارد.

 اوج سرسپردگی آل سعود

اما موج سواری آل سعود بر ماجراجویی های ترامپ در خلیج فارس با موافقت ریاض در اعــزام مجدد نظامیــان آمریکایی به این کشور آن هم در شرایطی که ایالات متحده و هم پیمانانش در منطقه دست به اقدامات ناپخته می زنند، قابل تأمل و سؤال برانگیز اســت.  اگرچه حضــور دوبــاره نظامیان آمریکایــی در خاک عربســتان موضوع جدیدی نیست، اما بازگشت دوباره آنها پس از ۱۶ سال آن هم در شرایط حساس کنونی از اوج سرسپردگی حکام سعودی در مقابل غرب حکایت دارد. بــه نظر می رســد ریــاض در شــرایط حســاس کنونی که منطقه با اقدام های ویرانگر غرب هر روز بحرانی تر می شــود، ترجیح میدهد به جــای انتخاب گزینه دیپلماتیک و گفت وگو با همســایگان در راستای حل تنش، کشور خود را به تحت الحمایه غرب تبدیل کرده تا شاید به این طریق مفری برای ادامه حکومت استبدادی خود پیدا کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.