شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۹

‌ ۲ مبنا برای تحلیل مواضع رهبر معظم انقلاب

مهدی فضائلی/کارشناس رسانه

مهدی فضائلی

قدس آنلاین: به دنبال ماجرای سهمیه بندی اخیر بنزین و به دلایلی ازجمله اجرای بد آن وقایعی پیش آمد کــه رهبر انقلاب اســلامی الزم دیدند به سرعت اعلام نظر کنند. ورود سریع ایشان و دفاع از کلیت این تصمیم) نه جزئیات آن(پرســش‌هایی را ایجاد کرد که این یادداشت تــلاش می‌کند با توضیحاتی پاســخ برخی از این پرســش‌ها را در مجــال محدود یک یادداشت مطبوعاتی و در حد فهم نویسنده بیان کند.

 فهم و تحلیل منطق رهبری مبانی متعددی دارد که در این یادداشت به دو مبنا اشاره میکنم. نخستین نکته برای فهم رفتار و مواضع رهبر انقلاب این اســت که بدانیم و باور کنیم ایشان در جایگاه یک رهبر الهی و همانند امام خمینی) ره(در پی انجام تکلیف الهی خویش است.

 وقتی تکلیف الهی رهبر با معیارهای امثال ما که معمولاً آغشته و آلوده به حب و بغض‌های شخصی و تمایلات و منافع سیاسی و جناحی است بخواهد سنجیده شود، معلوم است که انطباق پیدا نمی‌کند و برخی از پرسش‌ها ناشی از این اختلاف مبناست!

 ایشان به دنبال تکلیف الهی خویش هستند و برخــی به دنبــال تسویه‌حســاب‌ها و یا بهره‌برداری‌های سیاســی در انتخابات‌های پیش رو و عده‌ای دیگر هم که باید پاسخگوی این تصمیــم و نحــوه اجرای آن باشــند، یک مرتبه دوز ولایتشان بالا رفته و پی در پی در اظهارات‌شان از توافق رهبری با این تصمیم می‌گویند!

 دومین مبنا در رفتار و مواضع رهبر حکیم انقلاب اشراف و احاطه ایشان به مسائل کشور، منطقه و جهان است. این اشراف، رفتار مدبرانــه‌ای را در پی دارد کــه افراد فاقد آن متوجه فلسفه و چرایی آن تدبیر نمی‌شوند. تشــخیص بین خوب و بد در بسیاری مواقع دشوار نیســت، اما بین دو خوب، تشخیص خوب‌تر و بین دو بد تشخیص بدتر نیازمند تدبیر اســت.

تدبیر یعنی ژرفنگری و دیدن لایه‌های زیرین و پایان کار یک تصمیم یا یک رویداد. چنین قوه تدبیری برای مدیریت‌های عالــی و کلان از اهمیتی به مراتب بیشــتر برخوردار اســت و تشخیص نادرست ممکن است جبران ناپذیر باشد.

 به یاد بیاوریم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آذر سال ۹۷ با اشاره به طراحی آمریکایی‌ها برای تابســتان داغ در ایران فرمودند: «... به کوری چشم آنها تابســتان امسال یکی از بهترین تابســتان‌های سال بود... من هم به ملّت عزیزمان عرض میکنــم این بیداری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند در ســال ۹۷ ما چنین می‌کنیــم، چنان می‌کنیم و نقشــه‌هایی را برای جمهوری اسلامی ابراز کردند -یعنی درواقع نقشه‌شان لو رفت- این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای ســال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشــند.»

 ایشــان حدود ۲۰ روز پیش از ایــن وقایع یعنی در تاریــخ ۸/۸/۹۸ نیز در مراســم دانش‌آموختگــی دانشــجویان دانشگاه‌های افســری ارتش هشدار فتنه‌ای که در راه اســت را داده بودند! اگر تشخیص رهبــر حکیم انقلاب این بوده که این همان فتنه اســت یا می‌تواند به همان فتنه منجر بشود، طبیعی اســت که باید به سرعت و تا غبارها غلیظ نشــده، وارد عمل شوند و جلو آن را بگیرنــد، به خصوص با توجه به تجربه فتنه‌های گذشته.

 اگر با ایــن دو مبنا، ورود رهبــر انقلاب به ماجرای اخیــر را بررســی و تحلیل کنیم، بسیاری از پرســش‌ها پاسخ خود را خواهند یافت. نکته پایانی اینکه موضع رهبر انقلاب در این ماجرا ممکن اســت ناگفته‌هایی هم داشته باشد که چه بســا در زمان مناسبش آشکار شود!

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.