شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

کشت زعفران بدون آب و خاک در بردسکن به ثمر نشست

علی نوری

زعفران

به همت یک کارآفرین بردسکنی محصول زعفران بدون آب و خاک به ببار نشست و به مرحله تولید در آمد.

خانم اعظم روایتی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین گفت:  کشت این محصول در منزل مسکونی ام  و در فضای 30 متر مربع اجرا شده است  و  در مجمــوع ۵۰۰ کیلــو  گرم پیــاز زعفــران خالــص در ۸۵ طبـق وارد مجموعـه شـده اسـت.

وی بیان کرد: برداشـت زعفران از نیمـه آبـان مـاه تـا نیمـه آذر مـاه انجـام میشـود و هــر یــک کیلــو گل تعــداد آن 1170عـدد می باشد که بیـن 18تـا 22 گـرم سـرگل)کلاله خشک(برداشــت می شــود ولــی در کاشــت ســنتی از هـر کیلـو گل کـه تعـداد آن 2170 عـدد  می باشد بیـن 12 تـا 13 گـرم کلاله خشـک برداشـت میشـود.

وی در ادامـه بیـان داشـت: ایـن کشـت از نـوع آیروپونیک اسـت کـه بـدون آب و خاک میباشـد و عیار بالایی دارد و به لحاظ رنـگ، عطـر بهتـر از زعفرانی که در زمین کشت می شود است. روایتـی بـا بیـان اینکـه در کشـت محصـول زعفـران بـه این  روش هیچگونـه تخصصـی نداشـتم، افـزود: فقـط از سـایت هـای اینترنتـی و از دوسـتان خـود ایـن روش را یـاد گرفتـه و اجرایـی کردم.

روایتـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 93 بـرای اولیـن بار در خراسـان رضـوی کشـت زعفـران به این روش در بردسکن نیز اجرایـی گفـت: هزینــه اولیــه برای اجرای این طرح  12 میلیــون تومــان بــا امکانــات بــوده اسـت و در صورت حمایت مسئولان  قصد توسعه  آن را در شهرستان دارم.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.