سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰

انصراف کارگردان ها و بازیگرانی که سال هاست در جشنواره فیلم فجر حضور نداشته اند، شبیه یک شوخی است

...خانه کدخدا کجاست!؟

 زهره کهندل

جشنواره فجر

پس از حادثه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان، موجی از ناامیدی در صفحــات مجازی راه افتاد کــه یکی از آنها مربوط به انصراف عدهای از هنرمندان سینمایی از حضور در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بود.

قدس آنلاین: پس از حادثه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان، موجی از ناامیدی در صفحــات مجازی راه افتاد کــه یکی از آنها مربوط به انصراف عدهای از هنرمندان سینمایی از حضور در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بود.

مسعود کیمیایی از فیلمسازان قدیمی کشــورمان به عنوان نخســتین نفر در صفحه اینستاگرام از انصراف حضور فیلمش در جشنواره فیلم فجر خبر داد و در حالی این انصراف صورت گرفت که تهیه‌کننده کار در این مورد با وی موافق نبود. جواد نوروزبیگی اعلام کرد: فیلم «خون شد «در جشنواره فیلم فجر حضور دارد و نمایش داده می‌شود، اما با احترام به نگاه و نظر آقای کیمیایی تقاضای ما این است که فیلم در بخش کارگردانی داوری نشــود و در مابقی بخش‌ها مورد قضاوت قرار بگیرد.

 حســین فرحبخش، تهیه‌کننده ســینما هم در واکنش به تحریم جشــنواره فیلم فجر از سوی عــدهای از هنرمندان گفته بــود: این تحریم‌ها بیشتر شبیه به یک شوخی است. وی توضیح داده بــود: تا همین الان یک تهیه‌کننده از این رویداد سینمایی انصراف نداده در حالی که صاحب یک فیلم، تهیه‌کننده آن است و اوست که تعهدات را در دفتر جشــنواره امضا می‌کند.

پس وقتی یک کارگردان و یا تدوین‌گر تحریم میکنند، مثل این می‌ماند که منزل شما را به یک نفر دیگر بفروشند. به نظر من این تحریم‌ها از ســوی معدود عوامل سینما، بیشتر برای معروف‌کردن خودشان است.

 به گفته این تهیه‌کننده نام برخی در فهرســت تحریم‌کنندگان وجود دارد که یا فیلم ندارند و یا معمولاً در جشنواره حضور پیدا نمی‌کردند، آنها چه چیزی را تحریم می‌کنند؟ در حالی که این جشنواره برای همه سینماگران است.

فرصتی برای خالی کردن دق‌دلی!

 خســرو دهقان، منتقد ســینما در ایــن بــاره معتقــد اســت ایــن رفتار عــده معدودی از هنرمنــدان نســبت به تحریم جشــنواره فیلم فجر احساسی و غیرمنطقی است. وی به خبرنگار ما می‌گوید: سی و هشــت دوره از برگزاری این جشنواره میگذرد و این حرف زمانی درست است که در جشنواره‌های قبلی هم گفته می‌شد.

 به باور او، این ماجرا با مسائلی ارتباط پیدا کرده که ربطی به سینما ندارد، عده‌ای با توجه به شرایط اجتماعی پیش آمده، دنبال بهانه‌ای برای تسویه‌حساب‌های شخصی هستند.

 دهقان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد فیلم‌های تولیدی در ایران دولتی است، خاطرنشان می‌کند: بخش عمده سینمای ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی بسیار کم است، فیلم‌هایی هم که برچسب دولتی ندارند به اسپانسرهای بزرگ وصل هستند که منابع بودجه‌ای آنها با هم فرقی ندارد.

 به نظرم تحریم جشنواره فجر از سوی عده کمی از اهالی سینما به دلیل درآمیختن مسائل غیرمرتبط با هم اســت، اگر از یک ماجــرای دیگر ناراضی هستند، ربطی به جشنواره فیلم فجر ندارد.

 وی درباره اینکه انصراف عدهای از سینماگران از جشنواره فیلم فجر موجب خدشه‌دار شدن اعتبار مردمی آن نمی‌شود، میگوید: اصلاً چنین نیست، هنوز هم بسیاری مشتاق حضور در این جشنواره و تماشای فیلم‌های سینمایی هستند. تعداد کسانی که علاقه‌مند به حضور در جشــنواره‌اند بســیار بیشتر از تعداد تحریم‌کنندگان است.

 باید صبوری کرد و منتظر بود که در زمان برگزاری جشنواره چه اتفاقی می‌افتد، آیا این تحریم‌ها و انصراف‌ها تنور جشنواره را سرد می کند؟ به گفته این منتقد ســینمایی، صفحات مجازی این ســلبریتی‌ها به تریبونی بــرای خالی کردن دق‌دلی‌شــان تبدیل شده اســت.

این تحریم و انصراف‌ها هم تأثیری در جریان اصلی جشنواره فیلم فجــر ندارنــد، ضمن اینکه تعــداد اندک انصراف‌ها نمی‌تواند فضا را دوقطبی کند.

 دهقان با بیان اینکه این رفتار یک واکنش عاطفی و احساسی اســت، می‌گوید: من منطق تحریم جشنواره را درک نمیکنم و به نظرم یک حرکت شخصی و احساسی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ســال ســینمایی ایران با جشنواره فیلم فجر آغاز می‌شود، عنوان میکند: جشــنواره فیلم فجر آغــاز و پایان یــک دوره سینمایی در کشور است، اینکه سینمای ایران در یک سال گذشته چه کرده و برای یک سال آینده چه خواهد کرد، بنابراین اهمیت دارد.

تحریم وقتی معنا داردکه برزیل ازجام‌جهانی انصراف دهد

سعید مستغاثی، دیگر منتقد سینما در این باره به خبرنگار ما میگوید: مسئله تحریم جشنواره فیلم فجر یک مســئله جعلی اســت، کســانی جشنواره را تحریم کرده‌اند که اغلب آنها نه در جشنواره حضور داشتند و نه فیلم ساخته بودند.

 مثلاً ناصر تقوایی ۱۸سال است که فیلم نساخته یا کسانی جشنواره را تحریم کردند که فیلمشان در جشنواره پذیرفته نشده است. این تحریم‌ها آدم را یاد این ضرب‌المثل میاندازد که گربه دستش به گوشت نمی‌رسد و می‌گوید بو می‌دهد.

 وی م‌یافزایــد: تحریم جایی معنــا میدهد که حضور مؤثر داشته باشــید و فقدان حضور شما احساس شــود مثل اینکه تیم برزیل جام‌جهانی را تحریــم کند. تحریــم و انصــراف بازیگران و کارگردان‌هایی که سال‌هاست در جشنواره فجر حضور نداشته‌اند، شبیه یک شوخی مسخره است که فقط در سینمای ما وجود دارد.

 مســتغاثی درباره اینکه یکــی از بهانه‌های این عدم حضور در جشنواره به دلیل دولتی بودن آن بوده است، توضیح می‌دهد: نه تنها جشنواره فیلم فجر وابسته به بودجه دولتی است که بسیاری از جشــنواره‌های فیلم جهان وابسته به بودجه‌های دولتی و نهادهای قدرت هســتند.

جشنواره‌های مختلف جهان بــا بودجه کمپانی‌هــای بزرگ تجاری، بانک‌ها یا شــهرداری‌ها برگزار می‌شوند که اینها هم وابســته به جریان قدرت هستند و نبض دولت‌ها را در دســت دارند، بنابراین همه جشنواره‌های دنیا دولتی به شمار می‌روند چون با پول کلان کمپانی‌ها و شرکت‌های چندملیتی اداره می‌شوند.

 این منتقد ســینما اضافه میکند: کسانی که دم از تحریم جشــنواره فیلم فجر می‌زنند، منظور از جشــنواره دولتی را نمی‌فهمند و سوادشان کم است. اغلب سلبریتی‌ها که شبه‌سلبریتی هستند سواد پایینی دارند، عدهای هم پاسپورت آمریکایی دارند که علاوه بر بیسوادی، وظیفه‌شان جنگیدن با دشمنان آمریکا است.

 وی دربــاره اینکه این تحریــم و انصراف‌ها تنور جشــنواره فیلم فجر امسال را سرد نخواهد کرد، می‌گوید: اگر تیم‌هایی مثل بنگلادش یا جیبوتی بگویند کــه در جام جهانی شــرکت نمی‌کنیم، تأثیری در جام‌جهانی دارد و موجب به حاشــیه رفتن این رویداد بزرگ فوتبالی می‌شــود؟ وقتی اینها حضور ندارند چه چیزی را تحریم می‌کنند؟ واقعاً خنده‌دار است.

محصول ناکارآمدی مدیران‌دولتی

مســتغاثی با اشــاره به ضعــف رســانه‌ای در مواجهــه با ایــن ماجرا یادآور می‌شود: کسانی که حضوری در جشنواره ندارند تحریم‌شــان چه اثری دارد، گویی که مرحوم کیارستمی و مرحوم حاتمی هم جشــنواره را تحریم کنند.

 روی این ماجرا مانور میدهند تا جو را رسانه‌ای ایجاد کنند، ربطی هم به جشنواره فیلم فجر ندارد. وی می‌گوید: من از منتقدان جدی جشنواره فیلم فجر هستم و معتقدم جشنوارهای در حد و اندازه فجر انقلاب و انقلاب‌اسالامی نیست ولی کسانی که برای همین جشــنواره نیم‌بند هم ادا و اطوار درمی‌آورند، خودشان از بزرگترین رانت‌خواران سینما هستند و بیشترین رانت و پول را از همین جشنواره گرفتند، بعد آن را تحریم می‌کنند.

مقصر دولت است که اجازه غارت از بیت‌المال را به این افراد داده است. امیدوارم فضای سینمای ایران از حضور این افراد تصفیه و پاک شود.

 مســتغاثی این رفتار را به یک بام و دو هوا تعبیر کرده و خاطرنشان می‌کند: هم از رانت دولتی و بودجه بیت‌المال اســتفاده می‌کنند و هم اینکه جشــنواره فجر را به دلیــل دولت یبودن تحریم می‌کننــد.

پول‌ها را می‌گیرنــد و کار خوبی هم نمی‌ســازند، اکنون هم که حضــوری در عرصه ســینما ندارند، می‌گویند نمی‌آییم، در حالی که اصلا دعوت نشده‌اند.

 وی شرایط به وجود آمده را محصول ناکارآمدی و ســوءمدیریت دولتی دانسته که به چنین افراد کم‌ســواد، بی‌تخصص و درمانده‌ای بها می‌دهد و اضافه می‌کند: طرف ۴۰سال است که در فضای انقلاب‌اســلامی رشــد کرده و بزرگ شده، بعد میگوید که ۴۰ ســال اســت جلو مرا گرفته‌اند.

 اگر ســینمای پیــش از انقــلاب ادامه می‌یافت که جایگاهی نداشــتی، چطور امــروز این حرف را میزنــی. قطعاً چنین افــرادی از نظر هنری و سینمایی از کف استانداردها هم برخوردار نیستند.

این منتقد ســینمایی با بیان اینکه این افراد در خیالی خام گمان کردهاند که تحریم جشــنواره فیلــم فجر آنها را تبدیل بــه قهرمان های ملی می‌کند، می‌گوید: این کارشــان یک نوع نمایش اســت چون از جامعه هنری حذف شــده‌اند، نه فیلمــی دارند و نه حضوری مؤثر و می‌خواهند از راه دیگری خودشــان را نشان دهند.

رسانه‌های آن‌طرفــی هــم در خدمت جوســازی این افراد هستند. این افراد هنر و تخصصی ندارند و دنبال شامورتی بازی هستند تا خودشان را نشان بدهند.

 شبیه یک طبل تو خالی که فقط سرو صدا دارد. برای رسانه‌های آنطرفی هم باید تأسف خورد که با وجود ادعاهای حرفه‌ای به این آدم‌های تو خالی آویزان شده‌اند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.