دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

نورپردازی ۷۲ محور از معابر مشهد

نورپردازی معابر

ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ گفت: هم زمان با فرا رسیدن اعیاد نوروز، رجب و شعبان، ۷۲ محور از معابر مشهد نورپردازی شد.

به گزارش قدس آنلاین، ﻣﻬﺪی ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ گفت: اﯾﻦ ۷۲ ﻣﺤﻮر از ﻣﻌﺎﺑﺮ مشهد ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۴۲ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ رﯾﺴﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی و آذﯾﻦ بندی ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ادامه داد: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ۲ هزار و ۷۸۹ اِﻟﻤﺎن ﻧﻮری، ﭼﺸﻢ ﻧﻮازی ﻧﻮر و رﻧﮓ ﺑﻪ شب‌های ﺷﻬﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﺎی وﯾﮋه در ﺑﻠﻮار ﻫﺎی ﻣﻠﮏ آﺑﺎد، اﺣﻤﺪآﺑﺎد، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺳﻨﺎﺑﺎد، ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا، ﺑﻠﻮارﻓﺮدوﺳﯽ، ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ، ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ، ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺮازی، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ، ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﯽ، ﭘﻞ ﻓﺠﺮ، ﭘﺎرک ارم، خیابان مفتح، ﺑﻠﻮار ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻈﺮ، ﺑﻠﻮار ﻣﯿﺎﻣﯽ، ﺷﻠﻮغ ﺑﺎزار، ﺑﻠﻮار مصلی، بزرگراه ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﻫﺪ، آزادی، ﭘﯿﺮوزی، ﻓﮑﻮری، ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ، ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی، امام خمینی، اﻣﺎم رﺿﺎ، ﺑﻬﺎر، ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻼﻧﺘﺮی، ﻧﻮاب، ﺷﯿﺮازی، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، ﺑﻠﻮار ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﻌﻠﻢ، وﮐﯿﻞ آﺑﺎد، داﻧﺸﺠﻮ و چند محور دیگر انجام ﺷﺪه اﺳﺖ.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.