دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۵

اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی 

یک ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اﻓﺘﺘﺎح شد.

به گزارش قدس آنلاین، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ که در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی با ۱۴۷ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺮخ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ داد: اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم داﯾﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ اختصاص یافته است، اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﻫﺰار ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و به دﺳﺖ ﻣﺮدم برسد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اداره اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی گفت: ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم، ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد، ﺑﺎﺧﺮز و ﺗﺎﯾﺒﺎد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/