یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵

مجلس به برنامه‌های دولت برای هزینه‌کرد یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی رسیدگی می‌کند

مجلس

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برنامه‌های دولت برای هزینه‌کرد یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

قدس آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلسه خواهند داشت.

جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس به موضوع کرونا اختصاص دارد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی  قرار است در جلسه ظهر سه‌شنبه خود علاوه بر جمع‌بندی گـزارش نظـارتی در موضـوع آثـار اقتصـادی کرونـا و جهش تولید ، به بررسی طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلـی اصـل 44 قانون اساسی می‌پردازد.

همچنین اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در روز سه‌شنبه با تشکیل جلسه‌ای طرح استفساریه قانون الحاق یک مـاده بـه قـانون تعیـین تکلیـف استخدامی معلمین مصـوب97/06/13 را بـا حضـور نماینـده شـورای نگهبان بررسی می‌کنند.

همچنین بررسی مشکلات معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری بـا حضور معاونین دیوان محاسبات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیگر دستورکار کمیسیو آموزش و تحقیقات مجلس در روز سه‌شنبه است.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ظهر روز سه‌شنبه نشست مشترکی با وزیر تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی برای بررسی موضوع بیماری کرونا و پیامـدهای آن و همچنـین اقـدامات انجـام شده درخصوص حمایـت از کـارگران و مشـاغل تعطیـل شـده در محـل این وزارتخانه خواهند داشت.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه ظهر سه‌شنبه خود به بررسی راهکارها و اقدامات ضروری در شرایط فعلی اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایـی، رئـیس کـل بانـک مرکـزی، روسای اتاق‌های بازرگـانی، تعـاون و اصـناف ایـران و سرپرسـت محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازند.

اعضای این کمیسیون در ادامه جلسه خود وضعیت مالیاتی در کشور در شرایط فعلـی اقتصـادی را بـا حضـور رئیس سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در جلسه روز سه‌شنبه برنامه‌های دولت برای مقابله با تأثیرات منفی کرونا در بخش تولید و  اقتصاد در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را با حضـور مسـئولین ذیربط بررسی می‌کنند.  

همچنین بررسی آخرین تحولات منطقه با اولویت عـراق و سـوریه بـا حضـور مسـئولین ذیربط دیگر دستورکار جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی است.

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز مانند سایر کمیسیون‌ها روز سه‌شنبه جلسه دارند و اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون تا پایان دوره دهم را بررسی می‌کنند.

همچنین نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در روز سه‌شنبه نحوه اقتصاد و برنامه‌های دولت جهت هزینه‌کرد مبلغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مهار بیماری کرونا را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.