چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ " جهش تحصیلی"

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش خراسان رضوی

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش خراسان رضوی گفت: ﺷﺮط ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺧﺬ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓت"خیلی خوب" از ﮐﻠﯿﻪ دروس ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ سال های ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ.

به گزارش قدس آنلاین، ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش خراسان رضوی گفت: اوﻟﯿﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ بر اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را از زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزیابیﺧﺮداد، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دهند.

او افزود: ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارای داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ سناد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮﮔﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ گیری و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺪام ﻧمایند.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش خراسان رضوی ادامه داد: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۲ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ دوم ﻣﺮدادﻣﺎه آﻏﺎز و اعلام ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺑﻪ اوﻟﯿﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﮐﺜﺮ تا ۱۵ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم می شود.
حقیقی بیان کرد: در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻬﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ آن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎن پذیر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽصرفا یک بار در ﻃﻮل دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
او تصریح کرد: ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ پایه ﻫﺎی دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺟﻬﺶ از ﭘﺎﯾﻪ اول ﺑﻪ ﺳﻮم و ﺟﻬﺶ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ رأی در سامانه ﺳﻨﺎد ﻣﯽ باشد.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش خراسان رضوی  تاکید کرد: اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ادارات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ، دﻗﯿﻖ و به ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮ کلیه ﻣﺮاﺣﻞ ﻓرآﯾﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت و اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی ﻧﻤﺎیند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.