پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲

یادداشت/

«صداقت» شرط اول شفافیت

حسن حیدری/ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حسن حیدری

تورم و افزایش نرخ رشــد آن امروز علاوه بر اینکــه تبدیل به یک چالش بزرگ اقتصادی شده، همین موضوع است که اصلاً دلیل سیر صعودی تورم چیست؟ چرا دولت پاســخ قانع‌کننده‌ای به مردم نمی‌دهد و سیاست‌گذار به دنبال بی‌اثر یا کم اثر نشــان دادن تورم بر مسائل و شداید اقتصاد کشور است؟

قدس آنلاین: تورم و افزایش نرخ رشــد آن امروز علاوه بر اینکــه تبدیل به یک چالش بزرگ اقتصادی شده، همین موضوع است که اصلاً دلیل سیر صعودی تورم چیست؟ چرا دولت پاســخ قانع‌کننده‌ای به مردم نمی‌دهد و سیاست‌گذار به دنبال بی‌اثر یا کم اثر نشــان دادن تورم بر مسائل و شداید اقتصاد کشور است؟

 قاعدتاً تورم معلول عواملی است که اگر به دنبال کاهش آن هستیم، شناسایی عوامل زمینه‌ساز این موضوع مهم است تا از پیامدها و تبعات آن جلوگیری شود. به هر حال نمی‌توان بدون دادن هیچ گونه توضیحی به مردم هر روز قیمت معیشــت یا زندگی مردم را بالا برد. تداوم روند فشــار بر زندگی و معیشت مردم تکرار حوادثی می‌شود که آشوبگران از اعتراض مردم به کاهش سهم نان خود در ســبد خرید و معیشت روزانه، ســناریو اغتشاش را می‌نویسند و تکرار می‌کنند.

 مســلماً راهــکار کاهش تورم، افزایش رشــد اقتصادی اســت، اما مجلس شــورای اسلامی برای رســیدن به این دو مؤلفه مهم اقتصادی در پرسش از رئیس جمهــور بایــد به صورت شــفاف و صادقانه بپرســد، ضمن اینکه رئیس جمهور هم باید شــفاف و صادقانه پاسخ دهد که تحریم‌ها چه میزان منجر به افزایش مشکلات اقتصادی شده است؟

تحریم‌ها در اقتصاد کشور چه میزان وزن دارند و آیا می‌توان برای کاهش اثرات آن کاری کرد؟ مردم ایران ســابقه تحمل سختی اقتصادی و معیشتی را در جنگ هشت ســاله با رژیم بعث دارند، اما چون می‌دانستند هزینه ایستادگی و مقاومت خود را در برابر دشمن می‌دهند با نظام همکاری کردند، اما در حال حاضر از نظر مســئولان، وضعیت اقتصادی کشور گل و بلبل است، آنها به جیب خود نگاه می‌کنند نه وضعیت مشقت‌بار زندگی مردم! بنابراین به این دلیل به مردم توضیح نمی‌دهند که تحریم‌ها چقدر بر روند رشــد منفی اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است!

 وضعیت امروز اقتصاد کشور کمتر از جنگ هشت ساله نیست، بنابراین برای از دست ندادن زیرساخت‌های اقتصادی و کمک به مردم، باید با شــفافیت و واقع‌بینی حرکت کرد. اگر دولت به مردم پاسخ درســتی دهد مردم می‌پذیرند آگاهانه هزینه ایستادگی در برابر دشمن را پرداخت کنند، نه اینکه تحریم‌ها کاغذ پاره خوانده شــود یا از تأثیرات سوء آن سخنی به میان نیاید!

 تحریم‌ها در اقتصاد ایران و هر کشــوری که تحت تحریم واقع شــود، تأثیر منفی به جا می‌گذارد. مقایسه چهار سال اول دولت آقای روحانی در بخش اقتصاد با چهار ســال آخر نشان می‌دهد تحریم‌ها را جدی نگرفتیم و برای رویارویی با آن برنامه‌ای نداشتیم، بنابراین بار همه مسائل و مشکلات را به گردن مردم انداختیم بی آنکه به آنها توضیحی داده شود.

 از سوی دیگر دولت درباره تأثیرات منفی کرونا باید توضیح دهد که کرونا چه ســهمی در این اتفاقات داشته اســت؟ چقدر بر رشد منفی اقتصادی ناشــی از تعطیلی توریســم و خدمات مؤثر بوده و اینکــه دولت به دلیل عدم فروش نفت و کســری بودجه بســیار بزرگ به مردم توضیح دهد که کرونا تا چه اندازه چرخه را به سمت بدتر کردن اقتصاد حرکت داده است.

 بنابراین در پرســش از آقای رئیس جمهور، نمایندگان مجلس باید به این موضوعــات توجه کنند و برای افکار عمومی پاســخ قانع‌کننده‌ای بگیرند، قیــل و قــال راه انداختن در مجلس به نفع مردم نیســت، مردم پاســخ می‌خواهند و راهکاری برای حل مســائل و صــد البته مدیریت صادقانه و شفاف اقتصادی.

 قطعــاً با افزایــش نرخ منفی رشــد اقتصادی نمیتوان گفت یــا ادعا کرد بیــکاری کاهش یافته، مــردم حرف‌هــا و ادعاهای بی منطــق و آمارهای دولت را نمی‌پذیرند، چرا که با ســختی زندگــی را اداره می‌کنند، بنابراین مجلس شورای اســلامی در پرسش از رئیس‌جمهور باید به دنبال راهکار و شفاف‌سازی باشــد.

اگر مجلس صادقانه بپرسد و دولت هم صادقانه پاسخ دهــد، راهکارهــای خوبی برای کمک به دولت ارائه می‌شــود که در بحث تحریم و کرونا به ارتقای شــاخص‌های کلان اقتصادی کشور کمک کند و مردم را با تبعات کمتری از بحران‌های اقتصادی عبور دهد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.