پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۸

یادداشت/

رئیس شورای امنیت؛ اقدامی ندارد، بایگانی شود!

سید جلال فیاضی

سید جلال فیاضی

 ۶ روز پس از آنکه آمریکا طی نامه رســمی به شــورای امنیــت اعلام کــرد قصد فعال کردن مکانیسم ماشــه را به استناد بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت دارد، رئیــس اندونزیایی این شــورا در نشســت ویدئوکنفرانسی شورای امنیت اعلام کرد: با توجه به مخالفت اعضای شورای امنیت کاری از شورا برنمی‌آید و نمی‌تواند اقدام بیشتری را در ایــن خصــوص انجام دهــد.

قدس آنلاین:

 ۶ روز پس از آنکه آمریکا طی نامه رســمی به شــورای امنیــت اعلام کــرد قصد فعال کردن مکانیسم ماشــه را به استناد بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت دارد، رئیــس اندونزیایی این شــورا در نشســت ویدئوکنفرانسی شورای امنیت اعلام کرد: با توجه به مخالفت اعضای شورای امنیت کاری از شورا برنمی‌آید و نمی‌تواند اقدام بیشتری را در ایــن خصــوص انجام دهــد.

اظهارات دیان دیجانی، رئیس دوره‌ای شورای امنیت در حالی خشــم کلی کرافت، سفیر آمریکا در ســازمان ملل متحد را برانگیخت و دیگر اعضای شورای امنیت را «حامی تروریست‌ها» خواند که پیش از این علاوه بر مخالفت صریح چین و روســیه و تروئیــکای اروپایی، دیگر اعضای شورای امنیت- حتی اندونزی، رئیس کنونــی و نیجر، رئیس چنــد روز دیگر این شــورا- به جز دومینیکن- نیز طی بیانیه‌ای آمریکا را به خاطر خروج از برجام در ســال ۲۰۱۸؛ مشارکت کننده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ندانسته و برای کاخ سفید صلاحیت فعال کردن مکانیسم ماشه را قائل نیستند و حالا آمریکا دیگر امیدی به اقدام متفاوت از سوی نیجر- که در چند روز آینده بر کرسی ریاست شورای امنیت تکیه خواهد زد- ندارد.

 به نظر می‌رســد ترامپوتراپی- آن گونه که ســه سال پیش نوشتم- آمریکا را در یکی از حساسترین شــرایط انتخاباتی ترامپ روانه» اتاق ایزوله بین‌المللی» کرده و کشور مدعی رهبری جهان بیــش از هر زمان دیگری در یک رویارویی جهانی تنها مانده است.

 اکنون دو احتمال فراروی شورای امنیت است؛ احتمال اول اینکه یکی از کشــورهای عضو قطعنامه‌ای مبنی بر ادامه تعلیق تحریم‌ها و استمرار قطعنامه ۲۲۳۱ تا ۱۰ روز پس از نامه آمریکا ارائه کند. اما از آنجا که ۱۳عضو مخالف آمریکا به این نکته واقف هستند که این کشور به وتوی این قطعنامه دل بسته است، به اعتقاد ناظران بین‌المللی هیــچ یک از اعضا چنین قطعنامه‌ای را ارائه نخواهد داد.

درصورت عدم ارائه قطعنامه از سوی کشورها، رئیس دورهای شورا- فعلاً اندونزی و در ماه سپتامبر نیجر- باید متنی را پیش از ۳۰ روز برای رأی گیری به شورا ارائه کند که این کشورها نیز- چون اکثریت قاطع اعضا اقــدام آمریکا برای فعال کردن مکانیســم ماشه را قانونی نمی‌دانند و آن را به رســمیت نمی‌شناسند- به احتمال زیاد چنین متنــی را ارائه نخواهند کرد و با بی‌اعتنایی اقدام غیرقانونی آمریکا را مسکوت خواهند گذاشت.

 در این صورت تنها راه پیش روی کاخ سفید آن است که در دقیقه ۹۰ خود- یا دومینیکن- قطعنامه‌ای مبنی بر ادامه تعلیق تحریم‌ها- برخالف قطعنامه هفته پیــش- ارائه داده و سپس خود نیز آن را وتو کند! چنین اقدامی معنایی جز یک عملیات آکروباتیک سیاسی و به سخره گرفتن شورای امنیت ندارد.

 این چالش هم شــورای امنیت را در معرض فروپاشــی ســاختاری قرار می‌دهــد و هم رسوایی حق وتو را بیش از هر زمان دیگری برمال می‌کند.

 آنچه میتواند حیثیت بین‌المللی آمریکا را در قمار بزرگ انتخاباتی دونالد ترامپ حفظ کند پذیرش آبرومندانه نظر دیان دیجانی، رئیس اندونزیایی شورای امنیت است: اقدامی ندارد، بایگانی شود!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.