شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷

احکام جایگزین حبس، بهترین راه کاهش برخی جرایم

۳۰۰ ساعت کارگری در مدارس مجازات مزاحمت خیابانی

عقیل رحمانی

دادگاه

 فردی که در یکی از خیابان‌های مشهد برای یکی از بانوان ایجاد مزاحمت کرده بود، با شکایت این فرد به جای دو ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق و رأی «مجید شرقی شهری»، قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام‌خمینی(ره) به ۳۰۰ ساعت کارگری در مدارس محکوم شد.

قدس آنلاین:  فردی که در یکی از خیابان‌های مشهد برای یکی از بانوان ایجاد مزاحمت کرده بود، با شکایت این فرد به جای دو ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق و رأی «مجید شرقی شهری»، قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو مجتمع امام‌خمینی(ره) به ۳۰۰ ساعت کارگری در مدارس محکوم شد.

**برخورد فرهنگی مناسب با یک مزاحم خیابانی

در متن این رأی آمد است: شاکی پرونده ژیلا... شکایتی را از متهم پرونده مرتضی... به اتهام ایجاد مزاحمت برای ایشان (بانوان) در ملاعام طرح نموده که در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام شد و شاکی در تشریح ماجرا اظهار کرده که متهم پرونده با خودرو شاسی بلند برای او ایجاد مزاحمت نموده و حسب اظهارات گواهان سعی بر سوار کردن شاکی داشته که با واکنش او متهم پرونده از محل فرار می‌کند. در ادامه با توجه به یادداشت شماره پلاک خودرو مرد مزاحم، وی شناسایی و مشخص شده که او از همسایگان قدیمی شاکی پرونده است. پس از آن متهم به دستگاه قضایی احضار و در مقام دفاع اعلام کرده که چون من ایشان را می‌شناختم قصد داشتم او را به مقصد برسانم، اما در ادامه از محل فرار نمودم.

در ادامه انشای این رأی آمده است: سپس پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگستری ارسال و به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو امام‌خمینی(ره) ارجاع شده که در ادامه طرفین پرونده در وقت رسیدگی در شعبه حاضر و دفاعیات خود را بیان نموده‌اند. علیهذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشای رأی مناسب را می‌نماید: در خصوص متهم پرونده فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان در منظر عام موضوع شکایت شاکی خصوصی پرونده، دادگاه با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع‌انتظامی، اظهارات شهود و مطلعین، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، دفاعیات بلامؤثر متهم پرونده و علم به حصول ارتکاب جرم از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به او  را محرز و مسلم اعلام می‌کند.

همچنین مستنداً به ماده ۶۱۹ از قانون مجازات‌اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ و ماده ۶۶ و بند (ب) مواد ۷۹، ۸۱، ۸۴، ۸۳ قانون مجازات‌اسلامی باب مقررات عمومی و ...متهم را به ۳۰۰ ساعت  انجام خدمات کارگری در آموزش و پرورش ناحیه ۵ مشهدمقدس، جایگزین دو ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد.

 در خصوص شلاق تعزیری نامبرده به لحاظ فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم پرونده و پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده، به مدت دو سال تعلیق نموده که در صورت عدم‌ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون فوق‌الاشعار، از مجازات نامبرده رفع اثر خواهد شد.

 ضمناً در صورت عدم‌اجرای مجازات جایگزین حبس، نامبرده وفق ماده ۸۱ قانون فوق‌الاشعار برای نوبت اول یک‌چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اعمال می‌گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی می‌باشد.

**دست بزن زن و مرد کوتاه شد

از سوی دیگر این مقام‌قضایی پس از بررسی و رسیدگی به یک پرونده دیگری تحت عنوان توهین و افترا این‌گونه قدام به صدور رأی کرد: شاکی از متهم ردیف اول پرونده با هویت هادی... به اتهام‌های توهین، افترا و تهدید به جان و ایراد صدمه بدنی بدون اثر و توهین توسط هانیه... متهم ردیف دوم در دادسرا شکایتی مطرح که پس از انجام مراحل قانونی تحقیقات، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. سپس پرونده به دادگستری ارسال که در وقت رسیدگی طرفین پرونده در دادگاه حاضر و اظهارات و دفاعیات متهمان و شاکی پرونده اخذ و سپس دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید: در خصوص اتهام‌های متهم ردیف اول مبنی بر توهین، افترا، تهدید به جان و ایراد صدمه بدنی بدون اثر و متهم ردیف دوم توهین به شاکی موضوع شکایت، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، ملاحظه مرقومه ارسالی توسط متهم ردیف اول برای شاکی پرونده، ملاحظه نظریه هیئت  سه نفره کارشناسان خط با اخذ اظهارات گواهان پرونده، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس و انکار بلادلیل متهمان پرونده و دفاعیات بلامؤثر نامبردگان در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه‌های انتسابی به آن‌ها را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۶۹۷، ۶۶۹، ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ و ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی باب دیات مصوب سال ۹۲ و ایضاً عنایت به بند (ج) ماده ۱ و بند (ب) و (ت) ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ و مواد ۴۲، ۴۱، ۴۰، بند (ح) ماده ۴۳ و مواد ۵۴، ۵۲، ۵۰ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی، متهم ردیف اول پرونده را از حیث توهین به ۶۰میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ به نفع دولت، از حیث افترا نیز به ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶، از بابت تهدید به جان به تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی بدون آثار به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. همچنین متهم پرونده را نیز به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم  می‌کند. از سوی دیگر اعلام می‌دارد که در خصوص متهم ردیف اول از باب تعدد فقط یک مجازات قابل اعمال می‌باشد.

 در نهایت با توجه به فقدان سابقه مؤثر کیفری متهمان پرونده و وضعیت اجتماعی آن‌ها و پیش‌بینی اصلاح مرتکبان در آینده، محکومیت نامبردگان را به مدت دو سال تعلیق نموده که متهمان پرونده در ایام تعلیق مکلفند نخست پس از قطعیت رأی ظرف مهلت حداکثر دو ماه در یک دوره کلاس‌های اخلاقی زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی با هماهنگی واحد اجرای احکام کیفری شرکت نموده و گواهی‌نامه گذراندن دوره را به واحد اجرای احکام ارائه نمایند.

 ثانیاً، متهم ردیف اول ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ قطعیت رأی مقاله‌ای در ۱۰ صفحه با دستخط خود در خصوص این بیت از شعر سعدی که می‌فرماید: ((تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت)) مرقوم و پس از تحریر مقاله، آن را تحویل واحد اجرای احکام کیفری نماید.

ثالثاً، متهم ردیف اول روایت امام جعفر صادق (ع) را که می‌فرمایند: ((با مردم سخن بگویید و جز خیر و خوبی نگویید و تا ندانسته‌اید که چه سخنی خوب است، آن را به زبان نیاورید)) را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت رأی ۱۰۰ بار با دستخط خود مرقوم و به واحد محترم اجرای احکام کیفری ارائه نماید.

همچنین متهمه ردیف دوم روایت امام جعفرصادق (ع) را که می‌فرمایند: ((حیا و ایمان هم دوش و همسنگ یکدیگرند و هر گاه یکی از آن‌ها می‌رود دیگری هم به دنبال آن خواهد رفت)) را ۲۰۰ مرتبه با دستخط خویش مرقوم و ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رأی به واحد اجرای احکام کیفری ارائه نماید. در پایان این رأی هم قاضی پرونده آورده است: در صورت خودداری از انجام تکلیف مذکور و یا ارتکاب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون فوق‌الاشعار، تعلیق مذکور لغو و حکم صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.