سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲

یادداشت اختصاصی استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه بغداد

مروری بر شیوه‌های عضو گیری گروه‌های افراطی در مصر

احمى الصحاف - کراپ‌شده

دکتر احمد الصحاف استاد گروه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه بغداد در مقاله‌ای، شیوه های عضو گیری گروه های افراطی در مصر را تبیین کرد.

دکتر «احمد الصحاف» استاد گروه جامعه شناسی سیاسی دانشگاه بغداد در مقاله‌ای اختصاصی برای قدس آنلاین نوشت: طبق مطالعاتی که در مورد گروه های جهادی مولود جنبش های سیاسی در مصر انجام شده است، نشان می دهد اکثریت اعضای این گروه‌ها دانشجو، کارمند و کارگر بودهاند.

با تحقیق در مورد سه حزب مشهور مصر اعم از حزب آزادی اسلامی، گروه تکفیر و هجرت و گروه جهاد اسلامی، درمییابیم اولین گروهی که اقدام به عملیات معروف نظامی(۱۹۷۴) در این کشور کرد، از بین جوانان و دانشجویان و سربازان بود و اولویت حضور با جوانان کم سن و سال و افراد مشهور به شجاعت و جنگاوری بود.

گروه تکفیر و  هجرت نیز حتی از افراد زیر ۱۴سال و زنان و کودکان و خانوادههای کامل تشکیل شده است و این گروه تنها گروهی بود که متشکل از زنان و دختران است و حتی آنها پس از پیوستن به این گروه، حق ازدواج با مردان دیگر را دارا هستند زیرا پس از آن آزادند و بر مردان خود حراماند.

ولی گروه موسوم به «جهاد اسلامی» شرایط خاصی را برای عضویت ندارد و هر سه گروه به طور کلی در عضوگیری خود بر سه اصل بهاصطلاح صداقت، نزدیکی و عبادت مبتنی بودهاند.

«هوبزبام» -جامعه شناس- معتقد است که اعضای گروههای افراطی همگی اهل فرهنگ و مسبوق به سابقهای اجتماعی بودهاند و فارغالتحصیل مقاطع دانشگاهی و دارای تحصیلات عالیه علوم دینی و مهندسی بودهاند.

یک مرکز پژوهشهای اجتماعی و جنایی در مصر نیز در مورد گروههای افراطی تبیین میکند که میانگین سنی اعضای این دو گروه بین ۱۴ تا ۳۹ سال و سن سرکردگان آنها ۱۴ تا ۱۶ سال بیشتر از متوسط سن دیگر اعضا بوده است.

بر اساس گزارشی دیگر، بیشتر اعضای گروههای افراطی بیشتر عمر خود را در مناطق محروم و فقیرنشین سپری کردهاند؛ به گونهای که دکتر سعدالدین ابراهیم در پژوهشهای خود نشان داده است که بیشتر عناصر گروههای افراطی، در روستاها یا شهرهای کوچک متولد شدهاند و به صورت فردی و یا با دوستان خود و نه با خانواده زندگی میکنند.

انتهای پیام/