چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸

حضور جمعی از شهروندان مشهدی در کنسولگری عراق در واکنش به تفرقه افکنی دشمن در خصوص زائران عراقی

حضور جمعی از شهروندان مشهدی در کنسولگری عراق در واکنش به تفرقه افکنی دشمن در خصوص زائران عراقی

محمد علی رضایی-حضور جمعی از شهروندان مشهدی در کنسولگری عراق در واکنش به تفرقه افکنی دشمن در خصوص زائران عراقی