بازاریابی بین‌المللی

کل اخبار:1

  • سید کمیل طبیبی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۱۵

    یادداشت/

    بازارنشناسی رایزنان اقتصادی!

    سید کمیل طیبی اقتصاددان

    متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی حرفه‌ای نامیده میشــود کــه علاوه بر تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته باشــد.