ارتکاب جرایم

کل اخبار:1

  • مجید ابهری ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۰:۲۲

    دکتر مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با «قدس آنلاین»:

    فروپاشی ارزش های معنوی وفقدان برنامه های مدیریتی از عوامل ارتکاب جرایم جنسی در جامعه است

    ساحل عباسی

    آشنا سازی کودکان با مسائل جنسی وخطرات واحتمالات و پیشامدها از ضرورتهای فرهنگی است که لازم است توسط والدین با بیان ونحوه درست به آنها گفته شود. این موضوع بیاد از طریق مشاورین خبره به دانش آموزان وکودکان آموخته شود چرا که عدم انتقال درست آن به کودکان ونوجوانان می تواند جنبه بدآموزی داشته و منجر به تحریک آنها شود بنابراین این موارد باید به اقتضای سنی و شناخت آنها از اندامهای جنسی صورت بگیرد مثلا به کودکان آموزش داده شود که برخی از نقاط بدن خصوصی است وکسی حق دست زدن ومشاهده آنها را ندارد.