اسماعیل آباد مشهد

کل اخبار:1

  • اسماعیل آباد مشهد ۱۳۹۷-۰۶-۱۸ ۱۱:۰۴

    قدس از محله اسماعیل آباد گزارش می‌دهد

    کوچه‌های قدیمی این محله هنوز نشانی پستی ندارد

    علی محمدزاده

    کوچه‌های قدیمی این محله هنوز نشانی پستی نداردبراساس منطق، وقتی صحبت از سابقه زیاد وقدمت ایجاد یک منطقه مسکونی می‌شود، توقع این است که باید از بسیاری مزایا برخوردار باشد یا حداقل نیازهای اولیه ساکنانش برآورده شود.