سیاست تغییر پولی

کل اخبار:1

  • سید بهاءالدین حسینی هاشمی ۱۳۹۸-۰۱-۲۵ ۱۳:۱۳

    تغییر سیاست پولی یا سیاست افزایش رکود و نابودی تولید

    سید بهاء الدین حسینی هاشمی -کارشناس بانکی

    قطعا آنچه توسط رئیس بانک مرکزی بیان شده توجه به سیاست انقباضی است، این سیاست تا زمانی است که موجب کنترل تورم و کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد شود، با کم شدن حجم نقدینگی شاهد کاهش تقاضا و افزایش رکود خواهیم بود و قطعا منجر به افزایش تولید و رونق آن نخواهد شد.