فرماندار بندرعباس

کل اخبار:1

  • شورای سوادآموزی شهرستان بندرعباس ۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۷:۰۴

    فرماندارشهرستان بندرعباس تاکید کرد:

    بیسوادی درنظام اسلامی مغایر آموزه های دینی است

    بندرعباس ـ فرماندارشهرستان بندرعباس بااشاره به اینکه بیسوادی درنظام اسلامی مغایرآموزه های دینی است براستفاده ی حداکثری ازظرفیت های موجود در ارگان های مختلف برای به حداقل رساندن آمار بیسوادان شهرستان بندرعباس تاکید کرد.