مستند ایکسونامی

کل اخبار:1

  • ایکسونامی ۱۳۹۸-۰۸-۲۹ ۱۶:۰۹

    تهیه‌کننده مستند:

    «ایکسونامی۲» ساخته می شود

    سن بیداری جنسی پسران با تحریکاتی که در جامعه وجود دارد، پایین آمده است. بنابراین در مجموع ۲۰ میلیون نفر در کشور داریم که هیچ دسترسی مشروعی برای پاسخگویی به میل جنسی ندارند و هیچ مدلی از سوی نخبگان، حاکمیت و کنشگران اجتماعی برای این جامعه بزرگ ارائه نشده است.