یارانه‌های پنهان

کل اخبار:1

  • احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۲۲

    یادداشت/

    ما و سلاطین یارانه‌های پنهان

    احسان سلطانی/پژوهشگر اقتصادی

     دولــت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو ســال پایانــی عمر خود، حذف یارانه‌های پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات «فرودست» جامعه، حذف مرفهــان از دریافت یارانه نقدی و اصــاح قیمت حامل‌های انرژی را بــا جدیت پیگیری می‌کنند.