رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی