چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵

خلأ قانونی درباره نقض برجام در کشور وجود ندارد

محمد علی مسعودی

برجام

برجام بر مســئله تحریم ها اثر گذار بود ولی این تأثیرگذاری را می توان محدود و جزئی، مشخص و انتخاب شده دانست.

به گزارش قدس آنلاین، برجام بر مســئله تحریم ها اثر گذار بود ولی این تأثیرگذاری را می توان محدود و جزئی، مشخص و انتخاب شده دانست، اما اجماع نظر در خصوص اینکه آمریکا به طور چند باره برجام را نقض کرده اســت و اعلام آن به صراحت از ســوی رئیس مجلس شورای اسلامی یک ســرمایه بزرگ برای کشور در شرایط کنونی است؛ زیرا واکنش نشان دادن در برابر نقض های چند باره برجام از ســوی آمریکا زمینه ای را برای سیاستمداران آمریکا ایجاد کرده بود که به نوعی سیاست حق به جانب برای خــود منظور کنند که تصویب تحریم هــا ارتباطــی به برجام نــدارد و در شرایطی که انرژی هسته ای ایران را تعطیل کردند به وضع تحریم های جدید بپردازند. از طرفی خارج شدن هیئت نظارت هسته ای از حالت تشــریفاتی و نمادیــن به نهادی پویــا و زنده که جــدای از برجام، نقض آن را از ســوی آمریکا قاطع اعلام کرده است نیز امری مثبت و ســازنده اســت. اگرچه پیگیری مکانیزم شــکایت و مستند سازی به منظــور نقض برجــام، که بــه صورت مبهــم در متن برجام تعبیه شــده اســت امری مطلوب اســت، ولی به دلیل ضعف و ابهام هایــی که در این توافقنامه وجود دارد، باعث احقــاق حقوق مردم ایــران نخواهد شد. در مقابل اگر هیئت نظارت هسته ای و تیم مذاکره کننده بتوانند موافقت کشــورهای دیگر مذاکره کننده را مبنی بر نقض برجام از سوی آمریکا کسب نمایند، علاوه بر اینکه در سطح دیپلماسی بین الملل برگ برنده را در دست ایران قرار خواهد داد و باعث خواهد شد راهکارهای عملیاتی نقض برجام با هزینه کمتری برای ایران اجرایی شود. از طرفی در مسئله برجام، خلأ قانونی درباره نقض آن در کشور وجود ندارد؛ زیرا در زمان تصویب و اجرای برجــام مجلس قانونی را تصویب کرد که الزام هــا و نحوه چگونگی برجام از سوی دولت را کاملاً مشخص کرد، بــه طوری که در یکی از بندهای این قانون به صراحت اعلام شــد کــه در صورتی که تحریم های جدید از سوی کشورهای مذاکره کننــده صورت بگیرد و برجام نقض شــود دولت موظف است ابتدا اقدام های داوطلبانه خود در قالب برجام را متوقف کند و سپس طرح توسعه فناوری هسته ای کشور را تهیه و اجرا نماید. از این رو وضع قانون جدید ممکن است پیام متناقضی به کشــورهای مقابل ارائه کند و بــدون تردید، اجرای قوانین قبلی مرتبط با برجام، نتیجه و برآیند سازنده تری خواهد داشت. از طرفی رسانه ها باید این فضا را در جامعه ایجاد نمایند که برجام توافق چندجانبه بین ایران و کشــورهای اروپایی و آمریکاست و آمریکا به تنهایی قــادر نخواهد بود فضای بین الملل را علیه ایران متشــنج و برجام را لغو نماید؛ از این رو اگر در برابر برخوردهای غیرمنطقــی، غیرعقلانــی و غیر متعهدانه آمریکا، متولیان اجرای برجام کشــورهای دیگر مذاکره کننــده و اروپایی ها را همراه خود نمایند، مسیر اجرای برجام مناسب تر طی خواهد شــد، اگر چه اروپایی ها تاکنون بارها اعلام کرده اند که تمایلی به تبعیت از سیاست های مداخله جویانه و غیر منطقی آمریکایی ها ندارند. 

منبع: روزنامه قدس